חוק יום לימודים ארוך

חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

1. הגדרות (תיקון: תשס"ט)

בחוק זה -

"מוסד חינוך" - כל אחד מאלה:

(1) מוסד חינוך ללימוד שיטתי לתלמידים;

(2) בית ספר מקצועי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החניכות, התשי"ג-1953;

"רשות חינוך מקומית" - כהגדרתה בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

"התכנית" – תכנית "אופק חדש", כפי שנקבעה בהסכם הקיבוצי בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים בישראל מיום כ"ח בכסלו התשס"ט (25 בדצמבר 2008), למעט בגני חובה);

"תלמיד" - מי שלומד במוסד חינוך, בגן חובה או באחת הכיתות א' עד י"ב;

"השר" - שר החינוך התרבות והספורט.

2. מטרות

(א) מטרתו של חוק זה לתת הזדמנות שווה בחינוך לכל ילד בישראל כדי להביאו למיצוי מרבי של כשרונותיו.

(ב) חוק זה בא להוסיף שעות לימודים וחינוך על השעות הקיימות במוסדות החינוך, כדי להרחיב ולהעמיק את הידע וההשכלה של התלמיד, להוסיף חינוך לערכים ופעילות חברתית, הכל במסגרת מטרות החינוך הממלכתי כאמור בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953.

3. יום חינוך ארוך (תיקון: תשס"ט)

(א) במוסדות החינוך יונהג יום חינוך ארוך לתלמידים לפי הוראות חוק זה.

(ב) יום חינוך ארוך יהיה כלהלן -

ארבעה ימים בשבוע - שמונה שעות לימוד לפחות;

באחד מימי אמצע השבוע - חמש שעות לימוד לכל היותר;

ביום שישי בשבוע - ארבע שעות לימוד לכל היותר.

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), במוסדות חינוך שבהם מופעלת התכנית, יום חינוך ארוך יהיה כלהלן:

(1) ארבעה ימים בשבוע – שבע שעות לימוד לפחות;

(2) באחד מימי אמצע השבוע - חמש שעות לימוד לכל היותר;

(3) ביום שישי בשבוע – ארבע שעות לימוד לכל היותר.

(ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1) יקבע השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לגבי סוגים של מוסדות חינוך או כיתות לימוד, מספר אחר של שעות הלימוד ביום חינוך ארוך, בכל יום מימי שבוע הלימודים שיקבע, בהתחשב במספר ימי הלימודים בשבוע ובימי השבוע שבהם לומדים באותם מוסדות חינוך או כיתות לימוד, ובלבד שמספר שעות הלימוד בשבוע לא יפחת מ-41 שעות ובמוסדות חינוך שבהם מופעלת התכנית - ב-37 שעות.

(ד) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), רשאי מנהל מוסד חינוך, במקרים חריגים ובאישור המנהל הכללי של משרד החינוך, לקבוע מספר אחר של שעות לימוד בכל יום מימי שבוע הלימודים, ובלבד שמספר שעות הלימוד בשבוע לא יפחת מ-41 שעות, ובמוסדות חינוך שבהם מוופעלת התכנית -

מ-37 שעות.

4. החלה בהדרגה (תיקון: תשנ"ט, תשס"ד2, תשס"ה, תשס"ח)

(א) חוק זה יוחל בהדרגה, החל בשנת הלימודים התשנ"ח, בישובים, בשכונות, במוסדות חינוך או בשכבות גיל שיקבע השר בצווים, תוך מתן עדיפות לישובים, לשכונות, למוסדות חינוך או לשכבות גיל אשר לדעת השר זקוקים לסיוע נוסף בחינוך, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשע"ד.

(ב) (בוטל)

5. ביצוע ותקנות (תיקון: תשס"ד)

(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

(ב) צווים כאמור בסעיף 4 יותקנו בידי השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, ויוגשו לאישור הועדה -

(1) לגבי שנת הלימודים התשנ"ח, תוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה;

(1א) לגבי שנת הלימודים התשס"ה, בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (תיקון מס' 3), התשס"ד-2004.

(2) לגבי שנות הלימודים הבאות, ארבעה חודשים לפחות לפני תחילת כל שנת לימודים.

6. ביטול חוק יום חינוך ארוך

חוק יום חינוך ארוך, התש"ן-1990 - בטל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ספרי לימוד

 2. צו לימוד חובה

 3. חוק השאלת ספרי לימוד

 4. חוק יום לימודים ארוך

 5. ניכוי שכר לימוד

 6. חוק הלוואות שכר לימוד

 7. תאונה עם רכב לימוד נהיגה

 8. תנאי שכר משטרה - לימודים

 9. תביעה בגין החזר שכר לימוד

 10. החזר מקדמה לימודים

 11. ניכוי הוצאות לימודים

 12. מענק לימודים למשפחה חד-הורית

 13. מענק לימודים למשפחה חד-הורית

 14. עתירה נגד תכנית לימודים

 15. מענק לימודים למשפחות חד הוריות

 16. חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר

 17. תביעה על הפסד שעות לימוד בבית ספר

 18. שכר לימוד במוסד רשמי לא מוכר

 19. תביעה נגד ברליץ – פיצויים לימוד אנגלית

 20. האם לימודים אקדמיים הוצאה מוכרת למעביד

 21. תקנות לימוד חובה ייעוד כספי תשלומים

 22. השלמת לימודים לצורך הכרה בדירוג ושכר

 23. פיטורים מעבודה יציאה לימודים - מכתב אולטימטום סמנכ"ל

 24. צו עבודת הנוער הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית

 25. ניכוי הוצאות לימודים אקדמאים ומימון הוצאות לימודים אקדמאים לעובד ע''י מעביד

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון