חוק להגנת מעגלים משולבים

חוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס-1999

1. הגדרות

בחוק זה -

"מעגל משולב" - מוצר, בצורתו הסופית או בצורת הביניים שלו, שמתקיימים בו שני אלה:

(1) רכיביו, אשר לפחות אחד מהם הוא אלמנט פעיל, והקישורים ביניהם, כולם או חלקם, משולבים בתוך או על גבי שכבה או שכבות של חומר;

(2) המוצר מיועד לבצע פעולה אלקטרונית;

"טופוגרפיה" - מערך צורתו התלת ממדית של מעגל משולב, או מערך צורה תלת ממדית שהוכן לשם ייצור מעגל משולב, בכל דרך שבה הוא מבוטא או מקובע;

"מועד היצירה" של טופוגרפיה - המועד שבו קיבלה הטופוגרפיה ביטוי בכתב או קובעה בתכנית מוחשית;

"חוק הפטנטים" - חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967.

2. תחום תחולתו של החוק

(א) הוראות חוק זה יחולו על טופוגרפיה מקורית, אשר מתקיים בה אחד מאלה:

(1) יוצרה, במועד יצירתה, היה אזרח ישראלי או תושב ישראל;

(2) יוצרה הוא אדם או תאגיד שהיה לו בישראל, במועד יצירתה, מפעל פעיל ליצירת טופוגרפיות או לייצור מעגלים משולבים.

(ב) שר המשפטים רשאי להורות בצו כי הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, יחולו על טופוגרפיה מקורית שאין מתקיימות בה הוראות סעיף קטן (א), אם הדבר נקבע באמנה בין-לאומית שישראל צד לה.

3. דרישת המקוריות

טופוגרפיה היא מקורית בהתקיים בה אחד מאלה:

(1) היא פרי פיתוח עצמאי של יוצרה, ובמועד יצירתה לא היתה מקובלת בשימוש בקרב העוסקים ביצירת טופוגרפיות או בייצור מעגלים משולבים;

(2) היא כוללת שילוב של רכיבים וקישורים מקובלים בשימוש, ובלבד שהשילוב כמכלול עונה על דרישת המקוריות שבפסקה (1).

4. הבעל הראשון של הטופוגרפיה

(א) יוצר הטופוגרפיה הוא הבעל הראשון של הטופוגרפיה.

(ב) נוצרה הטופוגרפיה על ידי עובד עקב שירותו ובתקופת שירותו אצל מעביד, ייחשב המעביד כיוצר הטופוגרפיה, אלא אם כן נקבע אחרת בחוזה ביניהם.

5. העברה ורשיון - דרישת כתב

חוזה להעברת זכויות בטופוגרפיה או להענקת רשיון לניצול הזכויות בטופוגרפיה ייעשה בכתב.

6. מהות הזכות הבלעדית

לבעל הטופוגרפיה הזכות הבלעדית לעשות או להרשות לאחר לעשות בטופוגרפיה, כל אחת מהפעולות המפורטות להלן:

(1) העתקת הטופוגרפיה או חלק ממנה, לרבות בדרך של גילום הטופוגרפיה במעגל משולב;

(2) ייבוא, מכירה, או הפצה אחרת למטרות מסחר, של -

(א) הטופוגרפיה;

(ב) מעגל משולב שבו מגולמת הטופוגרפיה;

(ג) חפץ המכיל מעגל משולב כאמור בפסקת משנה (ב), וזאת רק כל עוד מכיל החפץ העתקה של הטופוגרפיה שנעשתה תוך הפרת פסקה (1).

7. טופוגרפיות מקוריות אחרות

לבעל הטופוגרפיה לא תהיה זכות ביחס לכל אחד מאלה:

(1) טופוגרפיה מקורית אחרת שנוצרה על סמך ניתוח והערכה של הטופוגרפיה;

(2) טופוגרפיה מקורית זהה, שנוצרה באופן עצמאי.

8. מיצוי זכויות

הוראות סעיף 6(2)(ב) ו-(ג) לא יחולו לגבי מעגל משולב אשר נמכר או הופץ על ידי בעל הטופוגרפיה או בהרשאתו, בישראל או מחוץ לישראל.

9. תקופת ההגנה

(א) תחילתה של הזכות הבלעדית בטופוגרפיה, על פי חוק זה, במועד יצירת הטופוגרפיה.

(ב) הזכות הבלעדית בטופוגרפיה תפקע במועד המוקדם מבין אלה:

(1) בתום עשר שנים מהמועד שבו נמכרו או הופצו כדין לראשונה, באופן מסחרי, בישראל או מחוץ לישראל, הטופוגרפיה או מעגל משולב שבו מגולמת הטופוגרפיה;

(2) בתום חמש עשרה שנים ממועד יצירת הטופוגרפיה.

10. הפרת הזכות הבלעדית - עוולה

(א) הפרת הזכות הבלעדית היא ביצוע אחת הפעולות המנויות בסעיף 6 לחוק, בלא הרשאת בעל הטופוגרפיה.

(ב) הפרת הזכות הבלעדית היא עוולה בנזיקין ופקודת הנזיקין [נוסח חדש] תחול עליה כפוף להוראות חוק זה.

11. פעולות מותרות

על אף הוראות סעיף 10, מותר לבצע את הפעולות המנויות בסעיף זה בלא הרשאת בעל הטופוגרפיה ובלא תשלום:

(1) כל פעולה ביחס לחלקים בלתי מקוריים של הטופוגרפיה;

(2) העתקה למטרות פרטיות;

(3) העתקה לצורך הערכה, ניתוח, מחקר או הוראה;

(4) יצירת טופוגרפיה מקורית אחרת על סמך ניתוח והערכה של הטופוגרפיה.

12. אי ידיעה על הפרה

(א) רכש או הזמין אדם מעגל משולב או חפץ המכיל מעגל משולב, כאשר לא ידע ולא היה עליו לדעת, בעת הקניה או ההזמנה, כי המעגל המשולב מהווה העתקה מפרה של טופוגרפיה המוגנת על פי חוק זה, רשאי הוא לבצע בו את הפעולות המנויות בסעיף 6(2)(ב) ו-(ג), ולא יהיה אחראי בשל הפרת זכות בלעדית.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מי שביצע את הפעולות המנויות בסעיף 6(2)(ב) ו-(ג), ישלם לבעל הטופוגרפיה תמלוגים סבירים בעבורן, וזאת החל ביום שקיבל הודעה כי המעגל המשולב מהווה העתקה מפרה.

13. הגבלת הזכות הבלעדית

(א) רשם הפטנטים, כמשמעותו בחוק הפטנטים, רשאי ליתן רשיון כפיה לניצול טופוגרפיה; לענין זה, יראו טופוגרפיה כאמצאה מוגנת בפטנט, מועד יצירת הטופוגרפיה ייחשב כיום שבו ניתן עליה פטנט, והוראות חוק הפטנטים, למעט סעיף 121, יחולו בשינויים המחויבים.

(ב) שר כמשמעותו בפרק ו' לחוק הפטנטים רשאי להתיר ניצול הזכויות בטופוגרפיה לטובת המדינה, ולענין זה יחולו הוראות חוק הפטנטים בשינויים המחויבים.

14. תקנות

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

15. תחילת החוק

תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000).

16. תחולה והוראות מעבר

הוראות חוק זה יחולו גם על טופוגרפיות שמועד יצירתן קדם לתחילת החוק, ואולם הן לא יחולו על פעולות שבוצעו בטופוגרפיות לפני תחילת החוק.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון