חוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה

חוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח-2008

1. מטרה

חוק זה מטרתו להביא לשינוי התרבות העסקית ולטפח מודעות ציבורית כדי לעודד שילוב וקידום של נשים בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים וכן להורות.

2. הגדרות

בחוק זה -

"התאמת מקומות עבודה לנשים" - לרבות התאמה של מקום העבודה, של דרישות התפקיד, של שעות העבודה, של נוהלי העבודה, של הכשרה מקצועית והדרכה, לנשים וכן להורות;

"המועצה הציבורית" - המועצה הציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה שהוקמה לפי חוק זה;

"משרד התמ"ת" - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

"הרשות" - הרשות לקידום מעמד האישה כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998;

"שילוב וקידום של נשים בעבודה" - לרבות במתן עדיפות לאלה:

(1) קידום נשים לדרגות בכירות ולעמדות ניהול;

(2) שילוב וקידום של נשים מקבוצות אוכלוסייה המתקשות להשתלב במקומות עבודה;

(3) שיפור תנאי ההעסקה והיקף ההעסקה של נשים;

"השר" - שר התעשיה המסחר והתעסוקה.

3. הענקת מענקים ואותות הכרה למעסיקים

(א) כדי לעודד שילוב וקידום נשים בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים, יעניק השר מענקים ואותות הכרה למעסיקים, על פי אמות מידה שיקבע, לפי המלצת המועצה הציבורית ולאחר אישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת.

(ב) מעסיק רשאי להגיש לשר בקשה להענקת מענק או אות הכרה, בדרך שיקבע השר בתקנות; כמו כן רשאי השר לפנות אל מעסיק ולהמליץ לו להגיש בקשה כאמור.

(ג) מענקים כאמור בסעיף קטן (א) יוענקו אחת לשנה למעסיקים במגזר הפרטי אשר הוכיחו כי במהלך שנת עבודה או תקופה אחרת שיקבע השר שלא תפחת משנה, שילבו וקידמו בפועל נשים בעבודה ופעלו לשיפור התאמת מקום העבודה לנשים, והכל בהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי סעיף זה; בסעיף קטן זה, "מעסיק במגזר הפרטי" - כל מעסיק שאינו המדינה, רשות מקומית או תאגיד שהוקם בחוק.

(ד) אותות הכרה כאמור בסעיף קטן (א) יוענקו אחת לשנה למעסיקים אשר הוכיחו שילוב וקידום של נשים במקום העבודה והתאמת מקום העבודה לנשים, והכל בהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי סעיף זה.

(ה) אמות מידה לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התמ"ת.

(ו) רשימת המעסיקים שהוענקו להם מענקים ואותות הכרה תפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת ושל הרשות.

4. שלילת מענק או אות הכרה

השר רשאי לשלול ממעסיק מענק או אות הכרה שניתן לפי סעיף 3 אם מצא שלא היתה הצדקה לתיתו מלכתחילה.

5. מועצה ציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה

(א) השר יקים מועצה ציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה שתפקידה לייעץ לשר בכל הנוגע להענקת מענקים ואותות הכרה למעסיקים בהתאם להוראות חוק זה, לרבות לעניין קביעת אמות מידה כאמור בסעיף 3, וכן לייעץ בעניין פיתוח ועריכה של מחקרים ותכניות ניסיוניות לבחינת דרכים לשילוב וקידום נשים בעבודה ולהתאמת מקום העבודה לנשים, ולעניין ייעוץ וסיוע למעסיקים בדבר דרכים כאמור.

(ב) המועצה הציבורית תהיה בת 11 חברים, שימנה השר, ואלה הם:

(1) שופטת בדימוס של בית הדין הארצי לעבודה, של בית משפט מחוזי או של בית המשפט העליון, והיא תהיה היושבת ראש;

(2) נציג נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה כמשמעותה בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1998;

(3) נציג הרשות;

(4) נציג משרד האוצר;

(5) נציג משרד התמ"ת;

(6) שתי נציגות של ארגונים העוסקים בזכויות נשים; השר רשאי למנות ארבע נציגות של ארגונים כאמור, שיכהנו לסירוגין כחברות במועצה הציבורית לתקופות שיקבע;

(7) נציג ארגון עובדים; השר רשאי למנות שני נציגים של ארגוני העובדים, שיכהנו לסירוגין כחברים במועצה הציבורית לתקופות שיקבע;

(8) נציג ארגון מעסיקים; השר רשאי למנות שני נציגים של ארגוני מעסיקים, שיכהנו לסירוגין כחברים במועצה הציבורית לתקופות שיקבע;

(9) שני אנשי אקדמיה בעלי מומחיות בתחום המגדר ובתחום שילוב וקידום נשים בעבודה.

(ג) הודעה על מינוי המועצה הציבורית, על הרכבה ועל שינויים בהרכבה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התמ"ת.

(ד) המועצה הציבורית תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

(ה) לא ימונה כחבר המועצה הציבורית מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה הציבורית.

(ו) לא יכהן כחבר המועצה הציבורית מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה הציבורית לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; בסעיף קטן זה ובסעיף 6 -

"עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר המועצה הציבורית או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

"קרוב" - בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה הציבורית.

(ז) חברי המועצה הציבורית ימונו לתקופה של ארבע שנים.

6. ניגוד עניינים בנושא מסוים

(א) חבר המועצה הציבורית יימנע מהשתתפות בישיבות המועצה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה הציבורית לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות.

(ב) התברר לחבר המועצה הציבורית כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף

קטן (א), יודיע על כך ליושבת ראש המועצה.

7. סיום כהונה והעברה מכהונה

(א) חבר המועצה הציבורית יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2) חדל להתקיים בו התנאי שבסעיף 5(ב) שמכוחו מונה;

(3) הורשע בעבירה כאמור בסעיף 5(ה).

(ב) השר, לאחר שנתן לחבר המועצה הציבורית הזדמנות לטעון את טענותיו, רשאי להעבירו מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה, בהתקיים אחד מאלה:

(1) נבצר מחבר המועצה הציבורית דרך קבע למלא את תפקידו;

(2) חבר המועצה הציבורית נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה הציבורית או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.

8. תוקף פעולות

קיום המועצה הציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

9. סודיות

אדם שהגיע אליו מידע בתוקף תפקידו לפי הוראות חוק זה ישמור את המידע בסוד, לא יפרסמו ולא יגלה אותו לאחר אלא לצורך ביצוע תפקידו לפי הוראות חוק זה או על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטי.

10. תקציב

התקציב להענקת מענקים לפי חוק זה ייקבע בתכנית נפרדת, בסעיף תקציב משרד התמ"ת בחוק התקציב השנתי; לעניין זה, "תכנית" ו"סעיף תקציב" - כהגדרתם בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

11. דיווח לכנסת

(א) השר ידווח לוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת ולוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אחת לשנה, על פעולות משרד התמ"ת באותה שנה לפי חוק זה,

ובכלל זה ידווח על המעסיקים שהוענקו להם מענקים ואותות הכרה.

(ב) בדיווח כאמור בסעיף קטן (א) יפורטו התאמות מקומות העבודה לנשים שביצעו מעסיקים וכן ההיקף והאופן שבהם שולבו וקודמו נשים בעבודה אצל אותם מעסיקים; הדוח יפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת.

12. ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

13. תחילה

תחילתם של סעיפים 3, 4 ו-11 לחוק זה שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורים בהריון / לאחר חופשת לידה

 2. זכויות נשים בהריון

 3. חוק עבודת נשים

 4. חוק הריון עבודה

 5. פיטורי פקידה בהריון

 6. הפליה של אמהות בעבודה

 7. תקנות עבודת נשים

 8. פיטורים בהריון בלי היתר

 9. פיצויים על תקופת ההיריון

 10. פיטורי צמצום עובדת בהריון

 11. הממונה על עבודת נשים

 12. פיטורים חברת ביטוח - הריון

 13. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

 14. פיטורים של אישה בהריון

 15. חוק עבודה במשמרות אישה בהריון

 16. היתר לצמצום משרה בהריון

 17. המשך תשלום משכורת לעובדת בהריון

 18. צו מניעה נגד עובדת בהריון

 19. פיטורים עובדת בהריון לפני 6 חודשים

 20. ערעור על החלטת המפקח על עבודת נשים

 21. הפליה של אישה בהריון בקבלה לעבודה

 22. הממונה על עבודת נשים - חריגה מסמכות

 23. עבודה במכון רנטגן בזמן הריון

 24. פיטורים בהריון עקב סגירת עסק

 25. הסדרת מעמד לעובדת זרה בהריון

 26. האם פוטרה העובדת בשל הריונה ?

 27. פיטורים בהריון - עובדת זרה פיליפינית

 28. פיטורים של אישה שנכנסה להריון

 29. פדיון כספי עבור תקופת איסור הפיטורים

 30. התרת פיטורים של עובדת - חוק עבודת נשים

 31. חוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה

 32. ביטול החלטה של הממונה על חוק עבודת נשים

 33. הפליה בקבלה לעבודה עקב הריון – פיצויים ?

 34. פיטורי עובדת בהריון פחות מחצי שנה

 35. פיטורים של אשה בהריון לפני או אחרי 6 חודשים

 36. הממונה על חוק עבודת נשים - הממונה לענייני נשים

 37. פיטורים אסורים מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

 38. פיטורי אישה בהריון לאחר יום עבודה אחד בלבד

 39. התפטרות לאחר לידה - התפטרות עובדת על מנת לטפל בתינוק

 40. חובת גילוי של עובדת על הריונה - אי גילוי על הריון למעסיק

 41. חוק מחייב את המעביד לקבל את העובדת חזרה לעבודה לאחר הלידה

 42. ערעור על החלטת הממונה על חוק עבודת נשים המתירה לפטר

 43. תובעת פיצויים בגין פיטורים שלא כדין, לטענתה פוטרה בשל הריונה

 44. פיטורי עובדת בהריון שנעשו מספר ימים לפני שמלאו 6 חודשים להעסקתה

 45. תקנות עבודת נשים עבודות אסורות ועבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות התשס''א 2001

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון