חוק חבלה שלא בעת מילוי תפקיד - תגמולים לחיילים

חוק התגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), התשמ"ח-1988

1. הגדרות

בחוק זה -

"חייל" - חייל בשירות סדיר כמשמעותו בחוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986, למעט בשירות קבע.

2. דין חבלה שלא בעת מילוי תפקיד (תיקון: תשנ"ו)

(א) חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (נוסח משולב) (להלן - חוק הנכים), יחול גם לגבי חייל שנחבל כתוצאה מחבלה שאירעה בתקופת שירותו, אף שלא עקב שירותו, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) החבלה אירעה בעת שהחייל לא נעדר מן השירות שלא ברשות;

(2) אם החבלה אירעה בעת שהחייל לא מילא תפקיד בשירות, היא אירעה תוך תקופה של ארבעה-עשר הימים הראשונים שבהם לא מילא תפקיד בשירות;

(2א) (1) החבלה לא אירעה תוך כדי עיסוקו של החייל בעבודה, בעיסוק

או בפעילות ספורטיבית, אשר נהוג לקבל בעבורם תמורה, בין בכסף

ובין בשווה כסף, בין אם אושרו כדין לפי פקודות הצבא ובין אם לאו,

בין אם בפועל ניתנה תמורה כאמור ובין אם לאו.

(2) פסקה זו לא תחול על עבודה שאושרה על פי פקודות הצבא מטעמים של מצוקה כלכלית קשה.

(3) בפסקה זו -

"פקודות הצבא" - כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;

"פעילות ספורטיבית" - לרבות כל פעילות ספורטיבית המתבצעת במסגרת אגודה הרשומה כחוק.

(3) כתוצאה מהחבלה נקבעה לו על ידי ועדה רפואית לפי חוק הנכים דרגת נכות של 20% לפחות וכל עוד דרגת הנכות לא פחתה מ- 20%.

(ב) חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, יחול לגבי בני משפחתו של חייל שמת כתוצאה מחבלה שנחבל בנסיבות כאמור בסעיף קטן (א)(1) עד (2א).

3. תחולה

חוק זה יחול לגבי חבלה שאירעה לאחר פרסומו.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק חיילים משוחררים

 2. זכויות חייל קבע

 3. חייל בבידוד

 4. חוק הגנת החייל דירה

 5. פציעת חייל במשחק

 6. העסקת חייל עריק

 7. חוק רישום פטירת חיילים

 8. טרשת נפוצה - חייל

 9. מעצר פתוח - חיילים

 10. תביעה על תקיפה של חיילים

 11. השכרת דירה לחיילים

 12. חייל קרבי חריג - פרופיל 64

 13. תקנות חיילים משוחררים

 14. הרדמות חייל במהלך נסיעה

 15. ארנונה חיילים בשירות סדיר

 16. זכויות חייל שנפל בשבי

 17. חייל מג''ב - ועדה רפואית

 18. סמכות בית דין לעבודה - חייל קבע

 19. ילד של חייל שנספה במערכה

 20. תקנות קליטת חיילים משוחררים

 21. ועדת התעסוקה - חוק חיילים משוחררים

 22. הצעת חוק פטור מאגרה חייל בודד

 23. הצעת חוק הנחה בארנונה לחיילים

 24. צו משפחות חיילים שנספו במערכה

 25. הפסדי שכר חיילים - תאונת דרכים

 26. נפילה של חייל במדרגות בבית בדרך לבסיס

 27. פציעה מירי חיילים - תביעה נגד ישראל ?

 28. כיב התריסריון אסטמה – חייל משמר הגבול

 29. חוק החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע

 30. חוק התגמולים חיילים שנספו במערכה - הגמלאות

 31. חוק חבלה שלא בעת מילוי תפקיד - תגמולים לחיילים

 32. פגיעת כדור גומי - ירי חיילים - זכאות לפיצויים ?

 33. חוק משפחות חיילים שנספו במערכה – מחלה בגלל לחץ נפשי

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון