חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה, התשס"ז-2007

1. הגדרות

בחוק זה -

"המועצה" - מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף 6;

"המנהל" - המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי סעיף 13;

"הרשות" - הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה שהוקמה לפי הוראות חוק זה;

"השר" - שר המדע התרבות והספורט;

"מורשת יהדות בוכרה" - לרבות תרבות, שפה, אמנות, דת, מסורת ומנהגים של קהילת יהדות בוכרה.

2. הקמת הרשות

מוקמת בזה הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה.

3. מטרות הרשות וסמכויותיה

(א) הרשות תפעל לקידום מטרות אלה:

(1) הנצחת מורשת יהדות בוכרה והנחלתה לדורות הבאים;

(2) מחקר ותיעוד של מורשת יהדות בוכרה.

(ב) לשם קידום מטרותיה לפי חוק זה, רשאית הרשות, בין השאר, לייעץ בנוגע לפעולות חינוך, הסברה והדרכה, לקיים ימי עיון כנסים ואירועים, לקדם, בתיאום עם מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה ומוסדות מחקר אחרים, מחקרים אקדמיים ולקדם הוצאה לאור של פרסומים וספרים; בחוק זה, "מוסד מוכר" - כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

4. הרשות - תאגיד

הרשות היא תאגיד.

5. הרשות - גוף מבוקר

הרשות היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].

6. המועצה

לרשות תהיה מועצה של 13 חברים שימנה השר, ואלה חבריה:

(1) נציג משרד המדע התרבות והספורט, מבין עובדי המשרד;

(2) נציג משרד החינוך, לפי המלצת שר החינוך, מבין עובדי משרדו;

(3) נציג משרד האוצר, לפי המלצת שר האוצר, מבין עובדי משרדו;

(4) שני אנשי הסגל האקדמי במוסדות מוכרים בארץ בעלי ידע בתחום מורשת יהדות בוכרה, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה;

(5) שלושה יוצרים בתחום הספרות, המוסיקה, התאטרון, המחול או האמנות של מורשת יהדות בוכרה, בהתייעצות עם המועצה לתרבות ואמנות לפי חוק התרבות והאמנות, התשס"ג-2002 (להלן - חוק התרבות והאמנות);

(6) שני רבנים העוסקים בתחום מורשת יהדות בוכרה;

(7) שני נציגי ציבור בעלי ידע בתחום מורשת יהדות בוכרה או בעלי זיקה לתחום;

(8) נציג בית התפוצות לפי חוק בית התפוצות, התשס"ו-2005 (להלן - חוק בית התפוצות).

7. סייג למינוי חבר מועצה

לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה.

8. יושב ראש המועצה

השר ימנה יושב ראש למועצה וממלא מקום קבוע מבין חברי המועצה האמורים בפסקאות (4) עד (7) שבסעיף 6.

9. תפקידי המועצה

אלה תפקידי המועצה:

(1) לקבוע את מדיניות הרשות ולהתוות את קווי פעולתה;

(2) לאשר את תקציב הרשות;

(3) לפקח על ביצוע המדיניות של הרשות ועל ביצוע קווי פעולתה.

10. תקופת כהונה

חבר המועצה יתמנה לתקופה של ארבע שנים, והשר רשאי לשוב ולמנותו לתקופת כהונה רצופה נוספת אחת.

11. פקיעת כהונה

(א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;

(2) חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה;

(3) לגבי נציג הציבור - אם נתמנה להיות עובד המדינה;

(4) נתקיים בו הסייג הקבוע בסעיף 16(א);

(5) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(6) הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 7.

(ב) הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו, ולמנות לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה; לא יושעה חבר המועצה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא לפני השר את טענותיו לענין ההשעיה, בתוך תקופה שהורה השר.

(ג) השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.

(ד) התפטר חבר המועצה או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו, באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר לפי סעיף 6, וליתרת תקופת כהונתו.

12. סדרי עבודת המועצה

(א) המנין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה, ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו הקבוע.

(ב) החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש המועצה, או לממלא מקומו הקבוע אם הוא מנהל את הישיבה, קול נוסף.

(ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה ואת סדרי הדיונים בה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה.

13. מנהל הרשות

(א) המועצה, באישור השר, תמנה מנהל כללי לרשות.

(ב) המנהל ממונה על ביצוע תפקידי הרשות ויישום החלטות המועצה.

14. כהונת המנהל

(א) תקופת כהונתו של המנהל תהיה ארבע שנים; המועצה, באישור השר, רשאית לשוב ולמנותו לתקופה נוספת אחת.

(ב) המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;

(2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(3) הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל הרשות;

(4) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של לפחות שני שלישים מכלל חבריה בשל כך שאינו ממלא את תפקידו כראוי.

(ג) הוגש כתב אישום נגד המנהל בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו, ולמנות לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה; לא יושעה המנהל אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא לפני השר את טענותיו לענין ההשעיה, בתוך תקופה שהורה השר.

15. תוקף פעולות

קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

16. ניגוד ענינים

(א) לא יתמנה ולא יכהן כמנהל או כחבר המועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כמנהל או כחבר המועצה, לפי הענין, לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.

(ב) חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו ברשות בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה.

(ג) נתברר לחבר המועצה כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.

(ד) בסעיף זה -

"ענין אישי" - לרבות ענין אישי של קרובו או ענין של גוף שחבר המועצה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

"קרוב" - בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה.

17. תקציב הרשות

המנהל יכין בכל שנה, במועד שתקבע המועצה, הצעת תקציב שנתי; התקציב טעון אישור המועצה, השר ושר האוצר.

18. דין וחשבון שנתי

המנהל יכין דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות לפי חוק זה ויגישו לשר, באישור המועצה.

19. גמול

שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בדבר תשלום גמול לחבר המועצה בעבור השתתפות בישיבות המועצה או בדבר תשלום החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה, והוא רשאי לקבוע כללים, תנאים ושיעורים לענין זה.

20. ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה, להתקין תקנות לביצועו.

21. שמירת סמכויות

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכויות יד יצחק בן-צבי לפי חוק יד יצחק בן-צבי, התשכ"ט-1969, המועצה לתרבות ואמנות לפי חוק התרבות והאמנות ובית התפוצות לפי חוק בית התפוצות.

22. תחילה

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון