חוק למניעת שריפות בשדות

חוק למניעת שריפות בשדות, תש"י-1949

1. פירושים

בחוק זה -

"צמח" - כולל כל דבר שבעולם הצומח וכל חלק מצמח, בין שהוא תלוש הימנו ובין שאיננו תלוש הימנו;

"מנהל" פירושו מנהל מדור השמירה על הקרקע במשרד החקלאות;

"מפקח" - פירושו אדם שהמנהל מינהו כמפקח לצורך חוק זה;

"שדה" כולל חורשה, יער, גן מטע, צדי-כביש ודרך.

2. מינוי מפקחים

המנהל ימנה מפקחים לצורך חוק זה ובלבד שלכל ישוב יהיה לא פחות ממפקח אחד.

3. איסור שריפת צמחים שלא ברשיון

לא ישרוף אדם צמחים בשדה, בין שהם מחוברים לקרקע ובין שהם תלושים, ולא יגרום לשריפתם, אלא לפי רשיון בכתב מאת המפקח, או מאת אדם שהורשה לכך על ידיו, ובהתאם לתנאי רשיון כזה.

4. איסור לשרוף חמרים ולהשליך דברים בוערים בשדות

(א) לא ישליך אדם סיגריה לוחשת, או גפרור דולק -

(1) בתחום של פחות משלושה מטר מצמחים בשדה;

(2) במדרון;

(3) מתוך רכבת או כלי-רכב בכבישים או בדרכים.

(ב) בלי לפגוע באמור בסעיף-קטן (א) לא יצית אדם ולא ישרוף כל חומר, ולא ישליך חומר בוער או לוחש, או חומר העלול להתלקח, בתחום של עשרה מטר מצמחים בשדה, ולא יגרום למעשה מהמעשים האלה.

5. ניקוי דרכים ושטחים סמוכים להם

המחזיק בכביש, דרך, מסילת-ברזל, או צדיהם, או תעלות שבצדיהם, או הממונה על הטיפול בהם, חייב לנקותם ולהחזיקם נקיים מצמחים ומכל דבר אחר העלול להתלקח או לבעור; וכן חייב הוא לנקות ולהחזיק נקי מכל חומר כזה קרקע ברוחב של שלושה מטר לאורך גבולותיהם, ולמטרה זו רשאי הוא להיכנס לתחומי קרקע זאת.

6. התקנת קווי בידוד

(א) המחזיק בשדה חייב, לפי דרישה בכתב מאת המפקח ובהתאם להוראותיו, לנקות כל חלקה בתוכו שתיקבע בדרישה, ולהחזיקה נקיה, מצמחים ומכל חומר אחר העלול להתלקח או לבעור, ובלבד שרחבה לא יעלה על 10 מטר.

(ב) אדם שקיבל דרישה או הוראה לפי סעיף (א), רשאי תוך 15 יום מתאריך קבלתה לערער עליה בפני המנהל, והחלטת המנהל תהיה סופית.

7. (בוטל) (תיקון: תשי"ט)

8. חובה להודיע על שריפות

אדם הרואה שריפה בשדה ואין מכבה, חייב להודיע על כך מיד לתחנת-המשטרה הקרובה ביותר או למפקח בישוב קרוב.

9. (בוטל) (תיקון: תשי"ט)

10. ביצוע פעולות מניעה

(א) לא מילא אדם אחרי הוראות סעיף 5 או 6, רשאי המפקח לבצע הוראות אלה במקומו ועל חשבונו, ולמטרה זאת רשאי המפקח, וכל אדם שהורשה לכך על ידיו, להיכנס לקרקע שבחזקת אותו אדם.

(ב) הוראות סעיף-קטן (א) אינן גורעות מאחריותו של אדם על עבירה לפי חוק זה.

11. זכות כניסה

למפקח, לאדם שהורשה לכך על ידיו, וכן לכל שוטר, הרשות להיכנס לשדה ולכל מקום אחר, לשם פיקוח על קיום חוק זה ולשם ביצוע הוראותיו.

12. עונשין (תיקון: תשמ"ח)

(א) העובר על הוראות חוק זה למעט הוראות סעיף 4, דינו - מאסר ששה חדשים.

(ב) העובר על הוראות סעיף 4, דינו - מאסר שלוש שנים.

13. תחולה

הוראות הסעיפים 3, 4(א)(1), 4(א)(2), 4(ב) 5 ו-6, לא יחייבו בתחומי שטח-מגורים בנוי של אזור עיריה, אזור מועצה מקומית או של כל ישוב אחר.

14. ביצוע ותקנות

(א) שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

(ב) שר החקלאות רשאי, בצו שיפורסם ברשומות, להפסיק מפעם לפעם את תחולת הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, לתקופות ובשטחים שימצא לנכון.

15. ביטול

תקנות-שעת-חירום (מניעת שריפות בשדות), תש"ט-1949 - בטלות.

16. תחילת תוקף

תקפו של חוק זה הוא מיום י"א בטבת תש"י (31 בדצמבר 1949).

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח כפל - שריפה

 2. שריפה עבודות חשמל

 3. ביטוח שריפה אליהו

 4. תביעה על שריפת עסק

 5. שריפה בחולון - ביטוח

 6. שריפת רכב סיאט

 7. ביטוח שריפה בארון חשמל

 8. כוויות קשות עקב שריפה

 9. שריפת מכונית - טוטלוס

 10. שריפה בבית קפה - ביטוח

 11. האם מזגן גרם לשריפה ?

 12. נכות פלסטית בגלל שריפה

 13. שריפה בגלל תיקון

 14. שריפה בגלל מחשב

 15. החלפת אלטרנטור - שריפה

 16. שריפה במלון במהלך חופשה

 17. חוק למניעת שריפות בשדות

 18. שריפה בגלל ריתוך סורגים

 19. מי אחראי לשריפה ? תביעה

 20. שריפה בדירה שכורה

 21. החרגת ביטוח שריפה

 22. שריפת גופות בישראל

 23. צו ייצור אבק שריפה

 24. נזק לרכב חונה בגין שריפה

 25. שריפה דירה לאחר הסכם מכר

 26. ביטוח משכנתא שריפה

 27. שריפה במפעל - ביטוח

 28. שריפה של מכונית – פיצויים

 29. גורמים לשריפה - רכב

 30. על מי אחריות לפרוץ שריפה ?

 31. שריפת מטעים בקיבוץ - ביטוח

 32. שריפה בלוח חשמל בבית

 33. חלוקת אחריות נזקים של שריפה

 34. תביעת שיבוב נגד אחראי לשריפה

 35. שריפה באשמת שוכר – מה הדין ?

 36. שריפה ברכב טויוטה קורולה

 37. כוויות חייל - שריפה בטנק

 38. ביטוח שריפת רכב - חוטי חשמל מנוע

 39. שריפת רכב לאחר תיקון במוסך

 40. פיצוי כספי בגין גרימת שריפה

 41. שריפה בגלל סיבה לא ידועה - ביטוח ?

 42. שריפה של מכוניות – תביעה נזקי שריפה

 43. שריפה של מכונית – חוות דעת חוקר שריפות

 44. תביעת שיבוב - שריפה של רכב בגלל תקלה עצמית

 45. שיפוץ דירה בשכירות מוגנת לאחר שריפה

 46. דליפת דלק - שריפה במהלך תדלוק רכב בתחנת הדלק

 47. שריפת נכס – אי קיום דרישות מכבי אש - ביטוח ?

 48. תביעת שוכר נגד המשכיר בגין רכוש שניזוק בשריפה

 49. שריפה בדירה בשכירות - תביעת בעל הדירה נגד השוכרים

 50. רכבו של התובע נפגע קשות כתוצאה משריפה שפרצה ברכבו של הנתבע

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון