חוק הסכם הטריפס

חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), התש"ס-1999

1. מטרת החוק

מטרת חוק זה להתאים את חוקי הקנין הרוחני לדרישות הסכם ארגון הסחר העולמי בדבר היבטים הקשורים לזכויות בקנין רוחני

(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods - (TRIPS) (להלן - הטריפס)".*

פרק א': זכויות יוצרים

2. (שולב בפקודת זכות יוצרים)

3. (שולב בחוק זכות יוצרים, 1911)

פרק ב': מדגמים

4. (שולב בפקודת הפטנטים והמדגמים)

פרק ג': פטנטים

5. (שולב בחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967)

פרק ד': סימני מסחר

6. (שולב בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972)

פרק ה': כינוי מקור

7. (שולב בחוק הגנת כינויי מקור, התשכ"ה-1965)

8. (שולב בפקודת סימני סחורות)

פרק ו': תיקון חוק זכויות מבצעים ומשדרים

9. (שולב בחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984)

פרק ז': ייבוא וייצוא אסורים

10. (שולב בפקודת המכס)

פרק ח': תחילה, תחולה והוראות מעבר

11. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) (להלן - יום התחילה).

12. תחולה והוראות מעבר

(א) הוראות סעיף 3ו-1 לפקודת זכות יוצרים כנוסחן בסעיף 2(3) לחוק זה לא יחולו על השכרת תוכנה של מחשב שנרכשה לפני יום התחילה.

(ב) על רשיון כפיה שניתן לפני יום התחילה יחולו הוראות חוק הפטנטים, התשכ"ז1967, כנוסחן לפני יום התחילה.

(ג) מי שהגיש לפני יום התחילה בקשה לרישום, וביום התחילה טרם ניתנה החלטה סופית בבקשתו, רשאי, בתוך שלושה חודשים מיום התחילה, לבקש לתקן את הבקשה כך שתותאם להוראות החוק החל לגביה כנוסחן בחוק זה; בסעיף זה, "בקשה לרישום" - בקשה לרישום מדגם לפי פקודת הפטנטים והמדגמים, בקשה לרישום פטנט לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, ובקשה לרישום סימן מסחר לפי פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם זיכיון

 2. עכבון הסכמי

 3. הסכם ספק ירק

 4. רציונל כלכלי

 5. הסכם סופרמרקט

 6. תמורה על הסכם

 7. הסכם הסדרת חוב

 8. הסכם הפקה

 9. הסכם אספקת בטון

 10. הסכם השאלת ציוד

 11. חוק הסכם הטריפס

 12. הסכם הפתק הצהוב

 13. הסכם כופר

 14. חידוש הסכם הפצה

 15. צו לחתום על הסכם

 16. הסכם מכה תחת מכה

 17. בקשה לעיין בהסכם

 18. הסכם פירוק מתכות

 19. הסכם קניית מרצפות

 20. הסכם ייעוץ והדרכה

 21. הסכם ייזום

 22. הסכם רוטציה

 23. הסכם נטיעה

 24. הסכם התייקרות מים

 25. הסכם לפצות את המל"ל

 26. השלמת תמורה לפי הסכם

 27. הסכם מיוחד עם מנכ''ל

 28. השתחררות מנהלית מהסכם

 29. הסכם ללא תאריך

 30. הסכם התקנת תוכנת מחשב

 31. רישום הסכם שיתוף

 32. הסכם הפצה – מפיץ עצמאי

 33. הסכם - אי עמידה ביעדים

 34. הסכם הבנות עם חברה זרה

 35. אכיפת הסכם פוליטי

 36. הסכם פתיחת מרפאה

 37. הסכם משבצת משולש

 38. הסכם לשרותי מוקד

 39. קיום הסכם בקירוב

 40. אופציה לצאת מחברה – הסכם

 41. הבימה - הסכם הבראה

 42. הסכם עם ספק משקאות

 43. הסכם היפרדות עסקית

 44. מהו הסכם פאושלי ?

 45. הסכם להפעלת מזנון

 46. הסכם פוליטי לא חוקי

 47. אחריות לכישלון עסקה

 48. ביצוע בקירוב של הסכם

 49. הסכם ייעוץ פיתוח עסקי

 50. שטח גינה קטן ממה שכתוב בהסכם

 51. הסכם יעוץ כלכלי קידום מכירות

 52. תביעה הסכם להספקת שירותי רט"ן

 53. הסכם סוכן מכירות עצמאי

 54. מימוש אופציה על פי הסכם

 55. הסכם לאספקת סחורה דוגמא

 56. הסכם שירותי תמיכה - תוכנת מחשב

 57. הסכם לביצוע עבודות גינון

 58. הסכם לביצוע עבודות איטום

 59. חוק הסכם השלום בין ישראל לבין ירדן

 60. הסכם אי הגשת תביעות עם המבוטח

 61. נקודת יציאה בהסכם - חיוב ב-30%

 62. הסכם זיכיון למכירת פירות וירקות

 63. תביעה בגין הסכם לאספקת לוחות שנה

 64. הסכם חלוקת רכוש - אישור בית משפט

 65. חוק ההסכם מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית

 66. דוגמת הסכם שיתוף פעולה בין חברות

 67. תשלום מלוא התמורה לפני שנערך הסכם ביטול

 68. הסכם לתקופה של 12 חודשים עם אופציה

 69. מחלוקת סביב נסיבות מועד כריתת הסכם

 70. הסכם שיתוף אינו יכול לקבוע זכויות קנייניות

 71. הסכם ניהול - בטלות למפרע או מעתה ואילך ?

 72. אישור טיוטת הסכם באסיפה כללית - עושק של המיעוט ?

 73. הסכם זכיינות ל-60 חודשים בתוספת אופציה להארכה

 74. הסכם מקום שיפוט ייחודי - תקנה 5 תקנות סדר הדין האזרחי

 75. תביעה כספית בגין תמורת ביצוע עבודות שלד לפי הסכם

 76. בית המשפט דחה התביעה לאכיפת ההסכם, משלא הוכח שהחובות סולקו

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון