חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר

חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר, התשס"א-2001

1. מטרה

חוק זה בא להקנות לעובדי חינוך ולתלמידים מיומנויות יסוד בעזרה ראשונה, ובכך להגביר את המודעות לערך של קדושת החיים.

2. הגדרות

בחוק זה -

"בית ספר" - מוסד חינוך מוכר, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

"עובד חינוך" - מי שעוסק בהוראה או בחינוך בבית ספר וכן מי שעוסק בפיקוח על הוראה או חינוך בבתי ספר;

"עזרה ראשונה" - הגשת עזרה רפואית ראשונה הנחוצה לאדם עקב פגיעה, מחלה או נזק בריאותי אחר;

"תלמיד" - מי שלומד בבית ספר;

"השר" - שר החינוך.

3. לימוד עזרה ראשונה

לעובדי חינוך ולתלמידים יוקנה ידע עיוני ומעשי בעזרה ראשונה על פי תכנית שיכין השר, בהתייעצות עם שר הבריאות.

4. ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות, להתקין תקנות לביצועו.

5. תכנית ראשונה

תכנית לפי הוראות סעיף 3 תוכן לראשונה בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

6. תחילה

תחילתו של חוק זה בתום שישה חודשים מיום פרסומו.

7. החלה בהדרגה

חוק זה יוחל בהדרגה החל בשנת הלימודים התשס"ב, על בתי ספר על פי קביעת השר, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשס"ה.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ספרי לימוד

 2. צו לימוד חובה

 3. חוק השאלת ספרי לימוד

 4. חוק יום לימודים ארוך

 5. ניכוי שכר לימוד

 6. חוק הלוואות שכר לימוד

 7. תאונה עם רכב לימוד נהיגה

 8. תנאי שכר משטרה - לימודים

 9. תביעה בגין החזר שכר לימוד

 10. החזר מקדמה לימודים

 11. ניכוי הוצאות לימודים

 12. מענק לימודים למשפחה חד-הורית

 13. מענק לימודים למשפחה חד-הורית

 14. עתירה נגד תכנית לימודים

 15. מענק לימודים למשפחות חד הוריות

 16. חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר

 17. תביעה על הפסד שעות לימוד בבית ספר

 18. שכר לימוד במוסד רשמי לא מוכר

 19. תביעה נגד ברליץ – פיצויים לימוד אנגלית

 20. האם לימודים אקדמיים הוצאה מוכרת למעביד

 21. תקנות לימוד חובה ייעוד כספי תשלומים

 22. השלמת לימודים לצורך הכרה בדירוג ושכר

 23. פיטורים מעבודה יציאה לימודים - מכתב אולטימטום סמנכ"ל

 24. צו עבודת הנוער הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית

 25. ניכוי הוצאות לימודים אקדמאים ומימון הוצאות לימודים אקדמאים לעובד ע''י מעביד

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון