חוק לביטול דינים שנושנו

חוק לביטול דינים שנושנו, התשמ"ד-1984

1. ביטול

כל דין או הוראה בדין המנויים בתוספת יחדל להיות להם תוקף מיום פרסום חוק זה, ואם צויין לידם בתוספת מועד אחר - מאותו מועד.

2. פרשנות

(א) סעיף 1 לא יתפרש כאילו בא לבטל -

(1) תשריר שניתן למעשה חקיקה בדין שבוטל;

(2) מעשה חקיקה שנעשה מכוח דבר המלך במועצה;

(3) זכויות שהוקנו בדין שבוטל או מכוחו;

(4) פסקי דין והוראות מינהל שניתנו מכוח דין שבוטל.

(ב) סעיף 1 לא ימנע טענה -

(1) שדין שבוטל לא היה לו תוקף או שחדל להיות לו תוקף לפני המועד שנקבע בחוק זה;

(2) שדינים אחרים - לרבות הוראות הכלולות בדינים המנויים בתוספת ושלא בוטלו בחוק זה - לא קויים תקפם לפי סעיף 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, או שחדל להיות להם תוקף מכוח כל דין אחר.

(ג) בסעיף זה, "דין שבוטל" - דין או הוראה בדין שחדל להיות להם תוקף כאמור בסעיף 1.

3. איון דבר המלך במועצה (הכתל המערבי)

דבר המלך במועצה על ארץ ישראל (הכתל המערבי), 1931, אין לו ומעולם לא היה לו כל תוקף.

4. תיקונים משלימים

(א) בדברי המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922 עד 1947 -

(1) בסימן 11(2), במקום "במנשר כזה" יבוא "בהחלטת הממשלה";

(2) בסימן (64)III, במשפט השני, המלים "שאינם נתינים בריטיים" - ימחקו;

(3) בסימן (64)III, במשפט השני, במקום "הנשיא הבריטי או הנשיא התורני הבריטי, הכל לפי הענין" יבוא "בית המשפט".

(ב) תחילתן של פסקאות (1) ו-(2) בסעיף קטן (א) ביום ה' באייר התש"ח (14 במאי 1948); תחילתה של פסקה (3) בסעיף קטן (א) ביום כ"ג בסיון התש"ח (30 ביוני 1948).

תוספת

(סעיף 1)

 

     מועד הביטול

1. חוק שופטי השלום הזמני,

העותמאני, משנת 1329 להג'רה

2. חוק הבדיקות הרפואיות בבתי

מכס, העותמאני, מיום 29 ברביע

אל אוול 1323 (1905)

3. בדברי המלך במועצה על ארץ

ישראל, 1922 עד 1947 -

(1) סימנים 4 עד 8     ה' באייר התש"ח

     (14 במאי 1948)

(2) סימן 10     ה' באייר התש"ח

     (14 במאי 1948)

(3) סימן 11 (1)     ה' באייר התש"ח

     (14 במאי 1948)

(4) סימן 16     י"ח בשבט התש"ט

     (17 בפברואר 1949)

(5) סימן 16א     כ"ג בטבת התש"ל

     (1 בינואר 1970)

(6) סימן 16ב

(7) סימן 16ג     כ"ה באב התש"ך

     (18 באוגוסט 1960)

(8) סימן 16ד     ה' באייר התש"ח

     (14 במאי 1948)

(9) סימן 16ה     ט' באב התשי"ט

     (13 באוגוסט 1959)

(10) סימן 17     ה' באייר התש"ח

     (14 במאי 1948)

(11) סימנים 35 עד 37      כ"ד באלול התשי"ג

(12) סימן 53(I) ו- ((II      (4 בספטמבר 1953)

 

(13) סימן 57     ה' באייר התש"ח

     (14 במאי 1948)

 

(14) סימן 64((III, המשפט הראשון      ה' באייר התש"ח

     (14 במאי 1948)

(15) סימן 65א     ה' באייר התש"ח

     (14 במאי 1948)

(16) סימנים 67 עד 81     ה' באייר התש"ח

     (14 במאי 1948)

(17) סימנים 85 עד 90     ה' באייר התש"ח

     (14 במאי 1948)

(18) התוספת הראשונה      ה' באייר התש"ח

     (14 במאי 1948)

 

4. דבר המלך במועצה על ארץ ישראל     ה' באייר התש"ח

(ערעורים לפני מועצת המלך), 1924      (14 במאי 1948)

 

5. דבר המלך על הבוררות

(פסקי בוררות נכריים), מס' 2, 1931     כ' בתמוז התשל"ד

     (10 ביולי 1974)

6. פקודת המודעות

7. פקודת הסרסורים

8. פקודת הוצאת פירות לחו"ל

9. פקודת המלוה הכללית     (ה' באייר התש"ח

     (14 במאי 1948)

10. פקודת הדרכים והמפעלים בכפר

11. בפקודת הפרוצדורה

האזרחית, 1938 סעיף 3א     ה' באלול התשכ"ח

     (1 בספטמבר 1968)

12. פקודת הבנקים (שעת חירום), 1939

13. פקודת הפרוצדורה האזרחית, 1939

14. פקודת הלואה (חברות מאושרות), 1940

15. פקודת הנהלת כפרים, 1944

16. דבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1948     ה' באייר התש"ח

     (14 במאי 1948)

17. פקודת המועצה החקלאית הכללית,

התש"ח-1948

18. פקודת מסי עליה, התש"ח-1948

19. בחוק הגנת החייל (דירה),

התש"ט-1949 - פרקים א' ו-ב'

20. חוק הגנת הדייר (שכירות משנה,

אירוח וחילופים), התשי"א-1951

21. חוק תשלום פיצויים מאיטליה,

התשט"ו-1955

22. תקנות שעת-חירום (אניות מעפילים),

התש"ח-1948

23. תקנות שעת-חירום (עיבוד

אדמות מוברות), התש"ט-1948לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העדפת נושה

 2. העדפת נושה - מרמה ?

 3. העדפת נושים רשות המס

 4. זכויות נושים - חוב מגובש

 5. חוק לביטול דינים שנושנו

 6. נושים בעלי ערבויות אישיות

 7. אישור הסדר בין אגודה לנושים

 8. נושה מובטח - חוב ארנונה

 9. נושה מעקל מול נושה ממשכן

 10. חלוקת משכורת בין הנושים

 11. טופס יפוי כח אסיפת נושים

 12. זכות עכבון בנכס המוחזק על ידי נושה

 13. סירוב נושים לקבל כספים לקופת הפירוק

 14. טופס הודעה על כינוס אספת נושים

 15. טופס החלטה לא לקיים אסיפת נושים

 16. טופס הודעה על מתן הודעות לנושים

 17. טופס הסכמה - התנגדות נושה לפשרה

 18. טופס הודעה על אסיפת נושים ראשונה

 19. טופס הסכמה התנגדות נושה לפשרה או הסדר

 20. אי אישור הסכם נושים בגלל פגמים באספות נושים

 21. הברחת זכויות בסמוך להתמוטטות כדי למלט נושים - פירוק קבוצת חברות

 22. טופס הודעה לנושים בענין הדיון בבית המשפט בבקשה לאישור פשרה

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון