חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה), התשנ"ח-1998

פרק א': מטרת החוק

1. מטרת החוק

חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לבטל חוקים, לדחות תחילתם של חוקים ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר הגברת הצמיחה והתעסוקה, השגת יעדי התקציב ועמידה במגבלת הגרעון לשנת הכספים 1998, ולהשגת יעדי המדיניות הכלכלית.

פרק ב': יסודות התקציב

2. (שולב בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985).

פרק ג': ריסון מחירים

3. (שולב בחוק התקנים, התשי"ג-1953).

4. (שולב בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981).

5. (שולב בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988).

6. (שולב בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976).

7. (שולב בחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996).

פרק ו': ביטוח בריאות ממלכתי

11. (שולב בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994).

12. (שולב בחוק בנק הדואר, התשי"א-1951).

13. (שולב בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981).

14. (שולב בפקודת בריאות העם, 1940).

15. התחשבנות בעד שירותי אשפוז בבתי-חולים ציבוריים בשנת 1998

(א) בסעיף זה -

"בית חולים ציבורי כללי" - בית חולים ממשלתי כללי, בית חולים כללי שבבעלות קופת חולים וכן כל בית חולים כללי שהינו תאגיד שהוא מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה; לענין זה, "בית חולים ממשלתי" - לרבות פעילות המתבצעת בו בידי תאגיד בריאות, כהגדרתו בסעיף 22 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

"מחיר שירותי בריאות" - מחירי יום אשפוז ושירותים אמבולטוריים ודיפרנציאליים בבתי חולים ציבוריים כלליים, כפי שנקבע מעת לעת בהיתר לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996;

"תוספת ריאלית" - לאחר עדכון מחירי שירותי הבריאות;

"תקרת צריכה בסיסית פרטנית במחיר מלא" - הסכום המקסימלי השנתי שנקבע לתשלום במחיר מלא מקופת חולים לבית חולים ציבורי כללי לשנת 1997, בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), התשנ"ז-1996;

"תקרת צריכה בסיסית כוללת במחיר מלא" - תקרת הצריכה הבסיסית הפרטנית במחיר מלא של כל קופות החולים בכל בתי החולים הציבוריים הכלליים;

"תקרת צריכה לקופה במחיר מלא" - תקרת הצריכה הבסיסית הפרטנית במחיר מלא לכל קופת חולים בכל אחד מבתי החולים הציבוריים הכלליים, בתוספת 1% לשנת 1998, או בתוספת בשיעור אחר שקבעו שר הבריאות ושר האוצר לאותה קופה ביחס לכל בתי החולים, בצו לפי סעיף קטן (ג);

"תקרת צריכה כוללת במחיר מלא" - תקרת הצריכה הבסיסית הכוללת במחיר מלא בתוספת ריאלית של 1% בשנת 1998.

(ב) קופת חולים תשלם עבור שירותים שצרכה בבית חולים ציבורי כללי בשנת 1998, כמפורט להלן:

(1) עד לתקרת הצריכה לקופה במחיר מלא - לפי מחירי שירותי הבריאות;

(2) מעל לתקרת הצריכה לקופה במחיר מלא - לפי מחצית מחירי שירותי

הבריאות.

(ג) שר הבריאות ושר האוצר רשאים לקבוע בצו, תוך שלושים ימים מכניסתו לתוקף של חוק זה, את שיעור התוספת לענין תקרת הצריכה לקופה במחיר מלא לכל קופת חולים, ושיעור זה יחול ביחס לצריכה של שירותי בריאות בידי אותה קופה בכל אחד מבתי החולים הציבוריים הכלליים, ובלבד שסך כל הצריכה השנתית במחיר מלא של כל קופות החולים בכלל בתי החולים הציבוריים הכלליים, לא יעלה על תקרת הצריכה השנתית הכוללת במחיר מלא; בקבעם את התוספת האמורה, רשאים השרים לשקול, בין היתר, את אלה:

(1) שינויים שחלו במספר החברים המשוקלל של הקופה;

(2) אפיוני צריכה בפועל של שירותי בריאות או שירותי בריאות מסוימים של הקופה בכלל בתי החולים בשנים קודמות;

לענין סעיף זה, "שיעור התוספת" - לרבות תוספת בשיעור שלילי.

(ד) חלה חריגה בצריכה של קופת חולים מבית חולים ציבורי כללי, מעבר לתקרת הצריכה לקופה במחיר מלא באותו בית חולים - יהיו תשלומי קופת החולים לבית החולים כאמור בסעיף קטן (ב)(2).

(ה) הוראות סעיף זה יחולו ביחס לשירותים שצרכה קופת חולים בבית חולים ציבורי כללי עד ליום י"ב בטבת התשנ"ט (31 בדצמבר 1998).

16. הוראות מעבר

(א) (1) תאגיד בריאות, כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב,

התשמ"ה-1985 (להלן - חוק יסודות התקציב), כנוסחו בסעיף 2(3) לחוק

זה, אשר עד ליום ד' באייר התשנ"ח (30 באפריל 1998) לא קיבל

אישור בהתאם לסעיף 31ג לחוק האמור, כנוסחו בסעיף 2(7) לחוק זה,

לפעול בבית חולים ממשלתי בהתאם לכללים שנקבעו לפי הסעיף

האמור, יחדל מפעילותו בבית החולים לרבות מכוח התקשרויות למתן

שירותי בריאות בתוך תחומי בית החולים או תוך שימוש במתקניו, עד

לא יאוחר מיום ט' באלול התשנ"ח (31 באוגוסט 1998), והתקשרויות

לביצוע פעילויות באמור יהיו בטלות לאחר המועד האמור.

(2) כללים לפי סעיף 31ג(ב) לחוק יסודות התקציב, כנוסחו בסעיף 2(7) לחוק זה, יותקנו מיום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998) ומועד תחילתם יהיה עד לא יאוחר מיום ט' באלול התשנ"ח (31 באוגוסט 1998).

(ב) (1) בקשה לרישום בקופת חולים, הודעה על מעבר בין קופות החולים

והודעה בדבר ביטול הודעה על מעבר כאמור, לפי סעיפים 4 ו-4א לחוק

ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (בסעיף זה - חוק ביטוח בריאות),

כנוסחם בסעיף 11(1) ו-(2) לחוק זה, ולפי סעיף 5 לחוק ביטוח בריאות,

יוגשו לבנק הדואר החל במועדים המפורטים להלן, לפי הענין:

(א) בקשה לרישום בקופת חולים - החל ביום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998);

(ב) הודעה על מעבר מקופת חולים אחת לאחרת, וכן הודעה בדבר ביטול הודעה על מעבר כאמור - החל ביום ג' באדר התשנ"ח (1 במרס 1998).

(2) בתקופה שמיום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998) ועד יום ב' באדר התשנ"ח (28 בפברואר 1998) יחולו הוראות אלה:

(א) על אף הוראות סעיף 5 לחוק ביטוח בריאות, תושב לא יהיה רשאי להגיש הודעה על מעבר מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת;

(ב) ניתנה הודעה על מעבר לקופת חולים אחרת עד ליום ב' בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997), תימסר הודעה בדבר ביטולה רק עד ליום ג' בשבט התשנ"ח (30 בינואר 1998) לקופת החולים הקולטת, בטופס שקבע המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד);

(ג) קופת חולים תעביר למוסד, עד ליום ה' בשבט התשנ"ח (1 בפברואר 1998), את ההודעות בדבר ביטול הודעות על מעבר לאותה קופת חולים, שנתקבלו אצלה עד ליום ג' בשבט התשנ"ח (30 בינואר 1998); הודעה על מעבר מקופת חולים אחת לאחרת והודעה בדבר ביטול הודעה על מעבר כאמור, שלא תימסר למוסד על ידי קופת חולים עד למועד האמור, יהיו חסרי תוקף; על הודעות כאמור יחולו הוראות סעיף 5ב לחוק ביטוח בריאות;

(ד) על אף הוראות סעיף 5(ג) לחוק ביטוח בריאות, רישום בקופת חולים קולטת, לפי הודעה על מעבר מקופת חולים אחת לאחרת, שניתנה עד ליום ד' באייר התשנ"ח (30 באפריל 1998), ייכנס לתוקף ביום ז' בתמוז התשנ"ח (1 ביולי 1998).

(ג) על אף הוראות סעיף 8(א3) לחוק ביטוח בריאות, כנוסחו בסעיף 11(5) לחוק זה, רשאית קופת חולים להגיש בקשה לאישור השינוי לפי הסעיף האמור לראשונה בשנת 1998, עד יום ד' בניסן התשנ"ח (31 במרס 1998).

(ד) (1) תחילתו של סעיף 10 לחוק ביטוח בריאות, כנוסחו בסעיף 11(6)

לחוק זה, ביום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998), ותכניות לפי הסעיף

האמור יוגשו לראשונה עד יום ד' בניסן התשנ"ח (31 במרס 1998); על

עמיתים תחול התכנית החל במועד האמור כפי שתאושר בהתאם לסעיף

10, למפרע מיום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998) או מיום הצטרפותם,

לפי המאוחר, ללא תשלומי השבה מצד אחד למשנהו.

(2) קופת חולים שהציעה לחבריה ביטוח משלים כמשמעותו בסעיף 10 לחוק ביטוח בריאות, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, שלא בהתאם לסעיף 10 האמור, כנוסחו בסעיף 11(6) לחוק זה (להלן - הדין החדש), תתאים את ההסכמים או ההסדרים עם החברים לענין זה להוראות הדין החדש, עד יום ו' בתמוז התשנ"ח (30 ביוני 1998); הסכמים או הסדרים שלא ניתן להתאימם לדין החדש לא יחודשו במועד פקיעתם.

(3) היה מועד פקיעתן של הוראות בהסכמים או בהסדרים שלא ניתן להתאימם כאמור בפסקה (2), אחרי יום י"ב בטבת התשנ"ט (31 בדצמבר 1998), תעביר הקופה את הנכסים וההתחייבויות לענין הוראות כאמור למבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, שהסכים לכך.

(4) לא פעלה קופת חולים כאמור בפסקה (3), רשאי בית המשפט המחוזי, לבקשת המנהל, כהגדרתו בחוק ביטוח בריאות, למנות כונס נכסים לביצוע האמור, שיפעל בהתאם להוראות שיקבל מבית המשפט.

פרק ז': רשויות מקומיות

17. (שולב בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992).

18. (שולב בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין).

19. (שולב בחוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין)

(מס' 6), התשנ"ב-1992).

20. (שולב בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 ובתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1998), התשנ"ח-1997).

21. (שולב בפקודת העיריות).

22. (שולב בפקודת המועצות המקומיות).

23. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (גמול השתתפות בישיבות לחברי מועצה), התשנ"ה-1995).

פרק ח': שירותי הדת היהודיים

24. (שולב בחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-1971).

25. (שולב בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992).

26. (שולב בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992).

פרק ט': תקשורת

27. (שולב בחוק הבזק, התשמ"ב-1982).

28. (שולב בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990).

29. (שולב בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990).

פרק י': גמלאות כוחות הבטחון

30. (שולב בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (נוסח משולב), התשמ"ה-1985).

31. (שולב בחוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970).

פרק י"א: עידוד השקעות הון

32. (שולב בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959).

33. (שולב בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980).

34. (שולב בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959) (תיקון: תשנ"ט, תש"ס)

פרק י"ב: רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע

35. (שולב בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב-1992).

36. (שולב בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב-1992).

37. (שולב בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב-1992).

38. (שולב בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב-1992).

39. (שולב בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989).

40. (שולב בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965).

41. (שולב בחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955).

42. (שולב בחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955).

פרק י"ג: הוראות שונות

43. (שולב בחוק לימוד חובה (תיקון מס' 16), התש"ד-1984).

44. (שולב בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954).

45. (שולב בחוק הגליל, התשמ"ח-1988).

פרק י"ד: תחילה ותחולה

46. תחילה ותחולה (תיקון: תשנ"ט, תש"ס)

(א) תחילתו של חוק זה ביום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998) (להלן - יום התחילה).

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) -

(1) תחילתה של הוראת סעיף 6(2) לענין ביטול סמכותו של שר התיירות לקבוע בתקנות הסדרים בענין הכשרה וכשירויות של מנהל בית מלון תהיה ביום י"א בתשרי התשנ"ט (1 באוקטובר 1998).

(2) הוראות סימן ג' בפרק שני: רישוי ורישום, של פקודת התעבורה, כנוסחו בסעיף 8(2) לחוק זה, לא יחולו על הקצאת רשיונות למוניות לפי בקשות שהוגשו לפני יום התחילה, בהתאם למכסת הרשיונות שהיתה בתוקף באותו מועד;

(3) בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 -

(א) הוראות סעיף 171(א1), כנוסחו בסעיף 9(2) לחוק זה, יחולו על מי שהתאריך הקובע לגביו חל ביום ה' בשבט התשנ"ח (1 בפברואר 1998) או לאחריו;

(ב) הוראות סעיף 175, כנוסחו בסעיף 9(3) לחוק זה, יחולו על דמי אבטלה שלהם זכאי מבוטח בעד התקופה שמיום התחילה ואילך ועל קצבת פרישה המשתלמת למבוטח בעד אותה תקופה;

(ג) הוראות סעיפים 342(ג) ו-351, כנוסחם בסעיף 9(5) ו-(6) לחוק זה, יחולו לגבי דמי ביטוח המשתלמים בעד התקופה שמיום התחילה ואילך;

(ד) הוראות סעיף 378(ג)(1), כנוסחו בסעיף 9(7)(ג) לחוק זה, יחולו לגבי גמלה המשולמת בעד התקופה שמיום ה' בשבט התשנ"ח (1 בפברואר 1998) ואילך;

(4) תחילתו של סעיף 9 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, כנוסחו בסעיף 17 לחוק זה, למעט סעיף 9(ב)(2) לחוק האמור, כנוסחו בסעיף 17(2) לחוק זה, בשנת הכספים 2000 ואילך;

(5) תחילתם של סעיפים 24, 25 ו-26 ביום ה' בניסן התשנ"ח (1 באפריל 1998).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון