חוק חינוך חינם לילדים חולים

חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

1. הגדרות

בחוק זה -

"בית חולים" - מוסד רפואי הרשום כבית חולים לפי פקודת בריאות העם, 1940, אשר יש בו מחלקת ילדים, או מחלקת ילדים ונוער;

"הורים" - כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן - חוק לימוד חובה);

"חינוך" - הוראה ולימוד;

"ילד" - מי שזכאי לחינוך חינם לפי הוראות סעיף 6(א) לחוק לימוד חובה, וכן ילד בעל צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988;

"ילד חולה" - ילד שגילו מעל 5 שנים השוהה בבית במשך תקופה העולה על 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא, וכן ילד החולה במחלה מתמשכת;

"ילד מאושפז" - ילד המאושפז בבית חולים;

"מחלה מתמשכת" - מחלה או ליקוי בריאותי המצריכים טיפול בבית חולים או שהייה בבית לפי הוראת רופא, לתקופה העולה על ארבעה שבועות; לענין הגדרה זו יראו מספר תקופות טיפול או שהייה בבית הנובעות מאותה מחלה או מאותו ליקוי בריאותי בתקופה אחת אפילו חל נתק בין התקופות ובלבד שכל נתק כאמור לא יעלה על ארבעה שבועות;

"הועדה" - ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;

"השר" - שר החינוך.

2. תכנית חינוך לילדים מאושפזים ולילדים חולים

(א) השר, בהתייעצות עם הועדה, יקבע תכנית למתן חינוך לילדים מאושפזים ולילדים חולים (להלן - תכנית חינוך); תכנית החינוך תיקבע בהתחשב בצורכיהם של ילדים מאושפזים וילדים חולים, במגבלותיהם הרפואיות ובתכנית הלימודים שלהם בטרם מחלתם.

(ב) החינוך על פי תכנית החינוך יינתן לילד חולה בביתו, בהסכמת הוריו המתגוררים עמו, ולילד מאושפז, בהסכמת הוריו, במסגרת חינוכית בבית החולים שבו הוא מאושפז, הכל כפי שיקבע השר בתכנית החינוך.

(ג) החינוך על פי תכנית החינוך יכול שיינתן גם במהלך תקופות חופשה מהלימודים בחינוך הממלכתי כהגדרתו בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953, הכל כפי שיקבע השר בתכנית החינוך.

3. מסגרת חינוכית בבית חולים

(א) השר, באישור שר הבריאות יקבע הוראות בדבר הקמה והפעלה של מסגרת חינוכית בבית חולים (להלן - מסגרת חינוכית).

(ב) מנהל בית חולים יאפשר הקמתה והפעלתה של מסגרת חינוכית לרבות באמצעות הקצאת מקום מתאים בבית החולים.

(ג) נוהלי ההפעלה של מסגרת חינוכית ייקבעו על ידי השר באישור שר הבריאות ובלבד שבכל הנוגע להיבטים הבריאותיים ייקבעו הנהלים גם באישור מנהל בית החולים.

4. מימון

(א) המדינה ורשות החינוך המקומית, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, יישאו בהוצאות חינוכו של ילד חולה בהתאם להוראות חוק זה באופן שהמימון יהיה באותו שיעור שבו הן נושאות בחינוך הילד במוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה.

(ב) מדינה תישא בהוצאות חינוכו של ילד מאושפז; השר באישור שר הבריאות ובהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות בדבר השתתפות בית חולים בהוצאות הפעלת המסגרת החינוכית.

5. ביצוע ותקנות (תיקון: תשס"א, תשס"ב)

(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הועדה להתקין תקנות לביצועו, ואולם בענינים המצויים בתחום סמכותו של שר הבריאות, יותקנו התקנות על ידי השר, באישור שר הבריאות.

(ב) תכנית חינוך ראשונה על פי סעיף 2 לחוק זה והוראות ראשונות על פי סעיף 3 לחוק זה ייקבעו עד יום כ"א בניסן התשס"ה (30 באפריל 2005).

6. שמירת דינים

חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

7. החלה בהדרגה (תיקון: תשס"א, תשס"ב)

חוק זה יוחל בהדרגה החל בשנת הלימודים התשס"ו על ילדים מאושפזים ועל ילדים חולים על פי קביעת השר ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשס"ח.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק חינוך חובה

 2. השעיה משרד החינוך

 3. פקודת החינוך

 4. אי שיבוץ משרד החינוך

 5. צו חינוך מיוחד

 6. עורך דין חינוך

 7. ארנונה מוסדות חינוך

 8. צו חינוך ממלכתי

 9. הכרה כמוסד חינוך

 10. תקנות חינוך ממלכתי

 11. מורה לחינוך גופני - ביטוח

 12. השעיה מעבודה - משרד החינוך

 13. מנהל חינוכי - זכויות עבודה

 14. חוק חינוך חינם לילדים חולים

 15. צו אבטחת מוסדות חינוך

 16. משכורת פסיכולוג חינוכי

 17. תמיכה כספית ממשרד החינוך

 18. מורה משרד החינוך - שעות נוספות

 19. תעריף אבטחת מוסדות חינוך

 20. למידה מרחוק משרד החינוך

 21. שמירת הריון מורה של משרד החינוך

 22. עורך דין נגד משרד החינוך

 23. חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך

 24. זכויות מאבטח מוסדות חינוך

 25. מימון גנים חב"ד ע"י משרד החינוך ?

 26. צו נגד שביתה של מערכת החינוך

 27. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים

 28. משרד החינוך - העברת מורה לבית ספר אחר

 29. לפטור מתשלום ארנונה "מוסד חינוך"

 30. המנהלת הכללית של משרד החינוך - מינויים

 31. אי הסכמה על חינוך בהליך גירושין

 32. העסקת עובד חינוך משלים בהסכם מיוחד

 33. מורה לחינוך מיוחד - תביעת תשלום שכר עבודה

 34. תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי רישום

 35. חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך

 36. הגבלת היקף העסקה על ידי משרד החינוך

 37. שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

 38. תקנות חינוך ממלכתי מוסדות מוכרים התשי''ג-1953

 39. חוקת העבודה לעובדי חינוך נוער בחינוך המשלים

 40. עבודה דרך חברות כוח אדם במשרד החינוך - הסכם קיבוצי

 41. פרישה ממשרד החינוך לגמלת נכות ללא ועדה רפואית

 42. תאונה בגן טרום חובה - תביעה נגד עירייה, משרד החינוך, גננת

 43. תביעה כנגד מינוי לקב"ט מוסדות חינוך בשל פגם שנפל במכרז בו זכה

 44. העברת עובד למסלול קביעות - משרד החינוך דרך חברות כח אדם – עובד מדינה ללא מכרז

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון