חוק להסדרת תוצרת אורגנית

חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005

 

1. הגדרות (תיקון : תשס"ח)

בחוק זה -

"ארגון יציג" - הארגון שעמו נמנה המספר הגדול ביותר של יצרני תוצרת אורגנית, אשר התאגד לצורך קידום ענף החקלאות האורגנית;

"גוף אישור ובקרה" - גוף שאישר המנהל לפי חוק זה אשר תפקידיו -

(1) לבדוק אם מתקיים נוהל אורגני בתוצרת חקלאית של יצרן;

(2) לתת היתר ליצרן הפועל בהתאם לנוהל אורגני;

"המנהל" - עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר שהשר מינה כמנהל לענין חוק זה;

"היתר" - היתר שנתן גוף אישור ובקרה לסמן תוצרת חקלאית כתוצרת אורגנית בהתאם להוראות חוק זה;

"יצרן" - לרבות יבואן ומשווק;

"מכירה" - לרבות שיווק, ייבוא, ייצוא, משלוח, הובלה, אריזה, פרסום או סימון המכוונים למכירה;

"מפקח" - עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר שהשר מינה כמפקח לפי

סעיף 11;

"נוהל אורגני" - התנאים להבטחת ייצור תוצרת אורגנית והטיפול בה, לרבות מכירתה, שנקבעו לפי סעיף 15;

"סמל אורגני אחיד" - הסמל הישראלי הקבוע בתוספת, המסמל כי התוצרת המסומנת בו היא תוצרת אורגנית;

"סמל בקרה" - סמל של גוף אישור ובקרה, המאשר כי בתוצרת האורגנית המסומנת בו מתקיימות הוראות סעיף 6;

"סמלים" - סמל אורגני אחיד וסמל בקרה;

"תוצרת אורגנית" - תוצרת חקלאית שיוצרה וטופלה לפי הוראות חוק זה;

"תוצרת מן החי" - בעלי חיים ומוצרים המופקים מהם;

"תוצרת מן הצומח" - צמח, לרבות פריו וכל חלק של הצמח המשמש לריבוי וכן מוצרים המופקים מהם;

"תוצרת חקלאית" – תוצרת מן הצומח או תוצרת מן החי המשמשים למאכל אדם או למאכל בעלי חיים, או לשימושם;

"תכשיר" - תכשיר המשמש לטיוב הקרקע, או להזנה או להגנה מפני נגעים בצמחים, או תכשיר לריפוי בעלי חיים, להזנתם או להגנתם מפני מזיקים, טפילים ומחלות;

"תכנית אורגנית מאושרת" - תכנית בכתב לייצור תוצרת אורגנית ולטיפול בה, שאישר גוף אישור ובקרה, העומדת בתנאים שאינם נופלים מהתנאים שנקבעו בנוהל אורגני, כאשר מתקיים נוהל בקרה על יישומה;

"השר" - שר החקלאות ופיתוח הכפר.

2. איסור הטעיה ואיסור שימוש בסמלים

(א) לא יציג אדם ולא יציע למכירה, תוצרת חקלאית כתוצרת אורגנית, אלא אם כן גוף אישור ובקרה התיר את סימונה בסמל בקרה והיא נושאת את הסמל האורגני האחיד ואת סמל הבקרה.

(ב) לא יסמן אדם תוצרת חקלאית בסמלים, אלא אם כן הוא בעל היתר לשימוש בסמל בקרה בהתאם להוראות סעיף 6, ובהתאם לתנאי ההיתר.

3. אישור גוף אישור ובקרה וסמלו

(א) גוף המבקש להיות גוף אישור ובקרה ולקבל אישור לסמל הבקרה שלו, יגיש למנהל בקשה על גבי טופס שקבע השר; התקיימו במבקש התנאים שנקבעו לפי סעיף 15(4) יאשר המנהל את הגוף כגוף אישור ובקרה ואת הסמל, ורשאי הוא להתנות את האישור בתנאים.

(ב) (1) לענין תוצרת המיוצרת במדינה מחוץ לישראל והמוכרת בה

כתוצרת אורגנית על ידי גוף הממלא באותה מדינת חוץ תפקיד של גוף

אישור ובקרה של תוצרת אורגנית, רשאי המנהל להכיר בגוף האמור

ובסמלו של אותו הגוף, לצורך סימונה, הצגתה ומכירתה בישראל,

אם נוכח שאותה מדינה נוהגת הדדיות בענין זה כלפי ישראל.

(2) יבואן המייבא תוצרת חקלאית המסומנת בסמל שהמנהל הכיר בו לפי פסקה (1), רשאי לסמן את התוצרת האמורה גם בסמל האחיד.

(3) על יבואן ועל תוצרת אורגנית המסומנת בסמלים כאמור בסעיף קטן זה יחולו הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים.

(ג) המנהל יפרסם ברשומות את שמות גופי האישור והבקרה ואת סמלי הבקרה שלהם, שאישר; עותק מהסמלים שאושרו יופקדו לעיון הציבור במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ויפורסמו באתר האינטרנט של המשרד.

4. סמלים על תוצרת אורגנית

(א) יצרן שקיבל היתר להשתמש בסמל בקרה יסמן את התוצרת האורגנית שייצר בסמל האורגני האחיד ובסמל הבקרה של גוף האישור והבקרה שנתן לו את ההיתר לסמן את התוצרת החקלאית כתוצרת אורגנית.

(ב) השר רשאי, בצו, לשנות את הסמל האורגני האחיד שבתוספת.

5. הגשת בקשה לשימוש בסמל בקרה

בקשה למתן היתר לשימוש בסמל בקרה או לחידושו תוגש לגוף אישור ובקרה על גבי טופס שהורה המנהל ותצורף אליה רשימת התוצרת החקלאית שאותה מבקשים לסמן בסמל בקרה.

6. מתן היתר, חידושו וביטולו

(א) גוף אישור ובקרה ייתן או יחדש היתר לשימוש בסמל בקרה בהתקיים תנאים אלה:

(1) גוף האישור והבקרה קבע כי התוצרת מיוצרת ומטופלת בהתאם לתכנית האורגנית שאושרה למבקש;

(2) המבקש ותוצרתו עומדים בבקורת שוטפת בידי גוף האישור והבקרה.

(ב) היתר יינתן לתקופה שלא תעלה על שנתיים.

(ג) החליט גוף האישור והבקרה כי אין לתת למבקש היתר לשימוש בסמל בקרה, יודיע על כך בכתב למבקש וינמק את החלטתו.

(ד) גוף אישור ובקרה רשאי לבטל היתר שנתן ליצרן, אם נוכח כי קבלת ההיתר היתה שלא כדין, התנאים למתן ההיתר אינם מתקיימים או שבעל ההיתר אינו ממלא אחריהם.

(ה) גוף אישור ובקרה יעביר למנהל העתק מהיתר שנתן לפי סעיף קטן (א), מהודעה על החלטה לסרב ליתן היתר לפי סעיף קטן (ג) ומהודעה על ביטול היתר לפי סעיף קטן (ד).

(ו) פנה מבקש לגוף אישור ובקרה לצורך קבלת היתר לשימוש בסמל בקרה והחליט הגוף לסרב ליתן לו היתר, או החליט גוף אישור ובקרה לבטל היתר שנתן, לא יתן גוף אישור ובקרה אחר היתר לאותו יצרן אם נודע לו על הסרוב או הביטול כאמור, אלא באישור המנהל.

7. ביטול אישור גוף אישור ובקרה וביטול היתר

המנהל רשאי לבטל אישור שנתן לפי סעיף 3, או היתר שנתן גוף אישור ובקרה לפי סעיף 6, אם נוכח כי בעל האישור או ההיתר, לפי הענין, קיבל את האישור או ההיתר שלא כדין, התנאים לקבלת האישור או ההיתר אינם מתקיימים או שבעל האישור או ההיתר אינו ממלא אחריהם.

8. תוצאות ביטול אישור של גוף אישור ובקרה

בוטל, או הסתיים ולא חודש, אישורו של גוף אישור ובקרה, יפרסם המנהל הודעה על כך ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר; אין בביטול האישור כדי לפגוע בתוקפו של סימון של תוצרת חקלאית כתוצרת אורגנית שנעשה כדין טרם הביטול או הסיום.

9. ערר

(א) הרואה עצמו נפגע מהחלטת גוף אישור ובקרה או מהחלטת המנהל, רשאי לערור עליה לפני ועדת ערר בתוך ארבעה עשר ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.

(ב) מוקמת בזה ועדת ערר שהרכבה נציג שר המשפטים, שהוא שופט או שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, והוא יהיה יושב ראש הועדה, ושני נציגים שימנה השר, האחד מבין עובדי משרדו והשני מתוך רשימה שיגיש לו הארגון היציג.

10. ערעור

החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים.

11. מינוי מפקחים

(א) השר רשאי למנות מפקחים מבין עובדי משרדו לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה.

(ב) לא ימונה מפקח אלא אם כן הוא קיבל הכשרה מתאימה כפי שהורה השר בתיאום עם השר לביטחון הפנים.

12. סמכויות מפקח

(א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה רשאי מפקח:

(1) להיכנס, לאחר שהזדהה, למקום שבו מייצרים, מסמנים או מציעים למכירה תוצרת אורגנית או תכשירים, כדי לבדוק אותם ואת תהליכי ייצורם; ואולם לא ייכנס מפקח למקום המשמש למגורים בלבד אלא על פי צו של בית משפט;

(2) לדרוש מאדם הנוגע בדבר למסור לו מידע ומסמכים הנוגעים לתוצרת אורגנית ותכשירים;

(3) ליטול דוגמאות של התוצרת האורגנית והתכשירים לשם מסירתן לבדיקה במעבדות שאישר המנהל לענין זה, ולנהוג בהן בכל דרך אחרת; הדוגמאות יימסרו למפקח בלא תשלום.

(ב) התעורר חשד לביצוע עבירה על הוראות חוק זה, רשאי המפקח:

(1) לחקור אדם הנוגע בדבר; על חקירה כאמור יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות);

(2) לתפוס חפץ הקשור לביצוע העבירה; על חפץ שנתפס לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, בשינויים המחויבים; לענין זה, "חפץ" - לרבות תוצרת חקלאית, חומרי אריזה ותכשירים;

(3) לעכב רכב כדי לערוך בו חיפוש אם יש חשד כי יש בו תוצרת חקלאית המסומנת או המוצעת למכירה כתוצרת אורגנית בניגוד להוראות חוק זה; על עיכוב לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 72, 73 ו-74 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, בשינויים המחויבים.

13. טיפול בחפץ

על אף האמור בסעיף 12(ב)(2), נתפס חפץ העלול להתקלקל אם לא יימכר מיד, בין בשל טיבו המיוחד ובין מסיבה אחרת, רשאי המפקח למכרו; דמי המכר יופקדו במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ויחולו עליהם הוראות סעיף 12(ב)(2) כאילו היו חפץ שנתפס.

14. עונשין

(א) המציג או המציע תוצרת חקלאית למכירה באופן העלול להטעות בניגוד להוראות סעיף 2(א) או המסמן תוצרת חקלאית בסמל בניגוד להוראות סעיף 2(ב), דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחוק זה - חוק העונשין).

(ב) נעברה העבירה בידי תאגיד, דינו - כפל הקנס האמור בסעיף קטן (א).

15. ביצוע ותקנות

(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות -

(1) קביעת הנוהל האורגני שיכול שייעשה בדרך של אימוץ תקנים בין-לאומיים לייצור תוצרת אורגנית המיועדת למכירה או בדרך של קביעת אמות מידה;

(2) הסדרת עיבויה, חיטויה, שימורה ומכירתה של תוצרת אורגנית;

(3) הסדרת מכירתם של תכשירים שנועדו לייצור, אריזה ומכירה של תוצרת אורגנית;

(4) קביעת תנאים לאישור גוף אישור ובקרה, נהלי עבודתו וביטול אישורו, לרבות לענין מניעת ניגוד ענינים בין גוף האישור והבקרה לבין הארגון היציג;

(5) הסדרת בדיקתה של תוצרת אורגנית במעבדות שאישר המנהל לענין זה;

(6) קביעת הטפסים למתן אישורים והיתרים על ידי גוף האישור והבקרה;

(7) קביעת אגרות בעד שירות שנותנת המדינה לפי חוק זה, לרבות בעד בקשה למתן אישור, וכן הסדרת תשלום וגביית הוצאות שהוציאה המדינה לפי חוק זה;

(8) קביעת תשלומים מרביים שגוף אישור ובקרה רשאי לגבות בעד פעולות שהוא עושה לפי הוראות חוק זה.

(ב) תקנות לפי פסקאות (1) עד (6) יהיו בהתייעצות עם שר הבריאות, השר לאיכות הסביבה ועם הארגון היציג, ולפי פסקה (7) - בהתייעצות עם שר הבריאות ועם הארגון היציג.

(ג) תקנות לפי פסקאות (1), (4), (7) ו-(8) יהיו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

16. שמירת דינים

הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.

17. (שולב בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985).

18. (שולב בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000).

19. (שולב בחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992).

20. חובת התקנת תקנות (תיקון : תשס"ח2)

תקנות ראשונות לפי סעיף 15 (ג) יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לא יאוחר מהמועדים המפורטים להלן:

(1) לעניין תוצרת מן הצומח - כ"ד באדר א' התשס"ח (1 במרס 2008);

(2) לעניין תוצרת מן החי - ה' באדר התשס"ט (1 במרס 2009)

21 . תחילה (תיקון : תשס"ח2)

תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 20 , ביום א' באלול התשס"ח (1 בספטמבר 2008); השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, לדחות את המועד האמור בתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון