חוק יד יצחק בן צבי

חוק יד יצחק בן צבי, תשכ"ט-1969

1. הקמת יד יצחק בן-צבי

מוקמת בזה יד יצחק בן-צבי כמוסד ממלכתי.

2. המטרות

מטרות יד יצחק בן-צבי הן -

(1) להעמיק בעם את תודעת רציפותו של היישוב היהודי בארץ-ישראל, ולטפח לשם כך את חקר תולדות היישוב;

(2) לקדם את חקר ירושלים;

(3) לקדם את חקר תולדות קהילות ישראל בארצות המזרח;

(4) לשקף את אישיותו של יצחק בן-צבי כנשיא המדינה ואת פעלו בתנועה הציונית, בתנועת העבודה, ביישוב ובמדינה.

3. מקום המושב

מקום המושב של יד יצחק בן-צבי יהיה בירושלים, בבית אשר בו כיהן כנשיא המדינה.

4. המוסדות (תיקון: תש"ם, תשמ"א)

יד יצחק בן-צבי יהיו לה -

(1) מועצה שמספר חבריה לא יפחת מעשרים וחמישה ולא יעלה על חמישים ואחד, ובהם שלושה חברי הכנסת שתבחר ועדת החינוך והתרבות של הכנסת וכן נציגי גופים אלה:

(א) הממשלה;

(ב) ההסתדרות הציונית העולמית;

(ג) עירית ירושלים;

(ד) האוניברסיטאות האמורות בתוספת;

(ה) ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל; שר החינוך והתרבות רשאי, על פי המלצת המועצה, להוסיף על התוספת;

(2) ועד מנהל מבין חברי המועצה, שמספר חבריו לא יפחת משבעה ולא יעלה על שלושה עשר, ובהם לפחות נציג אחד של כל גוף האמור בפיסקאות-משנה (א), (ב), (ג) ו-(ה) של פיסקה (1) ונציגים של אוניברסיטאות מן האמורות בתוספת.

5. המינויים הראשונים

(א) ראש הממשלה ימנה את המועצה הראשונה של יד יצחק בן-צבי, את הועד המנהל, את היושב-ראש הראשון של המועצה ואת היושב-ראש הראשון של הועד המנהל; הודעה על המינויים האמורים תפורסם ברשומות.

(ב) המועצה הראשונה תכהן שנתיים מיום מינויה.

6. התקנון

(א) הועד המנהל, שנתמנה כאמור בסעיף 5, יתקין, תוך שנה אחת מיום מינויו ולאחר התייעצות במועצה, את התקנון של יד יצחק בן-צבי, ובו יהיו, בין השאר, הוראות בדבר פעולות יד יצחק בן-צבי, הרכב המועצה, הועד המנהל ושאר המוסדות, תקופת כהונתם, החברות בהם, תקופתה והפסקתה, סמכויות המוסדות וחובותיהם, סדרי עבודתם ובכלל זה הוראות בדבר מנין חוקי, דרכי קביעת התקציב והבאת שינויים ותיקונים בתקנון.

(ב) התקנון יובא לאישור הממשלה, לאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

(ג) עד לאישור התקנון יקבעו המועצה והועד המנהל את סדרי עבודתם.

7. אי-תלות

בתחום סמכויותיה לפי חוק זה ולפי התקנון תהא יד יצחק בן-צבי בת-חורין לכלכל את עניניה ככל שיקבע הועד המנהל.

8. תאגיד

יד יצחק בן-צבי היא תאגיד כשר לכל התחייבות וזכות ופעולה משפטית.

8א. קבלת עובדים ותנאי עבודתם (תיקון: תשל"ה, תש"ם)

(א) התקן לעובדי יד יצחק-בן צבי ותפקודם יהיו כשל עובדי המדינה, בשינויים ובתיאומים שיקבע שר החינוך והתרבות על פי המלצת הועד המנהל ולאחר התייעצות עם שר האוצר.

(ב) יד יצחק בן-צבי תקבל או תמנה את עובדיה בדרך הקבועה לעובדי המדינה, בתיאומים שייקבעו בתקנות.

(ג) השכר, הגמלאות ותנאי העבודה האחרים של עובדי יד יצחק בן-צבי יהיו כשל עובדי המדינה, ובלבד ששר החינוך והתרבות רשאי, על פי המלצת הועד המנהל ולאחר התייעצות עם שר האוצר, לקבוע שינויים ותיאומים שייראו לו דרושים להתאמת ההוראות החלות על עובדי המדינה למבנה של יד יצחק בן-צבי.

(ד) אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מסמכות יד יצחק בן-צבי לחתום על חוזים מיוחדים עם עובדים המועסקים בתפקידים זמניים, לתקופות או למשימות ובתנאים שקבע שר החינוך והתרבות על פי הצעת הועד המנהל לאחר התייעצות עם שר האוצר.

9. שמירת תוקף

קיום המועצה או הועד המנהל, סמכויותיהם ותוקף פעולותיהם, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בהם, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

10. פטור ממסים

לענין פקודת מס-הכנסה תהא נחשבת יד יצחק בן-צבי כמוסד בעל אופי ציבורי לעניני חינוך ותרבות, וכל עיסקה של היד וכל נכסיה יהיו פטורים מכל אגרה, ארנונה או תשלום-חובה אחר המשתלמים למדינה או לרשות מקומית; לחברת יד יצחק בן-צבי יוענקו הפטורים הניתנים ליד יצחק בן-צבי לפי סעיף זה, ולגבי נכסיה ועיסקאותיה הכרוכים בהקמת יד יצחק בן-צבי והחזקתם ובפעולות חינוך ותרבות.

11. ביצוע (תיקון: תש"ם)

שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

התוספת (סעיף 4(1)) (תיקון : תש"ם)

 1. האוניברסיטה העברית בירושלים;
 2. אוניברסיטת תל-אביב;
 3. אוניברסיטת בר-אילן;
 4. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב;
 5. אוניברסיטת חיפה.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון