חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995

1. הגדרות (תיקון: תשנ"ח)2

בחוק זה -

"בן משפחה" - אלמן או אלמנה ובאין אלמן או אלמנה - ילד, כמשמעות מונחים אלה בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי ובלבד שהם יושבים בישראל;

"חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995;

"חסיד אומות העולם" - מי שהוכר כחסיד אומות העולם בידי רשות הזכרון "יד ושם", והוא יושב בישראל;

"המוסד" - המוסד לביטוח לאומי הפועל על פי חוק הביטוח הלאומי.

2. תגמול לחסיד אומות העולם (תיקון: תשנ"ח)2

חסיד אומות העולם יהיה זכאי לתגמול חודשי בשיעור השווה לשכר הממוצע כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי (להלן - תגמול חודשי).

3. ביטוח רפואי

חסיד אומות העולם זכאי, ללא תשלום, לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

4. קצובת הבראה

לחסיד אומות העולם ולבן זוגו, תינתן, לכל אחד מהם, קצובת הבראה ונופש פעם אחת בשנה, בעד שמונה ימים, בסכום ששולם באותה שנה לעובד מדינה.

5. דיור וסיעוד

הממשלה, באמצעות המשרדים הנוגעים בדבר, תסייע לחסידי אומות העולם בפתרון בעיות דיור וסיעוד, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תתקין תקנות בדבר פרטי הסיוע וסדריו.

6. תגמול ומענק לבן משפחה (תיקון: תשנ"ח)2

נפטר חסיד אומות העולם -

(1) ישולם התגמול החודשי לבין משפחה של חסיד אומות העולם; היו יותר מבן משפחה אחד, יחולק התגמול ביניהם בחלקים שווים;

(2) תשולם קצובת ההבראה והנופש לאלמן או לאלמנה לפי הוראות סעיף 4;

(3) הוצאות קבורה יינתנו לפי הכללים שנקבעו בתקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה), התשל"ח-1978, ואם קיימת זכאות למענק לפי סעיף 310 לחוק הביטוח הלאומי בסכום העולה על המענק לפי תקנה 1 לתקנות האמורות, יינתן במקום המענק שבתקנה 1, המענק לפי סעיף 310 לחוק הביטוח הלאומי;

(4) בן משפחה שהוא אלמן או אלמנה יהיה זכאי לתגמול כאמור בפסקה (1) כל עוד לא נישא מחדש.

7. תשלום תגמול והגשת בקשה (תיקון: תשנ"ח)2

(א) תגמול לפי חוק זה ישולם על ידי המוסד על פי בקשה שתוגש למוסד.

(ב) תגמול חודשי לפי חוק זה לא ייחשב כהכנסה לענין ההסכם בדבר מתן גימלאות זקנה ושאירים מיוחדות שנערך בין הממשלה לבין המוסד לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי.

7א. תשלום תגמול למי שיצא את ישראל (תיקון: תשס"א3)

(א) מי שהוכר כחסיד אומות העולם בידי רשות הזיכרון "יד ושם", יצא את ישראל לצורך קבלת טיפול רפואי או סיעודי, לו או לבן זוגו, ושולם לו תגמול חודשי במשך תקופה של 5 שנים לפחות בתכוף לפני יציאתו, יהיה זכאי, על אף הוראות סעיף 2, לתגמול חודשי בשיעור הקבוע בסעיף האמור, בתנאים ולפי כללים שקבע שר העבודה והרווחה; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על אלמן או אלמנה של חסיד אומות העולם הזכאים לתגמול לפי סעיף 6.

(ב) הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף 8, ואולם לא ישולם יותר מתגמול חודשי אחד בעד אותו חודש.

8. החלת סעיף 146 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון: תשנ"ח2)

הוראות סעיף 324 לחוק הביטוח הלאומי יחולו לגבי זכאי המקבל תגמול חודשי לפי חוק זה והוראות סעיפים 297א ו-297ב לחוק האמור יחולו לגבי תגמול חודשי לפי חוק זה.

9. תחילת התשלום

תגמול חודשי לפי חוק זה ישולם מהאחד בחודש שבו הוגשה הבקשה לקבלת התגמול למוסד, ובלבד שתגמול חודשי לבן משפחה של חסיד אומות העולם שנפטר, לא ישולם בעד החודש שבעדו שולם התגמול לחסיד אומות העולם.

10. שמירת זכויות

מי שקיבל תגמול חודשי לפי ההסכם בדבר מתן תגמולים לחסיד אומות העולם מיום י"א בניסן התשמ"ז (10 באפריל 1987), ערב תחילתו של חוק זה, יהיה זכאי לתגמול ולהטבות לפי חוק זה.

11. מימון והחזר הוצאות

(א) גימלאות ותשלומים לפי חוק זה ישולמו מאוצר המדינה באמצעות המוסד.

(ב) אוצר המדינה יעביר למוסד מדי חודש בחודשו את כל הכספים הדרושים לו כדי לבצע את התשלומים לפי חוק זה, לרבות ההוצאות המינהליות של המוסד הנובעות מביצוע החוק.

12. (שולב בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968).

13. (שולב בפקודת מס הכנסה).

14. (שולב בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995).

15. ביצוע ותקנות

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון