חוק חסינויות וזכויות הכוח הרב לאומי

חוק חסינויות וזכויות (הכוח הרב-לאומי), התשמ"ב-1982

1. הגדרות

בחוק זה -

"ההסכם" - הפרוטוקול בין מדינת ישראל ובין הרפובליקה הערבית של מצרים בדבר הקמתם והחזקתם של הכוח והמקיפים הרב-לאומיים, שנחתם ביום ג' באב התשמ"א (3 באוגוסט 1981), והמסמכים הנלווים אליו, שפורסמו בכתבי אמנה 896, כרך 26, עמ' 631;

"חסינויות וזכויות" - חסינויות וזכויות על פי הוראה בהסכם שענינה סמכות השיפוט של בית המשפט או של רשות שיפוטית אחרת בישראל, אם לשלילתה, להגבלתה או לסיוגה, או המעניקה חסינות בפני מעצר, חיפוש, מאסר או פעולת אכיפה של פסק דין או של צו של בית משפט או של רשות שיפוטית אחרת, או המעניקה פטור ממסים או מתשלומי חובה אחרים, או המשחררת מחובת היתר על פי דין או המעניקה זכות יתר כלשהי;

"הכוח הרב-לאומי" - הכוח והמשקיפים הרב-לאומיים כמשמעותם בהסכם;

"אנשי הכוח הרב-לאומי" - חברי הכוח הרב-לאומי כמשמעותם בהסכם.

2. צו בדבר חסינויות וזכויות

שר החוץ ושר המשפטים כאחד רשאים לקבוע בצו חסינויות וזכויות שיוענקו לכוח הרב לאומי ולאנשי הכוח הרב-לאומי.

3. צו בדבר חסינויות וזכויות - הוראת שעה

שר החוץ ושר המשפטים כאחד רשאים לקבוע בצו חסינויות וזכויות שיוענקו לאנשים ולגופים שיצויינו בצו, הפועלים למען כינון הכוח הרב-לאומי; צו כאמור יעמוד בתקפו שנה מיום תחילתו זולת אם בוטל קודם לכן.

4. אישור צווים המעניקים פטור ממסים

צווים לפי סעיפים 2 ו-3 המעניקים פטור ממסים או מתשלומי חובה אחרים יהיו בהסכמת שר האוצר.

5. אישור צווים

צווים לפי סעיפים 2 ו-3 יהיו באישור ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט ושל ועדת החוץ והבטחון של הכנסת.

6. ביצוע

שר החוץ ממונה על ביצוע חוק זה.

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חסינות ריבונית

 2. חסינות האו''ם

 3. פקודת החסינויות

 4. חוק חסינות חברי הכנסת

 5. חסינות שיפוטית

 6. תוכנית החסינות

 7. חוק חסינות מדינות זרות

 8. חסינות חבר מועצה

 9. חסינות מדינה זרה

 10. חסינות דיפלומטית – שכירות

 11. צו חסינויות וזכויות

 12. טופס הודעה על חסינות

 13. חסינות עובדי עירייה

 14. תיקון 33 לחוק החסינות

 15. חסינות שוטרים בנזיקין

 16. צו חסינויות וזכויות יתר

 17. חסינות עובד רשות ציבורית

 18. חסינות מפני תביעת לשון הרע

 19. חוק חסינויות וזכויות הכוח הרב לאומי

 20. עקרון החסינות המוחלטת באנגליה

 21. חסינות החברה העירונית מפני תביעות

 22. חסינות חברי כנסת - תביעות לשון הרע

 23. חסינות ראש עיר מפני תביעת לשון הרע

 24. רשלנות עובדי הוצאה לפועל - חסינות המדינה

 25. תביעה נגד שגרירות - חסינות דיפלומטית ?

 26. האם יש לאו"ם חסינות מוחלטת בפני תביעות ?

 27. תפקיד מעין שיפוטי - חסינות סעיף ‎13 לחוק איסור לשון הרע

 28. חסינות רשם ההוצאה לפועל - סעיף 73א לחוק ההוצאה לפועל

 29. חסינות לאו"ם מפני תביעות בהתאם למשפט הבינלאומי - מגילת האומות המאוחדות

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון