חוק הסעד סדרי דין בעניני קטינים חולי נפש ונעדרים

חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי-נפש ונעדרים), תשט"ו-1955

1. הגדרות

בחוק זה -

"בית-משפט" - לרבות בתי-דין, ועדות וגופים אחרים המוסמכים כדין לעניני-שיפוט, ולמעט בית-משפט הדן בפלילים;

"קטין" - מי שלא מלאו לו 18 שנה;

"נידן קטין" - ענין העומד להכרעה בבית-משפט, ושבהכרעתו חייב או רשאי בית המשפט להביא בחשבון קטינותו של קטין, אף שהקטין אינו בעל-דין;

"נידן חולה-נפש" - ענין העומד להכרעה בבית-משפט, ושבהכרעתו חייב או רשאי בית המשפט להביא בחשבון את מחלתו של חולה הנפש, אף שחולה הנפש אינו בעל-דין;

"חולה נפש" - לרבות לקוי בשכלו;

"נידן נעדר" - ענין העומד להכרעה בבית משפט, ושבהכרעתו חייב או רשאי בית המשפט להביא בחשבון את העובדה שאדם פלוני נעדר מישראל או שמקום מגוריו אינו ידוע, אף שהאדם אינו בעל דין.

2. צו לפקיד סעד

רשאי בית המשפט לצוות על פקיד-סעד לחקור בנידן קטין ולחוות דעתו בתסקיר בכתב.

3. סמכויות פקיד סעד

נצטווה פקיד-סעד כאמור בסעיף 2, רשאי הוא, לצורך הכנת תסקירו, להיכנס לכל מקום בו נמצא או עשוי להימצא הקטין או חולה הנפש ולחקור כל אדם שהוא סבור שיש לו ידיעות הנוגעות לקטין או לחולה הנפש, וחייב הנחקר לענות לפקיד הסעד תשובות כנות ומלאות, אך אין הוא חייב לעשות כן אם התשובה עלולה לגולל עליו אשמה פלילית.

4. מסירת תסקיר פקיד הסעד לבעלי הדין

התסקיר שהגיש פקיד הסעד כאמור יימסר לבעלי הדין ובית המשפט ישמע כל טענה שבפיהם לכתוב בתסקיר אם לא ציווה בית המשפט, מטעמים מיוחדים, שאין לגלות את תוכן התסקיר, כולו או מקצתו.

5. חקירת פקיד הסעד

(א) בית-משפט רשאי, בכל שלב של הדיון, לצוות על פקיד-סעד לבוא ולהיחקר בפניו בנידן קטין, אף אם לא נצטווה למסור תסקיר כאמור בסעיף 2.

(ב) הוראות סעיף 4 יחולו על חקירה לפי סעיף זה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

6. אין מערערים על דרך עריכת התסקיר

הטענה כי תסקיר שהגיש פקיד-סעד לא נערך לפי הוראות חוק זה, לא תשמש עילה לערעור.

7. דין חולה נפש

הסמכויות הנתונות בחוק זה לבית-משפט ולפקיד-סעד בנידן קטין, נתונות לו גם בנידן חולה-נפש, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

8. סמכויות היועץ המשפטי לממשלה

רשאי היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, אם הוא סבור שטובת קטין, חולה-נפש או נעדר דורשת זאת, לפתוח בכל הליך בבית-משפט, וכן להתייצב ולטעון בכל משפט שבו נדונים נידן קטין או נידן חולה-נפש או נידן נעדר.

9. מינוי פקיד סעד

שר הסעד ימנה עובדים סוציאליים כפקידי-סעד לצורך חוק זה וכן פקיד-סעד ראשי; פקידי הסעד יפעלו לפי הנחיותיו של פקיד-סעד ראשי, בדרך כלל או לענין מסויים; חלק פקיד-סעד על ההנחיות לענין מסויים, ישוב פקיד הסעד הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בענין זה עם פקיד הסעד ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

10. ביצוע ותקנות

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק חולי נפש

 2. חוק בריאות הנפש

 3. חוק טיפול בחולי נפש

 4. נכות נפשית שוטר

 5. הפרעה נפשית קלה

 6. אחריות חולה נפש בנזיקין

 7. מסוכנות חולי נפש

 8. החמרת נכות נפשית

 9. חוק שיקום נכי נפש בקהילה

 10. 70 אחוז נכות נפשית

 11. שילוב נכי נפש בקהילה

 12. תקנות טיפול בחולי נפש

 13. נכות נפשית עקב שירות במשטרה

 14. ביטול חוזה מצב נפשי פסיכוטי

 15. הכרה במצב נפשי כתאונת עבודה

 16. נזקים נפשיים בגלל חקירת מצ"ח

 17. הוועדה הרפואית לעררים – נפשי

 18. התיישנות לגבי חולי נפש

 19. 50 אחוז נכות נפשית ביטוח לאומי

 20. נכות נפשית מוסבת מהנכות המוכרת

 21. התפטרות בשל הידרדרות במצב נפשי

 22. נכות נפשית עקב נפילת קסאם

 23. התיישנות תביעה על נזק נפשי

 24. תביעה על אי השגחה – התאבדות חולה נפש

 25. רואקוטן תופעות לוואי - נזקים נפשיים ?

 26. פגיעה נפשית בעבודה - ביטוח לאומי

 27. נכות מוסבת נפשית בגין נכות מוכרת

 28. גובה הפיצויים לקטין 30% נכות נפשית

 29. עינויים של חייל שנפל בשבי – הכרה בנכות נפשית

 30. חוק הסעד סדרי דין בעניני קטינים חולי נפש ונעדרים

 31. נזק נפשי בגלל טיפול שיניים - פטור מחוות דעת

 32. פיצוי על חומר זר אשר נמצא בתוך מוצר חלב - נזק נפשי

 33. מינוי מומחה לבדיקת השאלה אם נגרם נזק נפשי עקב מוות

 34. נזקים נפשיים - תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים

 35. נכות נפשית החל משנה לאחר התאונה ולצמיתות בשיעור 10% לפי סעיף 34ב

 36. קשר סיבתי בין נכות נפשית לבין עינויים בכלא מנדטורי לפני קום המדינה

 37. קשר סיבתי בין תאונה לתלונות בתחום הנפשי - ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה)

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון