חוק העברת סמכויות ממונים על מחוזות וקציני מחוז

חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני-מחוז), תשכ"ד-1964

1. שינוי תואר

בכל מקום בחיקוק שמדובר בו ב"פקיד-מחוז" קרי "קצין-מחוז".

2. העברת סמכויות בפקודות מסויימות

הסמכויות והתפקידים שנתייחדו לממונה על המחוז או לקצין-מחוז בפקודה מן המפורטות בתוספת יהיו מעתה נתונים לאדם שימנה לכך השר הממונה על ביצוע אותה פקודה מבין עובדי משרדו והוא יבוא במקומם לכל ענין שבפקודות אלה; אולם רשאי השר הממונה בהסכמת שר הפנים, לקבוע כי הסמכויות והתפקידים האמורים יהיו נתונים לממונה על המחוז.

3. (בוטל) (תיקון: תשל"ג)

4. אצילת סמכויות הממונה על המחוז לסגניו בחיקוקים מסויימים

סמכויות ותפקידים שנתייחדו לממונה על המחוז לפי כל חיקוק שלא פורט בתוספת יהיו מעתה נתונים גם לסגניו, במידה שיקבע זאת שר הפנים.

5. תשריר

שום דבר האמור בחוק זה אינו גורע מתקפה של כל פעולה שנעשתה לפני תחילתו של חוק זה והיתה כדין אילו היה חוק זה בתקפו אותה שעה.

6. תחילה

תחילתו של חוק זה כתום שלושים יום מיום פרסומו ברשומות.

תוספת (תיקון: תשל"ג)

פקודת האגודות השיתופיות     פקודת מחלות בעלי-חיים, 1945

פקודת האריסים (הגנה)     פקודת מסי-ממשלה ומסי-עיריה

פקודת בריאות העם, 1940     (פטורין), 1938

פקודת הדיג, 1937     פקודת המשטרה

פקודת המדידות     פקודת הנשואין והגרושין (רישום)

פקודת הרועים (מתן רשיונות)     פקודת העדות הדתיות (המרה)

פקודת השמדת ארבה     פקודת הקרקעות

פקודת המכרות     (סידור זכות הקנין)

פקודת מורי-הדרך

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סמכות טבועה

 2. סמכות נגררת

 3. סמכות שיפוט מקבילה

 4. סמכות בית הדין השרעי

 5. נוהל הפעלת הסמכות לנתק מים

 6. סמכות הנציב לעיין ולתקן

 7. סמכות בינלאומית בית דין לעבודה

 8. מחיקת תביעה חוסר סמכות בית משפט

 9. חוק אכיפה סביבתית סמכויות פקחים

 10. פקודת שטח השיפוט והסמכויות

 11. טופס כתב סמכות לעריכת פרטה

 12. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור

 13. סמכות לקבוע כי האזהרה נמסרה כדין

 14. צו הענקת סמכויות לפקחי גנים לאומיים

 15. חוק העברת סמכויות ממונים על מחוזות וקציני מחוז

 16. סמכות בית משפט השלום לפסוק מעל 2.5 מיליון

 17. חוסר סמכות בינלאומית – דחיית תביעה / מחיקת תביעה

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון