חוק מילווה המדינה

חוק מילווה המדינה, תשל"ט-1979

1. הרשאה ללוות (תיקון: תשמ"א, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ח, תשנ"א, תשנ"ה, תשס"ה)

הממשלה מורשית בזה ללוות, בשם המדינה, ולהוציא למטרה זו איגרות חוב.

2. תשלום וערובה

הסכומים המשתלמים לפי איגרות החוב וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע חוק זה ישולמו מתוך הכנסותיה הכלליות של המדינה ומתוך נכסיה.

3. סדרות של איגרות חוב (תיקון: תשס"ה)

איגרות החוב יהיו רשומות על שם ויוצאו בסדרות; שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת (להלן - הועדה), לקבוע בתקנות סוגי סדרות של איגרות חוב; בתקנות כאמור ייקבעו ענינים אלה לגבי כל סוג סדרות:

(1) התקופה אשר לה יוצאו איגרות החוב ודרכי פדיונן;

(2) שיעור הריבית שתשולם על איגרות החוב, דרכי תשלומה ופרקי הזמן לתשלומה;

(3) השווי הנקוב של איגרות החוב;

(4) (בוטלה)

4. תנאים מיוחדים (תיקון: התשמ"ה, התשמ"ז, תשס"ג, תשס"ה)

שר האוצר רשאי, באישור הועדה, לקבוע בתקנות, לגבי כל סדרה או כל סוג סדרות, הוראות בענינים אלה:

(1) הצמדה מלאה או חלקית של קרן איגרות החוב או של הריבית עליהן למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין של מטבע חוץ פלוני או של סל מטבעות, ותנאי ההצמדה, לרבות ברירה בין אפשרויות הצמדה כאמור. לענין זה, "סל מטבעות" - צירוף של מטבעות חוץ, שהורכבו ומספר היחידות מכל מטבע בו ייקבע בתקנות האמורות.

(2) (בוטלה)

(3)2 הרשאה לשר האוצר או למי שהוא הסמיך, למכור את איגרות החוב במכרז או בהליך תחרותי ושוויוני אחר, ולהציע לציבור פדיון מוקדם של איגרות חוב בדרך שתיקבע בתקנות;

(4)2 המחיר שבו יימכרו איגרות החוב, או הרשאה לשר האוצר או למי שהוא הסמיך, לקבוע את המחיר בתוך טווח מחירים, הכל בין בשוויון הנקוב ובין בפחות או ביותר ממנו;

(5) הגבלות לענין סוגי התאגידים או היחידים שיהיו רשאים לרכוש את איגרות החוב, ולענין מטרות רכישתן בידי תאגידים כאמור;

(6) הגבלות לענין סחירותן, עבירותן ושיעבודן של איגרות החוב;

(7) (בוטלה)

4א. דין איגרות חוב שסחירותן מוגבלת, לענין עזבון (תיקון: התשמ"ה)

מי שעל שמו רשומות איגרות חוב שסחירותן מוגבלת, רשאי להודיע למינהלה למי ישולמו הסכומים שיש לשלם על פי תנאיהן לאחר מותו; הודיע אדם כאמור, יחולו על הסכומים האמורים הוראות סעיף 147 לחוק הירושה , התשכ"ה-1965.

5. דרכי מכירת איגרות חוב (תיקון: תשס"ה)

שר האוצר רשאי, באישור הועדה, להתקין תקנות בדבר דרכי עריכת מכרז או הליך תחרותי שוויוני אחר למכירת איגרות חוב, ובדבר ההליכים הכרוכים בביצועו.

6. קביעת תנאים לסדרה2 (תיקון: תשנ"א, תשנ"ג, תשס"ה)

(א) שר האוצר, או מי שהוא הסמיך, יקבע לגבי כל סדרה של איגרות חוב ענינים אלה:

(1) סוג הסדרה;

(2) יום הוצאתה;

(3) סך כל שוויה הנקוב;

(4) מועדי תשלום הריבית;

(5) מועדי פדיון ואיגרות החוב.

הודעה על קביעה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של משרד האוצר, ולא תהיה טעונה פרסום ברשומות.

(ב) קבע שר האוצר או מי שהוא הסמיך, כי סדרה של איגרות חוב תימכר במכרז או בהליך תחרותי שוויוני אחר, או את מחיר המכירה בטווח מחירים, תיכלל הקביעה בהודעה שלפי סעיף קטן (א).

6א. עושי שוק ראשיים (תיקון: תשס"ה)

(א) הממשלה רשאית למנות, מעת לעת, עושי שוק ראשיים לאיגרות חוב שהוצאו ושיוצאו לפי חוק זה, ולהתקשר עמם בהסכם; בהסכם כאמור ייקבעו, בין השאר, זכויותיהם וחובותיהם של מי שמונו בעושי שוק ראשיים, ואשר עיקריהן הן -

(1) החובה לרכוש מידי הממשלה את איגרות החוב בכמות מזערית על בסיס תקופתי והחובה לפרסם את המחיר שבו עושה השוק הראשי מתחייב לקנות את איגרות החוב במערכת המסחר של עושי השוק הראשיים ואת המחיר שבו הוא מתחייב למכור אותן כאמור;

(2) הזכות להשתתף ברכישת איגרות החוב מידי הממשלה, הזכות לקבל אופציה לרכישת כמות נוספת של איגרות חוב מידי הממשלה, הזכות לשאול איגרות חוב מידי הממשלה והזכות לסחור באיגרות החוב במערכת המסחר של עושי השוק הראשיים.

(ב) כל מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הנדרשים למינוי עושה שוק ראשי והתנאים לפעילותו, זכאי בכל עת להתמנות לעושה שוק ראשי כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) שר האוצר או מי שהוא הסמיך לכך יפרסם את כל המסמכים ואת כל המידע, הנוגעים להליכי המינוי, למינוי, לתנאי הכשירות ולתנאי פעילותם של עושי השוק שימונו, וכן כל שינוי שיחול בהם, זמן סביר לפני כניסתם לתוקף של התנאים למינויים.

(ד) (1) שר האוצר או מי שהסמיך לכך יורה על הכמות המזערית של

איגרות חוב שתוצע לכלל הציבור באמצעות תאגידים בנקאיים, חברי

הבורסה, וגופים נוספים שיאשר החשב הכללי במשרד האוצר לענין

זה, ובלבד שבשנה הראשונה להפעלתו של חוק מילווה המדינה

(תיקון מס' 14), התשס"ה-2004, לא תפחת הכמות המזערית כאמור

משיעור של 20% מכל סדרה שתימכר לפי סעיף זה.

(2) שר האוצר או מי שהוא הסמיך לכך יפרסם, מזמן לזמן, את הכמות המזערית שנקבעה כאמור.

(ה) היקף העסקאות המתבצעות בידי עושי השוק שמונו לפי הוראות סעיף זה ומחיריהן, וכן המחיר שבו מתחייבים עושי השוק הראשיים לקנות את איגרות החוב והמחיר שבו הם מתחייבים למכרם, יפורסמו באופן שוטף ובאופן שיבטיח את פומביותם, הכל כפי שייקבע בהסכמים.

(ו) הודעה על מינויים של עושי שוק ראשיים תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האוצר; פרסום לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יהיה באתר האינטרנט של משרד האוצר?

(ז) בסעיף זה -

"עושה שוק ראשי" - גוף פיננסי המתמחה במסחר בניירות ערך לחשבונו העצמי, אשר לו איתנות פיננסית מתאימה כפי שיקבע החשב הכללי במשרד האוצר לענין זה ובהתאם לתנאי הכשירות שייקבע על פי הוראות סעיף זה, ובלבד שהוא תאגיד בנקאי, חבר הבורסה או חבר בגוף דומה מחוץ לישראל המפוקח בידי הרשויות המוסמכות במדינות

ה- OECD (Organisation for Economic CO-operation and Development);

"בורסה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

"תאגיד בנקאי" - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

7. (בוטל) (תיקון: תשס"ה)

8. מינהלה (תיקון: תשס"ה)

משרד האוצר ינהל את כל עניני המילווה (להלן - המינהלה).

9. פנקס איגרות החוב (תיקון: תשס"ה)

(א) המינהלה תנהל פנקס שבו יירשמו שמותיהם ומעניהם של בעלי איגרות החוב ושוויין הנקוב של איגרות החוב שבבעלותם (להלן - הפנקס).

(א1) המינהלה לא תוציא תעודות מילווה לגבי איגרות חוב שהוציאה לפי הוראות חוק זה.

(ב) הפנקס ישמש ראיה לכאורה לכל ענין הרשום בו כדין.

10. העברת איגרות חוב

איגרות החוב ניתנות להעברה, בכפוף לכל הגבלה לפי סעיף 4, בכתב העברה חתום בידי המעביר והנעבר; כתב ההעברה יימסר למינהלה והיא תרשום בפנקס את ההעברה.

11. (בוטל) (תיקון: תשס"ה)

12. עמלה והנחה (תיקון: תשס"ד, תשס"ו)

(א) שר האוצר רשאי לבוא לידי הסכם עם תאגיד הרשום בישראל (לענין זה - לרבות החברה, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק) שיקבל על עצמו הפצת איגרות החוב או שיערוב להפצתן, כולן או מקצתן, תמורת תשלום עמלה כפי שיקבע בתקנות, באישור הועדה, דרך כלל או לסדרה פלונית.

(ב) שר האוצר רשאי, באישור הועדה, לקבוע בתקנות הוראה בדבר הנחה ממחיר המכירה שתינתן למי שרוכש איגרות חוב כהשקעה של כספי תכנית חסכון שלגביה ניתן צו בדבר פטור ממס הכנסה על פי חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, התשט"ז-1956, דרך כלל או לסדרה פלונית.

13. פטור ממס בולים

איגרות החוב והעברתן פטורות ממס בולים.

14. (בוטל) (תיקון: תשס"ה)

15. ביצוע ותקנות (תיקון: תשנ"ג)

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ואולם -

(1) לתקנות לפי סעיפים 3 עד 5 לא יהיה תוקף למפרע אם יש בהן כדי לשנות לרעה תנאים שנקבעו בהן.

(2) משהותקנו תקנות לפי סעיף 3 עד 5, או משפורסמה הודעה לפי סעיף 6, לא יהיו נתונים לשינוי לגבי סדרה שכבר הוצאה אם יש בהן כדי לשנות לרעה תנאים שנקבעו בהן.

16. תיקון חוק מילווה פיתוח

סעיף 6א לחוק מילווה פיתוח, התש"ך-1960 - בטל מיום כ' בתמוז התשל"ט (15 ביולי 1979).

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון