חוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד

חוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד, התשס"ב-2002

1. הגדרות

בחוק זה -

"ילד" - אדם שטרם מלאו לו 18 שנים;

"האמנה" - אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד, אשר אושרה על ידי עצרת האומות המאוחדות ביום כ"ב בחשון התש"ן (20 בנובמבר 1989).

2. מטרה

מטרת חוק זה לחייב את חברי הכנסת ואת הממשלה לבחון, במהלך הכנת הצעת חוק לקריאה ראשונה, את השפעתה של הצעת החוק על זכויותיהם של ילדים, ברוח עקרונות האמנה.

3. ציון מידע בדברי הסבר (תיקון: תשס"ב)

בדברי ההסבר של הצעת חוק לקריאה ראשונה, שעל פניה נראה שכרוכה בה, במישרין או בעקיפין, השפעה על זכויותיהם של ילדים, יצוינו אלה, לפי הענין:

(1) קיומה של פגיעה או קיומו של שיפור הנוגעים לזכויותיהם של ילדים והיקפם, לרבות לענין תנאי חייהם והשירותים המוקנים להם;

(2) הנתונים והמידע ששימשו לקביעת האמור בפסקה (1), אם ישנם.

4. ביצוע ותקנות

(א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה לענין הצעות חוק מטעם הממשלה, והוא רשאי באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

(ב) יושב ראש הכנסת ממונה על ביצוע חוק זה לענין הצעות חוק מטעם חברי הכנסת והוא רשאי, באישור ועדת הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

5. תחילה

תחילתו של חוק זה בתום 6 חודשים מיום פרסומו.

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגיעת ראש ילדים

 2. בקשה לרישום ילדים

 3. אב שהתעלל בילדיו

 4. כוויה לילד בן שנה

 5. החזרת ילדים חטופים

 6. תאונה במתקן משחקים לילדים

 7. ביטול צו להחזרת ילדים

 8. צו הסעה בטיחותית לילדים

 9. תמונה של ילדה בלי רשות

 10. ילד מאושפז מונשם - ביטוח לאומי

 11. הסעת ילד בלי חגורת בטיחות

 12. הצעת חוק חגירת ילדים ברכב

 13. פיצוי על ילד שקיבל כוויות

 14. ניוון שרירים ילדים - ביטוח לאומי

 15. אחריות על תאונה קשה של ילד

 16. טופס תביעה להחזרת ילד חטוף

 17. הצעת חוק תרומת איברים ילדים

 18. הצעת חוק הקרן לילדים בסיכון

 19. ילדים אוטיסטים - ביטוח לאומי

 20. צו לגילוי נגיפי איידס בקטינים

 21. ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד

 22. סיסטיק פיברוזיס ילדים - תביעת פיצויים

 23. טיפוס על מתקן שעשועים – פגיעה של ילדה

 24. הכשה של ילד על ידי נחש צפע – תביעת פיצויים

 25. חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות

 26. חוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד

 27. צו אבחון והסתכלות על פי סעיף 20א לחוק הנוער

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון