חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת, התשנ"ב-1992

1. הגדרות ופרשנות

(א) בחוק זה -

"חוק הגנת הדייר" - חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב-1972;

"חוק התכנון והבניה" - חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

(ב) לשאר המונחים בחוק זה תהיה המשמעות שיש להם בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961.

2. הכרזה על בנין כבעל חזות מוזנחת

ועדה בראשות ראש הרשות המקומית או נציגו, ואשר חבריה הם נציג ציבור שימנה שר הפנים ופקיד מס רכוש שימנה המנהל, רשאית להכריז על בנין כבנין בעל חזות מוזנחת.

3. דייר מוגן

(א) התגורר בבנין שיש כוונה להכריז עליו כבנין בעל חזות מוזנחת, דייר מוגן כמשמעותו בחוק הגנת הדייר, תמסור הועדה כאמור בסעיף 2, על חשבון בעל הבנין לכל דייר כאמור (להלן-דייר), הודעה על כוונת ההכרזה, ותיתן לו הזדמנות להופיע בפניה ולטעון טענותיו נגד ההכרזה המבוקשת.

(ב) ההודעה תישלח בדואר רשום לכל דייר ויראו אותה כהודעה שנמסרה לידי הדייר בתום 72 שעות ממועד המשלוח.

(ג) כמו כן תוצג ההודעה במקום בולט בבנין המיועד להכרזה, למשך 72 שעות לפחות.

(ד) נשלחה ההודעה כאמור בסעיף קטן (ב) והוצגה כאמור בסעיף קטן (ג), לא תישמע הטענה כי ההודעה לא הגיעה לידיעתו של דייר פלוני.

4. פטור ממס רכוש

נהרס בנין בעל חזות מוזנחת, יהיה בעל הקרקע פטור מתשלום מס רכוש עליה בשנת המס שבה נהרס הבנין ובארבע שנות המס שלאחריה.

5. סייג

חוק זה לא יחול על -

(1) קרקע שביום תחילתו של חוק זה לא היה עליה בנין;

(2) בנין שמיום השלמת בנייתו לא חלפו עשר שנים; לענין זה יראו את יום השלמת הבניה בבנין שניתנה לגביו תעודת גמר הבניה על פי חוק התכנון והבניה, כיום שבו נחתמה תעודת הגמר;

(3) בנין שהיה מתחייב במס כקרקע גם אילולא היה נהרס;

(4) אותו חלק קרקע שהיה מתחייב במס גם אילולא נהרס הבנין;

(5) אתר שיועד לשימור, כמשמעותו בתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה, או שועדה לשימור אתרים כללה אותו ברשימת אתרים לשימור לפי סעיף 12 לתוספת הרביעית לחוק האמור, או שועדה מקומית החליטה לכלול אותו בתכנית לשימור, בהחלטה לפי סעיף 77 לחוק האמור;

(6) עתיקה ואתר עתיקות - כהגדרתם בחוק העתיקות, התשל"ח-1978.

6. שמירת דינים

חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן, ואין בהוראותיו כדי לפגוע בזכות כלשהי המוקנית לדייר על פי חוק הגנת הדייר או בהוראה מהוראות חוק התכנון והבניה.

7. ביצוע ותקנות

(א) שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), להתקין תקנות לביצועו.

(ב) שר האוצר רשאי להתקין תקנות ולקבוע את הטפסים הנדרשים, לביצוע סעיפים 4 ו-5 (3) ו-(4).

8. תחילה

תחילתו של חוק זה מתחילת שנת המס 1992.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון