חוק השאלת ספרי לימוד

חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000

1. הגדרות

בחוק זה -

"בית ספר" - מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן - חוק לימוד חובה);

"הועדה" - ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;

"הורה" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה;

"ספרי לימוד" - ספרי לימוד וחוברות עבודה שאושרו על פי דין;

"תכנית השאלת ספרי לימוד" - השאלת ספרי לימוד לתלמידים בבית ספר במסגרת ארגונית, הכל כפי שקבע השר באישור הועדה;

"תלמיד" - מי שלומד בבית ספר;

"השר" - שר החינוך.

2. השאלת ספרי לימוד

(א) כל בית ספר רשאי להיכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד, בהתאם להוראות חוק זה, ובתנאי שלמעלה מ-90% מהורי התלמידים הסכימו להעביר את ספרי הלימוד לידי בית הספר, ובית הספר עמד בתנאים שקבע השר, באישור הועדה.

(ב) ביקש בית ספר, שפרש מתכנית השאלת ספרי לימוד, לחזור ולהיכלל בה בשנית, רשאי השר לקבוע באישור הועדה תנאים להכללתו.

3. רכישת ספרי לימוד

(א) ביקש בית ספר, שלא נכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד, להיכלל בתכנית כאמור ועמד בתנאים שקבע השר לפי סעיף 2, יעמיד השר לרשותו מתקציב משרדו סכום חד פעמי שיסייע ברכישה הראשונית של ספרי הלימוד.

(ב) השר באישור הועדה וכפוף להוראות סעיף קטן (א) יקבע אמות מידה לקביעת סכומי הסיוע לבתי הספר לרכישה הראשונית של ספרי הלימוד כאמור בסעיף קטן (א).

4. ספרי לימוד מאושרים

תכנית ההשאלה לפי חוק זה תכלול ספרי לימוד בלבד; אין בהוראות חוק זה כדי למנוע מבית ספר שאין עליו חובה על פי דין ללמד בספרי לימוד מאושרים, להיכלל לתכנית השאלת ספרי לימוד.

5. דמי שאילה

(א) השאלת ספרי לימוד כרוכה בתשלום שנתי שלא יעלה על דמי שאילה מרביים שקבע השר לפי סעיף קטן (ב); הורי תלמיד, השואל ספרי לימוד בבית ספר שבו קיימת תכנית השאלת ספרי לימוד יישאו בדמי שאילה כאמור.

(ב) השר באישור הועדה יקבע דמי שאילה מרביים לתלמיד לפי דרגת הכיתה שבה הוא לומד ובלבד שדמי השאילה יממנו את כל העלויות הכרוכות ברכישת ספרי לימוד חסרים, בהחלפת מהדורות של ספרי לימוד ובבלאי הנובע מהשימוש בהם; קביעה לפי סעיף זה תפורסם בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ כמשמעותו בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בעיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות בעל תפוצה רחבה היוצא לאור בישראל בשפה הערבית, ברשת תקשורת המחשבים, ובהודעה שתומצא על ידי מנהל בית ספר לכל תלמיד.

6. ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הועדה, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

7. תחילה ותחולה הדרגתית (תיקון: תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ח)

תחילתו של חוק זה החל בשנת הלימודים התשע"א והוא יוחל בהדרגה, לפי צווים שיקבע השר לכל שנה משנות הלימודים התשע"ב, התשע"ג והתשע"ד בבתי ספר שיקבע השר בצווים, ובלבד שצו כאמור לשנת הלימודים התשע"ג יכלול לפחות מחצית מבתי הספר שלא נכללו בצו לשנת הלימודים התשע"ב ושלא חלה עליהם הוראת סעיף 8.

8. הוראת מעבר (תיקון: תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ח)

בית ספר שבאחת משנות הלימודים התשס"ג עד התש"ע היתה נהוגה בו תכנית להשאלת ספרי לימוד יראוהו כמי שנכלל בתכנית להשאלת ספרי לימוד לפי הוראות חוק זה; בית ספר כאמור לא יהיה זכאי לתקציב לפי סעיף 3.

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ספרי לימוד

 2. צו לימוד חובה

 3. חוק השאלת ספרי לימוד

 4. חוק יום לימודים ארוך

 5. ניכוי שכר לימוד

 6. חוק הלוואות שכר לימוד

 7. תאונה עם רכב לימוד נהיגה

 8. תנאי שכר משטרה - לימודים

 9. תביעה בגין החזר שכר לימוד

 10. החזר מקדמה לימודים

 11. ניכוי הוצאות לימודים

 12. מענק לימודים למשפחה חד-הורית

 13. מענק לימודים למשפחה חד-הורית

 14. עתירה נגד תכנית לימודים

 15. מענק לימודים למשפחות חד הוריות

 16. חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר

 17. תביעה על הפסד שעות לימוד בבית ספר

 18. שכר לימוד במוסד רשמי לא מוכר

 19. תביעה נגד ברליץ – פיצויים לימוד אנגלית

 20. האם לימודים אקדמיים הוצאה מוכרת למעביד

 21. תקנות לימוד חובה ייעוד כספי תשלומים

 22. השלמת לימודים לצורך הכרה בדירוג ושכר

 23. פיטורים מעבודה יציאה לימודים - מכתב אולטימטום סמנכ"ל

 24. צו עבודת הנוער הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית

 25. ניכוי הוצאות לימודים אקדמאים ומימון הוצאות לימודים אקדמאים לעובד ע''י מעביד

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון