חוק חקירת סיבות מוות

חוק חקירת סיבות מוות, תשי"ח-1958

18-1. (בוטלו)2

פרק שלישי: חקירת סיבות מוות

19. בקשה לחקירה בסיבת מוות

מת אדם ויש יסוד סביר לחשש שסיבת מותו אינה טבעית או שמותו נגרם בעבירה, וכן מת אדם בהיותו נתון במעצר או במאסר או בהיותו מאושפז בבית-חולים לחולי-נפש או במוסד סגור לילדים מפגרים, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, קצין משטרה, רופא או כל אדם מעוניין, לבקש מאת שופט של בית משפט השלום שבתחום שיפוטו אירע המוות או נמצאת הגוויה (להלן שופט חוקר) לחקור בסיבת המוות.

בסעיף זה, "אדם מעונין" - בן זוגו של הנפטר, הוריו, הורי הוריו, צאצאיו, אחיו ואחיותיו.

20. שמירת הגוויה

משהוגשה בקשה לפי סעיף 19, לא יעשה אדם דבר בגוויה בלי הוראה או היתר של השופט החוקר.

21. כי יימצא חלל

המוצא חלל חייב להודיע על כך מיד למשטרה.

22. מוות במוסד סגור

מת אדם בהיותו נתון במעצר או במאסר או בהיותו מאושפז בבית חולים לחולי נפש או במוסד סגור לילדים מפגרים, חייב הממונה על המקום שבו היה נתון או מאושפז להודיע על כך מיד למשטרה.

23. עונשין

העובר על הוראות הסעיפים 20, 21, או 22, דינו - מאסר שלושה חדשים.

24. פומביות

השופט החוקר יחקור בסיבת המוות, ורשאי הוא לערוך חקירה זו בפומבי או בדלתיים סגורות, או חלקה בפומבי וחלקה בדלתיים סגורות.

25. סמכויות עזר

לענין הזמנת עדים וגביית עדות, דין השופט החוקר וסמכויותיו כדינו וכסמכויותיו של בית משפט שלום בענין פלילי.

26. בדיקת הגוויה (תיקון: תשי"ח)

שופט חוקר רשאי, אם הדבר דרוש לבירור סיבת המוות בחקירה לפי סעיף 19, לצוות על בדיקתה או ניתוחה של הגוויה על ידי רופא או מומחה אחר, על דחיית הקבורה עד לאחר הבדיקה או הניתוח, או על פתיחת הקבר והוצאת הגוויה לשם ביצוע הבדיקה או הניתוח.

27. ערעור על צו פתיחת קבר

על צו לפתיחת קבר לפי סעיף 26, רשאי כל אדם מעוניין, כמשמעותו בסעיף 19, וגוף מוכר, כמשמעותו בתקנות האנטומיה והפתלוגיה, תשי"ד-1954, לערער לפני בית המשפט המחוזי.

28. תחולת חוק האנטומיה והפתולוגיה תשי"ג-1953 (תיקון: תשל"ח)

הוראות חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ג 1953, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, גם על בדיקה וניתוח לפי סעיף 26.

29. הפסקת חקירה

הודיע פרקליט מחוז לשופט חוקר, בכתב, שנמסרה הודעת אישום או שהוגש כתב אישום בקשר עם מקרה המוות הנמצא בחקירתו, יפסיק השופט את חקירתו.

30. שופט חוקר רשאי להחליט -

(1) כי הראיות שהובאו לפניו יש בהן כדי להוכיח סיבת המוות, ומה הן תוצאות חקירתו;

(2) כי הראיות שהובאו לפניו אין בהן כדי להוכיח סיבת המוות;

העתק ההחלטה ימציא החוקר למשטרה וללשכת הבריאות המחוזית.

31. הפסקת החקירה ודחייתה

היה שופט חוקר סבור כי סיבת המוות הוכחה, רשאי הוא לסרב לקבלת ראיות נוספות, אם היה סבור כי סיבת המוות לא הוכחה, רשאי הוא לדחות את המשך החקירה עד שיובאו לפניו ראיות נוספות.

32. צו אישום

נראה לשופט החוקר, כי הראיות שהובאו לפניו יש בזה כדי להוכיח לכאורה שנעברה עבירה על ידי אדם פלוני, רשאי הוא לצוות שפרקליט מחוז יאשימו לפני בית משפט בשל אותה עבירה; ובלבד שהשופט החוקר לא יתן צו לפי סעיף זה אלא אם נתן לאותו אדם הזדמנות להשמיע טענותיו ולהביא ראיותיו לפניו.

33. אישום ללא חקירה מוקדמת

נתן השופט החוקר צו לפי סעיף 32, יגיש פרקליט המחוז כתב אישום לבית המשפט, ולא תהא זכות לבקש חקירה מוקדמת.

34. חקירה שנית

נתן השופט החוקר החלטה לפי הסעיפים 30 או 32, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לבקש ממנו לחזור ולחקור ולקבל ראיות נוספות, ובלבד שבקשה כאמור לא תוגש לאחר שעברו חמש שנים מתאריך ההחלטה.

35. מעצר

דין צו שופט חוקר לפי סעיף 32 כדין צו מעצר עד לאחר בירור דינו של הנאשם; אך אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות פקודת הפרוצידורה הפלילית (מאסר וחיפושים), או מהוראות פקודת השחרור בערבות, 1944, או מכל דין אחר.

36. איסור פרסום

רשאי השופט החוקר לאסור כל פרסום של הליך בחקירת סיבת מוות, שהתנהלה בפומבי, ורשאי הוא להתיר פרסום בדבר חקירה בסיבת מוות שהתנהלה בדלתיים סגורות; המפרסם דבר על חקירה בסיבת מוות בניגוד לאיסור או בלי היתר לפי סעיף זה, דינו - מאסר ששה חדשים.

פרק רביעי: הוראות שונות

37. ביטולים

בטלים -

(1) סעיפים 5 עד 26 ו-28 (1), 28(5), 28(6), 28(7), 28(8), 28(10), 35(9), 74, לפקודת הפרוצידורה הפלילית (שפיטה על פי כתב האשמה);

(2) פקודת חוקרי סיבות מוות;

(3) תקנות חוקרי סיבות מוות.

38. 3 תיקונים

39. הוראת מעבר

החלה חקירה מוקדמת או חקירה בסיבת מוות לפני תחילתו של חוק זה, רשאי מי שהתחיל בחקירה המוקדמת או בחקירת סיבת המוות, הכל לפי הענין, להוסיף ולחקור לפי הדין שהיה קיים ערב תחילתו של

חוק זה, ולא תישמע טענה שלפי הוראות חוק זה לא היתה סמכות לחקור או שהיה פגם בחקירה.

40. ביצוע ותקנות

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה ורשאי להתקין תקנות לביצועו, ובין השאר תקנות בדבר -

(1) סדרי דין ונוהג בהליכים לפי חוק זה;

(2) דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה של עדים שהוזמנו להעיד ושכר טרחה של רופאים ומומחים.

41. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום א' באדר תשי"ח (21 בפברואר 1958).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מוות בתאונת רכבת

 2. מוות בתאונת טרקטור

 3. חוק הצהרת מוות

 4. חוק חקירת סיבות מוות

 5. חקירת סיבות מוות

 6. בעיטה בראש - מוות

 7. התחשמלות ילד למוות

 8. נפילה למוות בעת בניית סככה

 9. מוות בפעולת התנדבות

 10. התמוטטות קיר - מוות של ילד

 11. מוות כתוצאה מנפילה מפיגום

 12. סירוב משפחה נתיחה לאחר מוות

 13. דימום פי הטבעת - מוות

 14. מוות בתאונת דרכים - ענישה

 15. זיהום אחרי ניתוח פשוט - מוות

 16. חקירת נסיבות מותה של עפרה חזה

 17. מוות באתר בניה - אחריות

 18. מה העונש על דריסת אדם למוות ?

 19. מוות תינוק - ניתוח קיסרי

 20. חישוב פיצויים מוות תינוק

 21. הצעת חוק נתיחה לאחר המוות

 22. הזכות לפרטיות לאחר המוות

 23. גובה פיצויים על מות תינוק

 24. שאיפת גז רעיל תנור חימום – מוות

 25. הכרה במוות עקב שירות צבאי

 26. זיכוי על דריסת אדם למוות - דוגמא

 27. מינון יתר של תרופות - מוות

 28. מוות כתוצאה מחשיפה לאסבסט

 29. הליכון חדר כושר – מוות במהלך אימון

 30. מוות תוך כדי ניסיון מעצר של שוטרים

 31. מוות של תינוק בגלל התחממות רכב סגור

 32. פיצויים על מוות נפילה מגג - אתר בנייה

 33. מוות לאחר ניתוח כריתת בלוטת הערמונית

 34. מוות בשייט קיאקים בחו"ל - ביטוח

 35. מוות כתוצאה מירי בשוגג - תביעת הורים

 36. מוות בתאונת דרכים - תביעת שיבוב

 37. פסילה מנהלית בגין דריסת הולך רגל למוות

 38. מוות בגלל חשיפה לחומרים מסוכנים בעבודה

 39. פיצויים למשפחת אסיר שנדקר למוות

 40. שידול לניסיון לגרימת מוות בכוונה

 41. מוות קטין פיצוי בגין הפסדי פנסיה

 42. התרסקות מטוס צניחה - שלושה צנחנים נהרגו

 43. טופס ניתוח אחרי המוות הסכמת משפחה

 44. ביטוח צייד ע"י חברת ביטוח – מוות של צייד

 45. מוות דום לב במהלך פעילות ספורטיבית – ביטוח

 46. דו''ח חקירת נסיבות מוות בתאונת עבודה

 47. מוות - פוליסת תאונות אישיות תלמידים

 48. מוות עקב הפרעת קצב לב - תאונת עבודה

 49. בקשה לפתוח מחדש תיק חקירת סיבות מוות

 50. ביטוח לאומי - זכאות קצבת תלויים מוות טבעי ?

 51. פוליסת ביטוח חיים – מוות מנת יתר של סמים - קוקאין

 52. טופס הסכמה בלתי מסוייגת לניתוח לאחר המוות

 53. טופס הסכמה לניתוח לאחר המוות להצלת חיי אדם

 54. מינוי מומחה לבדיקת השאלה אם נגרם נזק נפשי עקב מוות

 55. מוות תלמיד תיכון - פוליסת תאונות אישיות תלמידים

 56. אדם המתגורר בחו''ל - פיצויים בגין מוות בתאונת דרכים

 57. מוות במהלך טיול בחו"ל – פוליסת ביטוח קולקטיבית אלמנט של ריסק

 58. מוות בעקבות כוויות קשות שנגרמו עקב שריפה בשל נפילת מיכל דלק

 59. האם מוות כתוצאה מדלקת ריאות - נגיף נחשב "תאונה" כמשמעותה בפוליסת ביטוח ?

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון