חוק הרשויות המקומיות מכרזים משותפים

חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל"ב-1972

 

1. הגדרה

בחוק זה "רשות מקומית" - לרבות איגוד ערים.

2. החלטה על מכרז משותף

רשויות מקומיות רשאיות להחליט כי לענין פלוני או לסוג ענינים יתקשרו בחוזה להזמנת טובין, להזמנת שירותים או לביצוע עבודות לאחר פרסום מכרז פומבי משותף, ובלבד שלהוצאות המשוערות של ביצוע המכרז ניתנה הקצבה מתאימה בתקציבים המאושרים של הרשויות המקומיות או שניתנה הרשאה לכך משר הפנים.

3. מכרז משותף לביוב על פי הוראת השר

(א) שר הפנים רשאי להורות בצו כי לענין ביוב לא תתקשר רשות מקומית בחוזה להזמנת טובין, להזמנת שירותים או לביצוע עבודות, אלא לאחר פרסום מכרז פומבי משותף.

(ב) שר הפנים רשאי להורות לענין ביוב שרשויות מקומיות פלוניות יתקשרו בחוזה להזמנת טובין, הזמנת שירותים או לביצוע עבודות, לאחר פרסום מכרז פומבי משותף להן.

4. ועדת מכרזים משותפת

(א) קיבלו רשויות מקומיות החלטה לפי סעיף 2 או נתן השר הוראה לפי סעיף 3, תוקם ועדת מכרזים משותפת.

(ב) דרך הרכבתה של ועדת המכרזים המשותפת ודרכי פעולתה ייקבעו בתקנות באישור ועדת הפנים של הכנסת.

5. תוקף החלטת הועדה

החלטת ועדת המכרזים המשותפת תבוא במקום החלטתן של מועצות הרשויות המקומיות, לכל דבר וענין.

6. דרכי הפיקוח על ביצוע חוזה

שר הפנים רשאי להורות על דרכי הפיקוח המשותף על ביצוע חוזה שנחתם על פי החלטת ועדת מכרזים משותפת.

7. הוצאות המכרז

בהוצאות הכרוכות בהכנת המכרז ובהוצאות המכרזים ישאו הרשויות המקומיות באופן יחסי לחלקן במכרז.

8. שינויים בתקציב

שר הפנים רשאי, אם ראה סיבה מיוחדת המצדיקה זאת, להורות על שינויים בתקציב רשות מקומית תוך שנת הכספים, אם הדבר דרוש לביצוע מכרז משותף שהורה על עריכתו.

9. התקשרות בחוזה על פי מכרז של אחר 2

רשות מקומית רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר בחוזה להזמנת טובין, להזמנת שירותים או לביצוע עבודה עם מי שזכה במכרז שפורסם מטעם משרד ממשרדי הממשלה או מטעם ארגון או מוסד ציבורי.

10. ביצוע

שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה.

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פקודת הרשויות המקומיות

 2. שירותי גבייה רשויות מקומיות

 3. סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות

 4. חובת הרשות המקומית למסור מידע

 5. מכרז פנימי לעובדים רשות מקומית

 6. פיטורי עובד רשות מקומית

 7. עורך דין רשויות מקומיות

 8. הלנת שכר ברשויות המקומיות

 9. חריגות שכר ברשויות מקומיות

 10. טופס תעודת בעלות רשות מקומית

 11. הצעת חוק סגן ראש רשות מקומית

 12. חוק הרשויות המקומיות סידורים לנכים

 13. חוק הרשויות המקומיות מכרזים משותפים

 14. הסכם עקרונות להבראת הרשויות המקומיות

 15. יועץ משפטי חיצוני לרשות מקומית

 16. עורך דין לענייני רשויות מקומיות

 17. פדיון ימי מחלה ברשויות המקומיות

 18. אחריות רשות מקומית על בור במדרכה

 19. אישור רשימה בבחירות לרשות מקומית

 20. חוק הגבלת הזכות להיבחר - רשויות המקומיות

 21. שכר טרחת רואה חשבון ברשות המקומית

 22. הצעת חוק פיצול סמכויות ברשות מקומית

 23. חופשה ללא תשלום לעובדי רשות מקומית

 24. חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות - פיטורים

 25. חוק הרשויות המקומיות - יועצת לקידום מעמד האישה

 26. חוק הרשויות המקומיות - גימלאות לראש רשות וסגניו

 27. תקנות הסדרים במשק המדינה ארנונה כללית ברשויות המקומיות

 28. חובת ההנמקה של הרשות המקומית בכלל, ומוסדות התכנון בפרט

 29. טענה כי דיני הארנונה אינם מתירים לרשות מקומית לבטל החלטה מנהלית

 30. מכרז מסגרת המאפשר לרשויות מקומיות להזמין מן הזוכים שירותי ניקיון

 31. טופס בקשת מעסיק שהוא משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרה

 32. הועדה המקומית החליטה לאשר את הבקשה כהקלה ובכפוף להשלמת גיליון הדרישות ותיאום עם הרשות המקומית

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון