חוק השימוש בתאריך העברי

חוק השימוש בתאריך העברי, התשנ"ח-1998

1. הגדרות

בחוק זה, "רשות ציבורית" - המדינה ומוסדותיה, רשות מקומית, מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, מוסד מוכר להשכלה גבוהה, תאגיד שהוקם בחוק וחברה ממשלתית.

2. ציון התאריך העברי

התאריך העברי יצוין בכל מכתב רשמי בשפה העברית הנשלח על ידי רשות ציבורית, ובכל הודעה רשמית לציבור בשפה העברית המתפרסמת מטעמה.

3. ציון התאריך הלועזי

התאריך הלועזי יצוין נוסף על התאריך העברי.

4. הנחיות מינהליות

רשות ציבורית תקבע הוראות בדבר השימוש בתאריך העברי בהודעות ובמסמכים רשמיים המוצאים על ידה, בהנחיות מינהליות.

5. תחולה

הוראות חוק זה לא יחולו על רשות מקומית שמרבית תושביה אינם יהודים, ועל מוסד חינוך רשמי ומוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בהם אינה עברית.

6. תחילה

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון