חוק התרבות והאמנות

חוק התרבות והאמנות, התשס"ג-2002

1. הגדרות

"תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" - כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

"תרבות ואמנות" - כל פעילות תרבותית ואמנותית בתחום חיי היצירה והרוח;

"הועדה" - ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;

"השר" - שר המדע התרבות והספורט.

2. מינוי המועצה ומטרותיה

(א) הממשלה תמנה את המועצה הישראלית לתרבות ואמנות (בחוק זה -

המועצה), על פי הצעת השר.

(ב) המועצה תייעץ לממשלה ולשר בתחומי התרבות והאמנות המתייחסים לנושאים הנוגעים לתחום פעולה תרבות בסעיף תקציב משרד המדע התרבות והספורט, ותמלא את התפקידים המוטלים עליה לפי הוראות חוק זה.

(ג) המועצה תפעל לשם קידום מדיניות של תרבות ואמנות, הנותנת ביטוי לחיי היצירה והרוח במדינת ישראל, תוך הבטחת חופש היצירה ומתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשקפות השונות הרווחות בה ולערכיה כמדינה יהודית ודמוקרטית.

3. תפקידי המועצה

(1) להציע לשר -

(א) תכנית רב שנתית למדיניות בתחומי התרבות והאמנות;

(ב) תכנית רב שנתית בנושא התמיכה במוסדות תרבות ואמנות;

(ג) יוזמות, פעולות, מפעלים והקמה של גופים חדשים בתחומי התרבות

והאמנות;

(ד) יוזמות, פעולות ומפעלים לעידוד ולקידום היצירה והאמן, לרבות באמצעות מענקים, מלגות ופרסים;

(ה) הצעות בדבר חיזוק, טיפוח ועידוד של תחומי תרבות ואמנות חדשים;

(2) לגבש המלצות בנושאים בתחומי התרבות והאמנות או בנושאים שהשר ביקש שתדון בהם; ההמלצות יובאו לעיונו של השר;

(3) ליזום מחקרים בעניני תרבות ואמנות וקיום כנסים, ימי עיון ודיונים ציבוריים;

(4) לייעץ לשר לענין קביעת אמות מידה לתמיכה במוסדות תרבות ואמנות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובכלל זה לענין גיבוש כללים ועקרונות להכרה או לביטול הכרה לצורך תמיכה במוסדות תרבות ואמנות וכן לצורך מתן מעמד לענין חיקוקים אחרים;

(5) לייעץ לממשלה ולשר בכל נושא הנוגע למדיניות בתחום התרבות והאמנות ובכל ענין הנוגע לביצוע חוק זה.

4. הרכב המועצה (תיקון: תשס"ד)

(א) המועצה תהיה בת תשעה עשר חברים לפחות ולא יותר משלושים ואחד חברים, והרכבה יהיה כאמור להלן:

(1) מחצית מהחברים לפחות יהיו בעלי מעמד בשדה היצירה, העשיה, הביצוע והמחקר בתחומי תרבות ואמנות שאינם עובדי המדינה;

(2) שאר החברים יהיו מעורים בתחומי תרבות ואמנות שאינם עובדי המדינה.

(ב) הממשלה, בהמלצת השר, תמנה את יושב ראש המועצה, מבין החברים האמורים בסעיף קטן (א).

(ג) במועצה יינתן ייצוג הולם למגוון תחומי תרבות ואמנות לרבות ספרות, מוזיקה, אמנות פלסטית, תיאטרון, מחול ותרבות עממית; כן יינתן ייצוג הולם במועצה למגזרי אוכלוסיה שונים.

(ד) מינוי חברי המועצה יהיה לאחר שהשר התייעץ עם ארגונים המייצגים יוצרים, אמנים ועוסקים בתחומי תרבות ואמנות ועם גופים ציבוריים מתחומי התרבות והאמנות, כפי שקבע השר.

(ה) לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה.

5. תקופת הכהונה

(א) חברי המועצה יתמנו לתקופה של ארבע שנים.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאית הממשלה להאריך את תקופת כהונתו של חבר מועצה בשנתיים נוספות.

6. פקיעת כהונה

חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2) חדל להתקיים בו התנאי שבסעיף 4(א) שמכוחו מונה;

(3) הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 4(ה).

7. העברה מכהונה

השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(2) הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.

8. תוקף פעולות

קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

9. ניגוד ענינים

לא יכהן כחבר במועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי או תפקיד אחר שלו.

10. ועדות משנה

(א) המועצה רשאית למנות ועדות משנה מבין חבריה ורשאית היא לצרף כחברים בועדות אלה גם מי שאינו נמנה עם חבריה, ובלבד שיושב ראש כל ועדה יהיה חבר המועצה וכן לפחות חמישית מחבריה יהיו חברי המועצה.

(ב) על חברי ועדות המשנה שאינם חברי המועצה יחולו הוראות סעיפים 4(ה) ו-6 (3), כן יחולו עליהם הוראות סעיף 9 ואולם רשאי השר, באישור הועדה, לקבוע הוראות למניעת חשש לניגוד ענינים; קבע כאמור, יחולו ההוראות שקבע.

11. דרכי פעולה

המועצה תקבע את דרכי מינוי ועדות המשנה ואת סדרי הדיון בישיבותיה ובישיבות ועדות המשנה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

12. תקציב וגמול

(א) התקציב השנתי לתרבות ואמנות וכן תקציב המועצה ייקבעו בתחום פעולה - תרבות; בסעיף תקציב המשרד האחראי על תחום התרבות בחוק התקציב השנתי.

(ב) השר רשאי להחליט על תשלום גמול לבעלי תפקידים מסוימים מבין חברי המועצה או ועדות המשנה שלה בשיעור שיקבע, הכל בהסכמת שר האוצר.

13. ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הועדה, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

14. מינוי מועצה ראשונה והוראת מעבר

הממשלה תמנה את המועצה הראשונה לפי חוק זה עד ליום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004); עד למינוי המועצה הראשונה יהיו נתונות למועצה הציבורית לתרבות ולאמנות אשר מונתה לפי החלטת הממשלה מיום ו' באב התשמ"ב (26 ביולי 1982), כל הסמכויות והתפקידים הנתונים למועצה לפי חוק זה.

15. שמירת דינים ותיאום

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכות המועצה לקולנוע לפי חוק הקולנוע, התשנ"ט-1999, מסמכות מועצת המוזיאונים לפי חוק המוזיאונים, התשמ"ג-1983, ומסמכות המועצה לספריות ציבוריות לפי חוק הספריות הציבוריות, התשל"ה-1975; בפעולותיה של המועצה לפי חוק זה בענינים הנוגעים לסמכות המועצות האמורות תפעל המועצה בתיאום עמן.

16. תחילה

תחילתו של חוק זה בתום שלושה חודשים מיום פרסומו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון