חוק זכיון ים המלח תכנון ובניה

חוק זכיון ים המלח (תכנון ובניה) (הוראות שעה לעבודות מסוימות), התשנ"ד-1994

1. הגדרות ופרשנות

(א) בחוק זה -

"שטר הזכיון" - שטר הזכיון שבתוספת לחוק זכיון ים המלח, התשכ"א-1961;

"בעל הזכיון" ו"המפעל" - כמשמעותו בשטר הזכיון;

"שטח הזכיון" - הקרקעות החכורות, הקרקעות השמורות וים המלח, כמשמעותם בשטר הזכיון;

"הועדה" - הועדה שהוקמה לפי סעיף 2;

"ועדת הערר" - ועדת הערר שהוקמה לפי סעיף 3;

"הועדה המחוזית" - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום;

ועדה המקומית" - הועדה המקומית לתכנון ולבניה ששטח הזכיון נמצא בתחומה;

"חוק התכנון" - חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;

"יום התחילה" - יום קבלתו של חוק זה בכנסת;

"העבודות" - כל אחת מן העבודות המפורטות בתוספת.

(ב) לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות שיש לו בחוק התכנון ובתקנות שלפיו, זולת אם משתמע אחרת.

2. הועדה

(א) מוקמת בזה ועדה שסמכותה תהיה להציב דרישות בקשר עם ביצוע העבודות, בהתאם לחוק זה, ולפקח על מילוין.

(ב) הועדה תהיה מורכבת מחברים אלה:

(1) יושב ראש הועדה המחוזית או נציגו;

(2) מתכנן מחוז הדרום או נציגו;

(3) יושב ראש הועדה המקומית או נציגו;

(4) מהנדס הועדה המקומית או נציגו;

(5) נציג השר לאיכות הסביבה;

(6) נציג שר האוצר;

(7) נציג שר התעשיה והמסחר;

(8) נציג שר התיירות;

(9) חבר שאינו עובד המדינה או עובד רשות מקומית, הבקיא בענייני תכנון ובניה, שמינה שר הפנים.

(ג) יושב ראש הועדה המחוזית יכהן כיושב ראש הועדה ובהעדרו יכהן כאמור יושב ראש הועדה המקומית.

(ד) מהנדס הועדה המקומית ישמש מזכיר הועדה.

(ה) לשכות התכנון המחוזית והמקומית ששטח הזכיון נמצא בתחומן, יתנו לועדה סיוע מינהלי ומקצועי.

3. ועדת ערר

(א) מוקמת בזה ועדת משנה של המועצה הארצית שתשמש ועדת ערר שבסמכותה לדון בעררים על החלטות הועדה.

(ב) ועדת הערר תהיה מורכבת מחברים אלה:

(1) יושב ראש המועצה הארצית או נציגו, והוא יכהן כיושב ראש ועדת הערר;

(2) נציגי שר האוצר, השר לאיכות הסביבה, שר המשפטים, שר התיירות ושר התעשיה והמסחר; היו בין חברי המועצה הארצית לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק התכנון נציגים של השרים האמורים, יהיו נציגים אלה חברי ועדת הערר;

(3) שני חברי המועצה הארצית שתבחר המועצה מבין החברים לפי

סעיף 2(ב)(3) עד 2(ב)(14) לחוק התכנון, ובלבד שאחד מהם יהיה מבין החברים לפי סעיף 2(ב)(5) או 2(ב)(13).

4. הוראות כלליות

(א) במילוי תפקידיהן, רשאיות הועדה וועדת הערר להתייעץ בכל אדם, גוף או רשות, כפי שימצאו לנכון.

(ב) הוראות סימן ו' לפרק ב' לחוק התכנון, למעט סעיף 48, יחולו על הועדה ועל ועדת הערר, בשינויים המחויבים.

(ג) לענין תשלום פיצויים יחולו הוראות פרק ט' לחוק התכנון בשינויים אלה:

(1) יראו את הוראותיו של חוק זה המתירות את ביצוע העבודות כאילו היו תכנית;

(2) במקום הועדה המקומית יבוא בעל הזכיון;

(3) בקביעת הפגיעה במקרקעין ומידתה יובאו בחשבון הזכויות שהיו לבעל הזכיון, לפי שטר הזכיון, עובר ליום התחילה;

(4) בעל הזכיון יהיה רשאי, אף הוא, להגיש ערעור לבית המשפט על החלטת הועדה המחוזית לפי סעיף 198 לחוק התכנון.

(ד) התוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, ותקנות התכנון והבניה (פיקוח עליון על הבניה), התשנ"ב-1992, יחולו על העבודות בשינויים המחויבים; ואולם הועדה

רשאית לפטור את בעל הזכיון ממילוי הוראה מהוראות התקנות האמורות, אם סברה כי מן הראוי לעשות כן כדי לאזן בין שיקולים כאמור בסעיף 7.

5. ביצוע עבודות

(א) מבלי לגרוע מהאמור בהוראות שטר הזכיון ובכפוף להן, ועל אף האמור בחוק התכנון, יראו את העבודות כאילו הותרה עשייתן על פי חוק התכנון, בכפוף להוראות חוק זה, ובלבד שתחילת ביצוען של העבודות תהיה לפני תום שנה מיום התחילה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות חוק זה לא יחולו על עבודה מן העבודות שלא נמסר לגביה מידע ראשוני בתוך המועד האמור בסעיף 6.

6. מסירת מידע על העבודות (תיקון: תשנ"ה)

(א) בעל הזכיון ימציא לועדה, תוך 21 ימים מיום התחילה, מידע מפורט בדבר כל אחת מן העבודות (להלן - מידע ראשוני); יושב ראש הועדה רשאי להאריך את תקופת מסירת המידע הראשוני ב-7 ימים נוספים.

(ב) המידע הראשוני יומצא ככל הניתן במתכונת הדומה לבקשה לקבלת היתר בצירוף ההצהרות, ההתחייבויות והחתימות הנדרשות בהגשת בקשה כאמור.

(ג) הועדה רשאית לדרוש בכתב מבעל הזכיון, תוך 90 ימים מיום ט"ו באדר א' התשנ"ה (15 בפברואר 1995), מידע נוסף שיהיה דרוש לה למטרות חוק זה, לרבות תסקיר השפעה על הסביבה ומסמכי סקר אחרים (להלן - מידע נוסף).

(ד) מידע נוסף שבידי בעל הזכיון יומצא לועדה מיד עם קבלת דרישתה, ומידע נוסף שאינו בידיו יושג או יוכן על ידו ויוגש במועד שתקבע הועדה.

(ה) בעל הזכיון רשאי להמשיך בביצוע העבודות בתוך המועדים שנקבעו בסעיף זה או לפיו, למסירת מידע ראשוני או מידע נוסף.

7. דרישות הועדה

הועדה רשאית, בהודעה בכתב לבעל הזכיון שתימסר תוך 15 ימים מקבלת המידע הראשוני או מקבלת כל מידע נוסף, להציב דרישות לגבי ביצוע העבודות, אם מצאה כי הדבר נחוץ כדי לאזן בין שיקולים של איכות הסביבה לבין ביצוע העבודות ומטרות הזכיון.

8. ערר

(א) בעל הזכיון וכן ארבעה מחברי הועדה כאחד רשאים לערור, בפני ועדת הערר, על החלטות הועדה; הודעת הערר תימסר תוך 5 ימים מיום מתן ההחלטה, ונימוקי הערר יימסרו תוך 10 ימים מיום ההודעה.

(ב) הועדה תהיה המשיבה בערר, ובערר שהגישו ארבעה מחברי הועדה יהיה גם בעל הזכיון משיב; העורר ימציא העתק מהודעת הערר ונימוקיו למשיב והמשיב יהיה רשאי להגיש את תשובתו תוך 10 ימים מיום המצאת נימוקי הערר.

(ג) ועדת הערר רשאית לאשר את החלטות הועדה, לשנותן או לבטלן, להחזירן לועדה לשיקול מחדש, עם הוראות נוספות או בלעדיהן, וליתן כל החלטה אחרת שהועדה רשאית לתתה, ושיקוליה יהיו כאמור בסעיף 7.

(ד) ועדת הערר תתן החלטתה בערר תוך 30 ימים מיום הגשתו.

(ה) ועדת הערר רשאית, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועדים הקבועים בסעיף זה ב-7 ימים נוספים.

9. צו ביניים לאי-ביצוע עבודה

(א) הוגשה הודעת ערר לא יהיה בהחלטת הועדה כדי למנוע או לעכב את בעל הזכיון מלהמשיך ולבצע את העבודות, ולא יהיה בהמשך הביצוע כדי לפטור את בעל הזכיון ממילוי הדרישות שהציבה הועדה לפי סעיף 7; ואולם יושב ראש ועדת הערר רשאי, עד למועד קיום הדיון הראשון בערר, ליתן צו ביניים על אי ביצוע עבודה, אם קיים לדעתו חשש סביר שביצוע העבודה יגרום לקביעת עובדות בלתי הפיכות שיש בהן מפגע חמור; צו הביניים יעמוד בתוקפו עד אשר יבוטל בידי ועדת הערר לפי סעיף קטן (ב), ואם לא בוטל כאמור - עד אשר ועדת הערר תיתן החלטתה בערר או עד תום 30 ימים מיום הגשת הערר, לפי המוקדם.

(ב) ועדת הערר רשאית לבטל צו ביניים שנתן יושב ראש ועדת הערר לפי סעיף קטן (א), וכן רשאית היא ליתן צו ביניים אם לא ניתן בידי יושב ראש ועדת הערר; צו ביניים שנתנה ועדת הערר יעמוד בתוקפו עד למתן ההחלטה בערר או עד תום 30 ימים מיום הגשת הערר, לפי המוקדם.

10. עונשין

(א) בוצעה עבודה מבלי שבעל הזכיון מסר לגביה מידע ראשוני או מידע נוסף כאמור בסעיף 6, או לא קיים בעל הזכיון לגבי העבודה דרישה או החלטה לפי סעיפים 7 או 8, או הפר צו ביניים שניתן לפי סעיף 9, יראו כאילו בוצעה העבודה בסטיה מהיתר ויחולו הוראות פרק י' לחוק התכנון, ובלבד שנקיטת הליך לפי הוראות הפרק האמור נגד בעל הזכיון תהיה טעונה אישור היועץ המשפטי לממשלה.

(ב) הגיש בעל הזכיון ערר על דרישה למתן מידע נוסף לפי סעיף 6(ג), לא יינקט נגדו הליך כאמור בסעיף קטן (א) בשל ביצוע עבודה מבלי שמסר את המידע האמור כל עוד לא נדחה הערר בידי ועדת הערר או חלף המועד להמצאת המידע הנוסף, הכל לפי האירוע המאוחר יותר.

11. סוללות הגנה

תוך שנה מיום התחילה רשאים שר הפנים ושר התיירות, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, להחיל בצו את הוראות חוק זה, בשינויים המתחייבים בנסיבות הענין שייקבעו בצו, על סוללות בים המלח להגנה על מיתקנים ומבנים מפני עליית מפלס המים בבריכות אידוי, ובלבד שצו כאמור לא יטיל חובות על בעל הזכיון אלא בהסכמתו.

12. עבודות בקרקעות השמורות

(א) בעל הזכיון יהיה רשאי, בכפוף להוראות שטר הזכיון ועל פי הסכם עם רשות שמורות הטבע, לבצע בתחום הקרקעות השמורות -

(1) קידוחי מים, הנחת קווי מים וחשמל עבור הקידוחים ופריצת דרכים לאתרי הקידוחים;

(2) כריה וחציבה לצורך ביצוע העבודות, באתרים המסומנים במפה בקנה מידה של 1:20,000 שתופקד במשרדי הועדה המקומית ורשות שמורות הטבע;

(3) פריצת דרכים לאתרי הכריה והחציבה כאמור בפסקה (2), בתוואים המסומנים במפה האמורה.

(ב) ההסכם האמור בסעיף קטן (א) יכלול הוראות בדבר ביצוע עבודות ושיקום אתרים לפי הנחיות של אדריכל נוף, ויהיה פתוח לעיון הציבור במשרדי רשות שמורות הטבע.

13. קרן שיקום

(א) מוקמת בזה קרן לשיקום אתרים בשטח הזכיון שבהם ביצע בעל הזכיון עבודות של כריה וחציבה ולמניעת מפגעים בשטח הזכיון ובשטחים אחרים שבהם פועל בעל הזכיון (להלן - הקרן).

(ב) בהנהלת הקרן יהיו שבעה חברים והם:

(1) נציג השר לאיכות הסביבה, והוא יכהן כיושב ראש ההנהלה;

(2) נציג שר האוצר;

(3) נציג שר הפנים;

(4) נציג שר התעשיה והמסחר;

(5) יושב ראש הועדה המקומית או נציגו;

(6) נציג רשות שמורות הטבע;

(7) נציג בעל הזכיון.

(ג) הקרן תנוהל במסגרת המשרד לאיכות הסביבה; כספי הקרן יוצאו לפי החלטות הנהלת הקרן ובאישור השר לאיכות הסביבה ושר האוצר.

(ד) בכל אחת מהשנים התשנ"ד, התשנ"ה והתשנ"ו, ישלם בעל הזכיון לקרן תשלומים כמפורט בתקנות שהותקנו לפי סעיף 120 לפקודת המכרות, בהתאם לסוגים ולכמות החומר שיחצוב ויכרה באדמות השמורות לצורך ביצוע העבודות, או סכום של 500,000 שקלים חדשים לכל אחת מהשנים האמורות, הכל לפי הגבוה יותר; התשלומים ישולמו במועדים שתקבע הנהלת הקרן, ובעל הזכיון לא יהיה חייב בתשלומים נוספים לפי התקנות האמורות לקרן שהוקמה לפיהן.

(ה) בעל הזכיון יהיה רשאי לבקש מן הקרן כי תשתתף בהוצאות שיקום אתרים שיוציא לפי ההסכם האמור בסעיף 12; ביקש כאמור, תקבע הנהלת הקרן את השתתפות הקרן בהוצאות האמורות, בשיעור שייראה לה ראוי בנסיבות הענין.

(ו) השר לאיכות הסביבה רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הפעלת הקרן ככל שלא נקבעו בסעיף זה, והוא ידווח לועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת תוך חודשיים מתום כל שנת תקציב על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה.

14. חוק מסדיר

(א) תוך שישה חודשים מיום התחילה תגיש הממשלה לכנסת הצעת חוק בדבר דרכי אישור תכניות שיגיש בעל הזכיון לגבי שטח הזכיון אשר יהיו דרושות לשם מתן היתרים לביצוע עבודות שחוק זה אינו חל עליהן, ודרכי הגשת הבקשות להיתרים ומתן ההיתרים (בסעיף זה - החוק המסדיר).

(ב) בעל הזכיון יהיה רשאי לבצע עבודות שחוק זה אינו חל עליהן על פי הליכי התכנון והרישוי שייקבעו לענין זה בחוק המסדיר; ואולם במקרים הבאים תהיה הממשלה רשאית, בצו, באישור הועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת הפנים של הכנסת, להוסיף עבודות לתוספת באופן שיחולו עליהן הוראות חוק זה:

(1) אם הממשלה הגישה את הצעת החוק המסדיר במועד האמור בסעיף קטן (א) והחוק המסדיר לא אושר בכנסת תוך שישה חודשים מיום הגשת ההצעה;

(2) אם כתוצאה מאירוע בלתי צפוי יש צורך בביצוע עבודה למניעת נזק חמור למפעל של בעל הזכיון.

(ג) בעל הזכיון יכין תכניות לגבי שטח הזכיון, כולו או חלקו, כפי שתורה לו הועדה ובמועדים שתקבע הועדה, והכל לשם הכנת תשתית לעבודת מוסדות התכנון לפי החוק המסדיר.

15. תשריר

(א) כל עבודה שביצועה הושלם בידי בעל הזכיון בשטח הזכיון לפני יום התחילה, וכל שימוש שהיה קיים בקרקע או במבנה בשטח הזכיון לפני יום התחילה, ייראו כאילו הותרו לפי חוק התכנון, ובלבד שהוגשה לגביהם מפה כאמור בסעיף קטן (ב).

(ב) בעל הזכיון יגיש תוך שלושה חודשים מיום התחילה מפה מצבית

של שטח הזכיון נכונה ליום התחילה; המפה תוכן בקנה מידה שתקבע הועדה ולפי הנחיותיה.

(ג) אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות שניתן היה ערב יום התחילה לתבוע בשלן את בעל הזכיון בהליך אזרחי ואין באמור בסעיף זה כדי להקנות זכויות תביעה נגד בעל הזכיון שלא היו קיימות ערב יום התחילה.

16. אגרות

שר הפנים ושר האוצר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאים להתקין תקנות בדבר אגרות שישלם בעל הזכיון למימון הוצאות הועדה וועדת הערר.

17. ביצוע ותקנות

שר הפנים ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 

תוספת

(סעיף 1)

 

          מטרות העבודה או

העבודה     מיקום העבודה      כושר ייצור מתוכנן      מועד סיום מתוכנן

מפעל לייצור      קרקעות      27,500 טון בשנה      סוף 1995

מגנזיום מתכתי      חכורות      מגנזים מתכתי.

          60,000 טון בשנה

          כלור ותרכובותיו.

מפעל לייצור     קרקעות      700,000 טון בשנה.      סוף 1994

מלחים      חכורות

הגדלה והרחבה      קרקעות      100 טון/שעה      סוף 1995

של תחנת כוח      חכורות      240 טון קיטור/שעה.

קיימת

הגבהת סוללות      ים המלח      הגבהת מפלס המים      סוף 1996

קיימות      בבריכות התעשייתיות.

תוספת של קומת      קרקעות           סוף 1994

משרדים בבנין      חכורות

קיים

אידוי בהמטרה      ים המלח      מיתקן ניסוי.      סוף 1995

מיתקן לייצור      קרקעות      150,000 טון בשנה.      סוף 1996

אשלג טכני      חכורות

שינויים ושיפורים      קרקעות      הגדלת כושר ייצור      סוף 1995

במיתקני ייצור      חכורות      אשלג, ברום וכלור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סעיף 197

 2. חוק תכנון ובניה

 3. צו התכנון והבניה

 4. תכנון מחדש של חלקה

 5. תקיפת החלטות תכנון ובניה

 6. האם גג מהווה קומה נוספת ?

 7. התפתחות אורבנית סבירה

 8. סעיף 212 לחוק התכנון והבניה

 9. תסקיר השפעה על הסביבה

 10. תכנון כולל ארוך טווח

 11. סעיף 219 לחוק התכנון והבניה

 12. סעיף 246 לחוק התכנון והבנייה

 13. חוק זכיון ים המלח תכנון ובניה

 14. איחור בהגשת ערר - תכנון ובניה

 15. חוק התכנון והבנייה - סעיף 239

 16. סעיף 238א(א) לחוק התכנון והבניה

 17. מיצוי הליכים – חוק התכנון והבניה

 18. סעיף 63א לחוק התכנון והבניה

 19. תקנות התכנון והבניה סדרי דין

 20. סעיף 190 לחוק התכנון והבניה

 21. תקנות תסקירי השפעה על הסביבה

 22. סעיף 109 לחוק התכנון והבניה

 23. הצעת חוק תכנון ובניה בישובים

 24. סעיף 212 לחוק התכנון והבניה

 25. סעיף 207 לחוק התכנון והבנייה

 26. הגשת תרשים גבולות ועדה לתכנון ובניה

 27. תקנות התכנון והבניה פיקוח עליון

 28. הנחיות לתכנון מרחב מוגן מוסדי

 29. פיצויים מהועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 30. תצהיר עורך תסקיר השפעה על הסביבה

 31. שימוש מותר - סעיף 63א חוק התכנון והבניה

 32. הקלה להקמת בית מגורים חדש, במקרקעין

 33. להגיש אישומים פליליים בענייני תכנון ובנייה

 34. סעיף 197 לחוק התכנון והבניה - ועדת ערר

 35. תצהיר יועץ לעורך תסקיר השפעה על הסביבה

 36. הצעת חוק חובת פרסום תקציב התכנון והבניה

 37. סעיף 196א לחוק התכנון והבנייה - השבחה של קרקע

 38. תקנות התכנון והבניה סדרי הדין בועדות ערר

 39. הועדה המחוזית לתכנון ובנייה – עצירה לגבי חלקות

 40. סעיף 214 חוק התכנון והבניה - מסירת הודעה כוזבת

 41. דיון חוזר בהחלטת ועדה מקומית לתכנון ובניה

 42. ערעור על החלטת ועדת הערר לתכנון ולבנייה - דוגמא

 43. העברת מקרקעין לפני חקיקת חוק התכנון והבניה

 44. תקנות התכנון והבניה עבודה ושימוש הטעונים היתר

 45. סעיף 197 חוק התכנון והבניה - פיצויים ועדה מקומית ?

 46. מחלוקת לגבי מספר הקומות המותרות בבניית מרכז מסחרי

 47. סמכות ועדת ערר לתכנון ובניה להאריך מועד להגשת ערר

 48. ההרכב הנדרש ב"סיור בשטח" (ועדה מקומית לתכנון ובניה)

 49. עבירה לפי סעיף 145(א) ו- 204(א) לחוק התכנון והבנייה

 50. תקנות התכנון והבניה היתר לעבודה מצומצמת התשס''ג 2003

 51. אי קיום צו של בית משפט - עבירה סעיף 210 לחוק התכנון והבניה

 52. טוענים כי השלד שנבנה גדול מהמותר על פי התכנון הקיים

 53. בקשה לקיום דיון במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה

 54. ערר על דחיית תביעה לפיצויים נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה

 55. שיפוע רמפה להסדרת גישה לנכים קבוע בתקנות התכנון והבניה

 56. הודעות לכל בעלי מקרקעין - סעיף 149(א)(2א)(ב) חוק התכנון והבניה

 57. הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים אישרה הקמת שתי יחידות דיור

 58. ערעור צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965

 59. ועדות התכנון לעולם לא תכרענה בנושא קניין ובמידה ותוגשנה התנגדויות

 60. התקנת מזגן: תקנה 2 (12) לתקנות התכנון והבניה , (היתר לעבודה מצומצמת)

 61. ערעור על הרשעת המערער בתיק תכנון ובניה בבית משפט לעניינים מקומיים ברחובות

 62. תביעה בעילה של רשלנות והפרת חובה חקוקה בניגוד להוראותיו של חוק התכנון והבניה

 63. האם תקנה 2(9א') גוברת על תקנה 2(19) לתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) ?

 64. סעיף 89 לחוק התכנון והבניה, הדבקת מודעות בדבר הפקדת התכנית על לוחות המודעות בשכונה

 65. תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה הינה כתביעה אזרחית מבחינת נטל הראיה ונטל ההוכחה

 66. תקנה 4 (1) (ג) לתקנות התכנון והבניה מאפשרת הקמתו של ממ"ד בחריגה מקו הבניין הקבוע בתכנית

 67. אישור מדרגות חירום בקומות התת קרקעיות בהתאם לתקנה 4.09 לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון