חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט-2008

1. הגדרות ופרשנות

(א) בחוק זה -

"הפקה זרה" - הפקת סרט בישראל, בידי תושב חוץ, שמתקיימים בה שניים אלה:

(1) סכום תשלומי ההפקה בישראל ששולמו לצורך הפקת הסרט הוא שמונה מיליון שקלים חדשים לפחות;

(2) הפקת הסרט לא נעשתה בסיוע של מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, הנתמך למטרה זו לפי המבחנים לתמיכה במוסדות ציבור שנקבעו לפי הוראות סעיף 12 לחוק הקולנוע;

"הפקה משותפת" - הפקת סרט בישראל, למעט סדרת טלוויזיה, שמתקיימים לגביה כל אלה:

(1) תושב ישראל ותושב חוץ שותפים בהשקעה בתקציב הפקת הסרט, בזכות היוצרים בו ובהכנסות ממנו;

(2) חלקם של תושבי החוץ בהשקעה בתקציב הפקת הסרט הוא 50% לפחות;

(3) סכום תשלומי ההפקה בישראל ששולמו לצורך הפקת הסרט,

בניכוי 85% מסכום השקעתם של תושבי ישראל בתקציב הפקת הסרט, הוא ארבעה מיליון שקלים חדשים לפחות;

"הפקת סרט" - כל הפעולות שמטרתן להביא ליצירת עותק ראשון, שלם, של סרט המוכן להקרנה מסחרית, לרבות חלק מהפעולות כאמור;

"חברת הפקות ישראלית" - חברה תושבת ישראל שעיסוקה הפקת סרטים;

"חוק הקולנוע" - חוק הקולנוע, התשנ"ט-1999;

"סדרת טלוויזיה" - סרט עלילתי שהופק לשם שידור בטלוויזיה, הערוך בפרקים, וכל פרק מהווה משדר בפני עצמו;

"סרט" - כהגדרתו בחוק הקולנוע;

"הפקודה" - פקודת מס הכנסה;

"תושב חוץ" - כהגדרתו בפקודה, למעט חבר בני אדם שתושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל- 25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של החבר, במישרין או בעקיפין; לעניין זה, "בעלי שליטה" - כהגדרתם בסעיף 68א(ג) לפקודה;

"תשלומי הפקה בישראל" - תשלומים המשתלמים לתושב ישראל לשם הפקת סרט, בעד רכישה או שכירות, בישראל, של שירותים או נכסים, שהשימוש בהם יהיה בישראל, למעט -

(1) תשלומים לרכישת נכס המיועד, לפי טיבו, לשימוש גם לאחר סיום הפקת הסרט;

(2) תשלומי ריבית;

(3) תשלומים אחרים שקבע שר האוצר.

(ב) לכל מונח אחר בחוק זה תהא המשמעות הנודעת לו בפקודה.

2. הטבה לחברת הפקות ישראלית

(א) חברת הפקות ישראלית המשלמת תשלומי הפקה בישראל לצורך הפקה זרה או הפקה משותפת, שסעיף 164 לפקודה חל עליהם, זכאית להטבה, לשם הקטנת עלויות ההפקה ועידוד הפקת סרטים בישראל, בשיעור כמפורט להלן מתשלומי ההפקה בישראל כאמור, ובלבד שהיא מנהלת פנקסים קבילים לגבי הכנסתה ובהם חשבון נפרד לגבי כל סרט שהיא מפיקה:

(1) בהפקה זרה - 17% ;

(2) בהפקה משותפת שבה חלקם של תושבי החוץ בהשקעה בתקציב הפקת הסרט הוא 75% לפחות - 13% ;

(3) בהפקה משותפת אחרת - 9% .

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על תשלומי הפקה בישראל שמשלמת חברת הפקות ישראלית, במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, לקרוב של החברה, למפיק, לבמאי, לתסריטאי או לשחקן ראשי, לקרוב של כל אחד מהם, או למי מטעמו של כל אחד מהם, בעד שירותיהם, וכן על תשלומים שמשלמת החברה בעד רכישת זכות יוצרים ביצירה הספרותית שעליה מבוסס הסרט או בעד זכות השימוש בה; לעניין זה -

"קרוב" - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה;

"שחקן ראשי" - שחקן שהכנסתו בעד משחקו בסרט, שאינה השתתפות בהכנסות מהסרט, היא 150,000 שקלים חדשים או יותר.

אופן מימוש ההטבה 3. חברת הפקות ישראלית הזכאית להטבה כאמור בסעיף 2, תנכה בשעת התשלום של

3. אופן מימוש ההטבה

חברת הפקות ישראלית הזכאית להטבה כאמור בסעיף 2, תנכה בשעת התשלום של תשלומי ההפקה בישראל, שסעיף 164 לפקודה חל עליהם, מס בשיעור לפי סעיף 164 לפקודה או מס בשיעור ההטבה שלו היא זכאית לפי סעיף 2, לפי הגבוה מביניהם;

ניכתה החברה מס כאמור, תשלם לפקיד השומה, לפי הוראות סעיף 166 לפקודה, רק את יתרת סכום המס שניכתה העולה על סכום ההטבה שלו היא זכאית לפי סעיף 2, ככל שיש יתרה כאמור.

4. הודעות לפקיד השומה ולמקבל תשלומי הפקה

(א) חברת הפקות ישראלית המבקשת לקבל הטבה לפי סעיף 2, לגבי תשלומי הפקה בישראל שהיא משלמת, כאמור באותו סעיף, כולם או חלקם, תודיע על כך לפקיד השומה, לפני תחילת הפקת הסרט בישראל; בהודעה כאמור תציין החברה את שם הסרט, את פרטי תושב החוץ שמפיק את הסרט או שהוא שותף בהפקתו, לפי העניין, את חלקו של תושב החוץ בהשקעה בתקציב הפקת הסרט, ואת שיעור ההטבה החל לגביה לפי הוראות סעיף 2.

(ב) להודעה לפי סעיף קטן (א) תצרף החברה את אלה:

(1) אישור בכתב של תושב החוץ שמפיק את הסרט או שהוא שותף בהפקתו, לפי העניין, כי ידוע לו שהוראות חוק זה יחולו על תשלומי הפקת הסרט בישראל;

(2) הצהרה של החברה לפקיד השומה שבה מתחייבת החברה למסור הודעה לכל מי שיקבל ממנה תשלומי הפקה בישראל, לפי הוראות סעיף קטן (ג).

(ג) חברת הפקות ישראלית המבקשת לקבל הטבה לפי סעיף 2, תודיע בכתב, לכל מי שיקבל ממנה תשלומי הפקה בישראל כאמור באותו סעיף, במועד ההתקשרות עמו, על כוונתה לקבל הטבה לגבי התשלומים כאמור, ולנכות מהם מס בשיעור האמור בסעיף 3.

5. אי-קבלת הטבה

לא מסרה חברת הפקות ישראלית לפקיד השומה ולמקבל תשלומי הפקה בישראל, הודעות לפי הוראות סעיף 4, לגבי תשלומי הפקה בישראל שהיא משלמת, כולם או חלקם, יראו אותה כמי שבחרה שהוראות סעיפים 2 ו-3 לא יחולו על התשלומים שלגביהם לא נמסרו הודעות כאמור.

6. הפחתת סכום ההטבה מהוצאות הפקת סרט

סכום ההטבה לפי סעיף 2 שניתן לחברת הפקות ישראלית, יופחת מהוצאות הפקת הסרט המותרות לניכוי לפי כל דין.

7. (שולב בחוק מס ערך מוסף - התשל"ו-1975)

8. ביצוע

(א) שר האוצר ממונה על ביצועו של חוק זה.

9. הוראת שעה

הוראות חוק זה, למעט סעיף 7, יחולו על תשלומי הפקה בישראל המשתלמים עד תום שנת המס 2013 .

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון