חוק הרשויות המקומיות סידורים לנכים

חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), התשמ"ח-1988

1. סידורים לנכים במדרכות

ליד כל צומת שבו רשאים הולכי רגל לחצות את הכביש ובכל מעבר חציה מסומן יהיו המדרכה, אי התנועה ואבני השפה מונמכים באופן המאפשר ירידה ועליה נוחות בעגלת נכים לכביש וממנו בשיפוע שלא יעלה על 10%.

2. מעבר לעגלות נכים

(א) לא יוקם ולא יוצב על מדרכה מתקן כלשהו, אלא אם כן הושאר מרווח למעבר נוח לעגלת נכים.

(ב) במקרים מיוחדים, כאשר רוחב המדרכה במקום פלוני או בקרבתו, אינו מאפשר קיום הוראות סעיף קטן (א), והצבת המתקן או הקמתו חיוניים לצרכי ציבור, רשאי ראש הרשות המקומית להתיר הקמה או הצבה של מתקן בסטיה מהאמור בסעיף קטן (א).

3. הוראות מעבר

במדרכה, אי תנועה ואבני שפה הקיימים ביום תחילתו של חוק זה, יותקנו שיפועים כאמור בסעיף 1 תוך חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה, ובלבד -

(1) שיותקנו בהזדמנות הראשונה בה מתקנים או משפצים מדרכה קיימת; וכן

(2) שמדי שנה יותקנו שיפועים כאמור ב-20% לפחות מהמדרכות הקיימות, תוך מתן עדיפות למעברים בקרבת בנינים ציבוריים.

4. ביצוע ותקנות

שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

5. תחילה

תחילתו של חוק זה בתום שלושה חדשים מפרסומו.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פקודת הרשויות המקומיות

 2. שירותי גבייה רשויות מקומיות

 3. סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות

 4. חובת הרשות המקומית למסור מידע

 5. מכרז פנימי לעובדים רשות מקומית

 6. פיטורי עובד רשות מקומית

 7. עורך דין רשויות מקומיות

 8. הלנת שכר ברשויות המקומיות

 9. חריגות שכר ברשויות מקומיות

 10. טופס תעודת בעלות רשות מקומית

 11. הצעת חוק סגן ראש רשות מקומית

 12. חוק הרשויות המקומיות סידורים לנכים

 13. חוק הרשויות המקומיות מכרזים משותפים

 14. הסכם עקרונות להבראת הרשויות המקומיות

 15. יועץ משפטי חיצוני לרשות מקומית

 16. עורך דין לענייני רשויות מקומיות

 17. פדיון ימי מחלה ברשויות המקומיות

 18. אחריות רשות מקומית על בור במדרכה

 19. אישור רשימה בבחירות לרשות מקומית

 20. חוק הגבלת הזכות להיבחר - רשויות המקומיות

 21. שכר טרחת רואה חשבון ברשות המקומית

 22. הצעת חוק פיצול סמכויות ברשות מקומית

 23. חופשה ללא תשלום לעובדי רשות מקומית

 24. חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות - פיטורים

 25. חוק הרשויות המקומיות - יועצת לקידום מעמד האישה

 26. חוק הרשויות המקומיות - גימלאות לראש רשות וסגניו

 27. תקנות הסדרים במשק המדינה ארנונה כללית ברשויות המקומיות

 28. חובת ההנמקה של הרשות המקומית בכלל, ומוסדות התכנון בפרט

 29. טענה כי דיני הארנונה אינם מתירים לרשות מקומית לבטל החלטה מנהלית

 30. מכרז מסגרת המאפשר לרשויות מקומיות להזמין מן הזוכים שירותי ניקיון

 31. טופס בקשת מעסיק שהוא משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרה

 32. הועדה המקומית החליטה לאשר את הבקשה כהקלה ובכפוף להשלמת גיליון הדרישות ותיאום עם הרשות המקומית

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון