חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים

חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים, התשס"ח-2008

1. הגדרות

בחוק זה -

"בן משפחה" - בן זוג, הורה, הורה של בן זוג, אח או ילד או נציג מוסכם על כל אלה;

"כוחות הביטחון" - שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים או משטרת ישראל;

"נעדר" - מי שנעלם משירות צבאי או משירות בכוחות הביטחון, למעט מי שיש חשד שהיעלמו הוא עבירה לפי סעיפים 92 או 94 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, וכן מי שנעלם עקב פעולת איבה;

"שבוי" - מי שנפל בשבי האויב, לרבות בשבי ארגון שמטרותיו או פעולותיו מכוונות למיגור המדינה או לפגיעה בביטחונה של המדינה או בביטחון תושביה;

"שירות צבאי" - שירות ביטחון כמשמעותו בחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986;

"השר" - שר הביטחון.

2. ועדה לעניין בקשות בני משפחה

(א) הממשלה תקים ועדה שתפקידה יהיה לדון בבקשות של בני משפחה של שבויים ונעדרים למימון הוצאות נסיעותיהם לחוץ לארץ (להלן - הוצאות נסיעה), ולמימון הוצאות אחרות, והכל לשם קידום המאמצים לשחרור או לאיתור של השבויים או הנעדרים.

(ב) ואלה חברי הוועדה:

(1) עובד משרד הביטחון, שימנה השר, והוא יהיה היושב ראש;

(2) עובד משרד ראש הממשלה, שימנה ראש הממשלה;

(3) עובד משרד החוץ, שימנה שר החוץ;

(4) בדיונים שעניינם בקשה של בן משפחה של שוטר - עובד המשרד לביטחון הפנים, שימנה השר לביטחון הפנים.

(ג) נציג צבא הגנה לישראל או כוחות הביטחון, לפי העניין, יוזמן לישיבות הוועדה.

(ד) הוועדה רשאית לאשר מימון מלא או חלקי של הוצאות נסיעה, ומנימוקים שיירשמו, רשאית היא לאשר מימון הוצאות שאינן הוצאות נסיעה.

(ה) החליטה הוועדה לאשר מימון הוצאות לפי סעיף קטן (ד), תקבע את דרכי המימון על ידי משרד הביטחון או כוחות הביטחון, לפי העניין.

(ו) יושב ראש הוועדה רשאי, באישור השר, לקבוע בכללים סוגי הוצאות לעניין מימון הוצאות שאינן הוצאות נסיעה; כללים כאמור יפורסמו ברשומות.

(ז) הוועדה תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

3. דיווח לכנסת

השר ידווח לוועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בתחילת כל שנה, על החלטות הוועדה שמונתה לפי סעיף 2 שנתקבלו לפי הוראות חוק זה בשנה שקדמה לה.

4. ביצוע ותקנות

השר ממונה על חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנות משפחה

 2. חוק משפחות חד הוריות

 3. החלפת שם ושם משפחה

 4. פקודת חוק המשפחה המוסלמי

 5. צו בית המשפט לענייני משפחה

 6. תקנות בית המשפט לענייני משפחה

 7. סמכות בית המשפט לענייני משפחה

 8. סמכות בלעדית בית משפט לענייני משפחה

 9. טופס נתיחת גופה - הסכמת משפחה

 10. ביזיון בית המשפט לענייני משפחה

 11. צו הסמכת בתי משפט לענייני משפחה

 12. חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים

 13. בית משפט לענייני משפחה או בית דין לעבודה

 14. סמכות עניינית לבית משפט לענייני משפחה

 15. גילוי מסמכים בבית המשפט לענייני משפחה

 16. צו בית המשפט לענייני משפחה יחידת הסיוע

 17. פסיכיאטר ילדים בבית משפט לענייני משפחה

 18. צירוף סבים לתביעה בבית דין לענייני משפחה

 19. ניתן להגיש הודעה לצד שלישי בבית משפט לענייני משפחה ?

 20. סעיף 76 לחוק בתי המשפט - סמכות בית משפט לענייני משפחה

 21. סמכות עניינית בית המשפט לענייני משפחה בענייני ירושה

 22. סמכות עניינית לבית משפט לענייני משפחה בתביעת גירושין

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון