חוק מהנדס רשות מקומית

חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991

1. הגדרות

בחוק זה -

"צרכי ציבור" - כהגדרתם בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (בחוק זה - חוק התכנון והבניה);

"בניה ציבורית" - בניה לצרכי ציבור המבוצעת על ידי הרשות המקומית או מטעמה, לרבות עבודות פיתוח, תכנון, בניה ושינוי בניה, פיקוח ואחזקה;

"מהנדס" - ברשות מקומית פלונית - מי שנתמנה להיות מהנדס הרשות המקומית כאמור בסעיפים 2 ו-3;

"פיקוח ורישוי" - מילוי תפקיד שהוטל על פי חיקוק על מהנדס;

"רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית;

"תכנון עיר" - הכרת תכנית מתאר, תכניות מפורטות וכל יתר התכניות והמסמכים האחרים הדרושים לרשות מקומית לצרכי תכנון תחומה או לצרכי תכנון מרחב התכנון המקומי שתחומה של הרשות המקומית נכלל בו, וכן בקרת תכניות המוגשות על ידי יזמים אחרים למוסדות תכנון לפי חוק התכנון והבניה, בין שמועצת הרשות המקומית היא ועדה מקומית לפי החוק האמור ובין שאינה ועדה מקומית.

2. מינוי מהנדס חובה

לכל רשות מקומית יהיה מהנדס.

3. המהנדס עובד הרשות

המהנדס יהיה עובד הרשות המקומית -

(1) אם מספר התושבים של הרשות המקומית הוא 10,000 לפחות - במשרה מלאה;

(2) בכל מקרה אחר - במשרה חלקית או במשרה מלאה, כפי שתחליט הרשות המקומית.

4. תנאי הכשירות

מי שנתמלאו בו כל אלה כשיר להיות מהנדס:

(1) הוא מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958;

(2) במהנדס רשות מקומית כאמור בסעיף 3(1) - הוא בעל נסיון של חמש שנים לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד התחומים המנויים בסעיף 5(ב)(2), (3) ו-(4) ובמהנדס רשות לפי סעיף 3(2) - הוא בעל נסיון של שלוש שנים לפחות בתחומים כאמור;

(3) הוא בעל נסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי;

(4) הוא לא הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש עמה קלון.

5. תפקידי המהנדס וסמכויותיו

(א) מהנדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו.

(ב) וזהו תחום תפקידיו וסמכויותיו של מהנדס, בכפוף להוראות כל דין:

(1) תכנון העיר;

(2) הפיקוח והרישוי;

(3) הבניה הציבורית;

(4) העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.

(ג) ברשות מקומית שמועצתה היא ועדה מקומית כאמור בסעיף 18 לחוק התכנון והבניה יהיה המהנדס, מהנדס הועדה המקומית, וכל תפקיד וסמכות שיש לו בתחום הרשות המקומית, יוקנו לו גם במרחב התכנון ושל ועדה מקומית כאמור.

6. אצילת סמכויות

מהנדס, באישור ראש הרשות המקומית ובכפוף לכל דין, רשאי להאציל מסמכויותיו ומתפקידיו, כולן או מקצתן, או לענין מסויים, לעובד אחר של הרשות המקומית ובלבד שמי שהואצלו לו סמכויות כאמור, הוא מהנדס רשוי או אדריכל רשוי ובעל הכשירות המקצועית הנדרשת לתחום שבו הואצלה לו הסמכות.

7. (שולב בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965).

8. הוראות מעבר

מי שביום כניסת חוק זה לתוקף משמש בתפקיד מהנדס עיר, מהנדס רשות מקומית, מהנדס ועדה מקומית או מזכיר ועדה מקומית, יראו אותו כאילו מונה לפי חוק זה, אף אם אין הוא ממלא אחר תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 4, ובלבד שהוא משמש בתפקיד כאמור משך שנה אחת לפחות.

 

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רשלנות מהנדסים

 2. תאונת עבודה מהנדס

 3. שכר עבודה - מהנדס

 4. חוק מהנדס רשות מקומית

 5. טופס תעודת גמר מהנדס

 6. התעלמות מהנדס - ליקויי בניה

 7. ביטוח אחריות מקצועית של מהנדס

 8. מבחן רישוי הנדסת מבנים

 9. טופס בקשה לתעודת גמר מהנדס

 10. מהנדס מומחה מטעם בית המשפט

 11. חישוב שכר טרחה מהנדס - בוררות

 12. בקשת ביטול מינוי מהנדס מומחה מטעם בית משפט

 13. אישור מהנדס בדבר השלמת בנייתה של דירה

 14. בקשה של מהנדס בית משפט להבהיר את היקף סמכותו

 15. תביעת מהנדס לנושא הסכם תכנון נספח תנועה

 16. תביעה של הסתדרות המהנדסים נגד הסתדרות העובדים

 17. מהנדס מומחה בית משפט - פירוט ליקויים בחוות דעת

 18. מינוי מהנדס מטעם בית המשפט בהסכמת הצדדים

 19. מהנדס מחשבים מנהל פיתוח - תביעה לתשלום זכויות עבודה

 20. תביעה בטענת אי תשלום למהנדס שהכין תוכניות לעבודת קונסטרוקציה

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון