חוק הריסת מבנים מסוכנים - עזר לדוגמה לעיריות

חוק עזר לדוגמה לעיריות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב-1972

בתוקף סמכותי לפי סעיף 262 לפקודת העיריות, מתפרסם בזה חוק-עזר לדוגמה כדלהלן:

1. הגדרות

בחוק-עזר זה -

"בנין" - מבנה בנוי מאבן, מבטון, מטיט, מברזל, מעצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, סוללת עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה או שטח;

בעל" - לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבנין, או שהיה מקבלה אילו היה הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כמורשה, כנאמן או כבא-כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום, לרבות שוכר או שוכר-משנה של הבנין לתקופה שלמעלה מחמש שנים, לרבות "בעל דירה" כמשמעותו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969;

"מחזיק" - אדם המחזיק למעשה בבנין או בחלק ממנו, בין כבעל, בין כשוכר או שוכר-משנה ובין בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית-מלון או בפנסיון;

"מהנדס" - כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, שמינתה אותו העיריה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק-עזר זה, כולן או מקצתן;

"ראש העיריה" - לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק-עזר זה, כולן או מקצתן;

"רופא" - כמשמעותו בפקודת המתעסקים ברפואה, 1947, שמינתה אותו העיריה, לרבות מי שהרופא העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק-עזר זה, כולן או מקצתן.

2. עריכת בדיקה

(א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת שלום הציבור.

(ב) חושש בעל בנין או המחזיק בו כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, יודיע על כך מיד לראש העיריה.

(ג) ראש העיריה יורה למהנדס או לרופא לערוך מזמן לזמן, ובמקרה שקיבל הודעה - מיד אחרי קבלתה, סקר על בנינים העלולים להיות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב); המהנדס או הרופא שערך את הבדיקה חייב להגיש דין וחשבון לראש העיריה תוך 24 שעות לאחר עריכת הבדיקה.

3. הודעות

(א) סבור ראש העיריה, על פי דין וחשבון שנערך לפי הודעות סעיף 2, כי בנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות המפורטות בה באופן ובתוך התקופה שנקבעו בהודעה.

(ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

(ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית העיריה לבצע את העבודות ולגבות מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.

4. ביצוע עבודות בידי ראש העיריה

אישר המהנדס או הרופא, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה מיידית למחזיקים או לציבור, רשאי ראש העיריה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות הדרושות לשם סגירתו של הבנין או הריסתו ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

5. אישור סכום ההוצאות

נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאה לפי סעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

6. סמכות ראש העיריה, המהנדס והרופא להיכנס לבנין

(א) ראש העיריה, המהנדס או הרופא רשאים להיכנס בכל עת סבירה לכל בנין כדי לברר את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

(ב) לא יפריע אדם לראש העיריה, למהנדס או לרופא להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

7. מסירת הודעה

(א) מסירת הודעה לפי חוק-עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום-מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני-משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או אם נשלחה אליו בדואר במכתב רשום לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים בתחום העיריה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

(ב) ההודעה שיש למסור אותה לפי חוק-עזר זה לבעל הבנין, או למחזיק בו, יראו כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליו בתור "הבעל" או "המחזיק" של אותו בנין, ללא כל שם או תיאור נוסף.

8. (בוטל) (תיקון: תשס"ח) 2

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הריסה ללא הרשעה

 2. הריסת מבנה רעוע

 3. אטימת מבנה

 4. הריסת מבנים

 5. הריסת מבנים יבילים

 6. צו הריסה ללא הרשעה

 7. צו הריסה תוספות בניה

 8. ביטול צו הריסה

 9. איום להרוס בית

 10. הריסת מבנים ביפו

 11. צו הריסה קרוואנים

 12. הוראה להרוס מבנה בלוקים

 13. עורך דין צו הריסה

 14. הריסת מבנה לא חוקי

 15. צריף עץ - צו הריסה

 16. מבנה לא מאוכלס - צו הריסה

 17. רחוב עולי ציון - צו הריסה

 18. צו הריסה על המבנה הלא נכון

 19. צו הריסה למבנה טרומי ביבנה

 20. צו הריסה למבנה נטוש

 21. מועד בניה - צו הריסה

 22. בקשה להאריך צו הריסה

 23. הריסת מבנים ליד גדר ההפרדה

 24. עתירה נגד הריסת בתים

 25. בקשה לביטול צו הריסה

 26. בקשה לביטול צו הריסה - מסגד

 27. צו הריסה לבית של נכה

 28. צו הריסה לתוספת בניה

 29. בית חנינא ירושלים - צו הריסה

 30. צו הריסה לדירה בשכירות

 31. הריסת מבנים - צו הריסה

 32. בקשה להריסת חלק מבניין

 33. עיכוב ביצוע מיידי של צו הריסה

 34. בית חנינה בירושלים - צו הריסה

 35. מניעת עובדה מוגמרת - צו הריסה

 36. הריסת מבנה בצפון תל אביב

 37. צו הריסה ללא הרשעה פלילית

 38. הארכת מועד ביצוע צו הריסה מינהלי

 39. הריסת בניה שבוצעה ללא היתר

 40. השבת המצב לקדמותו - צו הריסה

 41. חתימה של ראש עיר על צו הריסה מנהלי

 42. צו הריסה - היעדר פירוט מה יש להרוס

 43. צו הריסה על מבנה באזור חקלאי

 44. צו הריסה מבנה על קרקע חקלאית

 45. ביטול צו ההריסה המנהלי - טענות אחדות

 46. סעיף 212 חוק התכנון והבניה - צו הריסה

 47. חוב שנוצר בגין הריסת מבנה מסוכן

 48. דחיית בקשה לביטול צו הריסה מינהלי

 49. בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה עד לשמיעת ערעור

 50. הארכת מועד כניסה לתוקף של צו הריסה

 51. אורכה נוספת לנאשם שלא ביצע צו הריסה שיפוטי

 52. תביעה נגד קבלן פיצוצי הריסה - עבודות פיצוצים

 53. ביטול צווי הריסה שיפוטיים במעמד צד אחד

 54. חוק הריסת מבנים מסוכנים - עזר לדוגמה לעיריות

 55. הארכת עיכוב ביצוע של צווי הריסה שיפוטיים

 56. בקשה לעיכוב ביצוע צו ההריסה עד להכרעה בערעור

 57. בניית ממ"ד לדירה קיימת והריסת מדרגות בקומת הקרקע

 58. נדחתה בקשת המערערת להארכת מועד לביצוע צו הריסה מינהלי

 59. תביעה לסעד כספי וכן סעד צו הריסה בגין בניה בלתי חוקית

 60. 30 ימים לביצוע צו הריסה מנהלי - סעיף 238א(ט) חוק התכנון והבניה

 61. צו הריסה אינו הליך ענישתי, אלא הליך שנועד לקיים את הוראות החוק

 62. ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים בחולון - ביטול צו הריסה מנהלי

 63. בקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה - ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים

 64. האם ניתן להסמיך את המדינה - הועדה המחוזית לתכנון ובניה לבצע צווי הריסה במסגרת גזרי דין

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון