חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה

חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, התשמ"ו-1986

1. המועצה

הממשלה תמנה מועצה לענין הנצחת זכרם של מי שנשאו את משרת נשיא המדינה או ראש הממשלה (להלן - המועצה); המועצה תמנה לא יותר מעשרים ואחד חברים ותהיה מורכבת מנציגי הממשלה ואנשי ציבור; הממשלה תמנה אחד מנציגיה במועצה להיות יושב ראש.

2. תקופת כהונה

תקופת כהונתו של חבר המועצה היא חמש שנים; ניתן למנותו מחדש.

3. נוהל

המועצה תקבע את נוהל דיוניה ככל שלא נקבע בחוק זה או בתקנות לפיו.

4. תכנית הנצחה

(א) המועצה תציע לממשלה, בין ביזמתה ובין לפי פניה מאת הממשלה, תכנית להנצחת זכרו של כל מי שכיהן כנשיא המדינה או ראש הממשלה.

(ב) התכנית תפרט את פעולות ההנצחה שתבצע הממשלה ואת פעולות ההנצחה שיבצעו גופים ציבוריים בתמיכת הממשלה, לרבות תמיכה במפעלים או מוסדות הנושאים את שמו של הנפטר, הכל כפי שהמועצה תראה כהולם את הנצחת זכרו של הנפטר, בשים לב לאישיותו, לפועלו ולשאר שיקולים הנוגעים לענין; התכנית תכלול אומדן של ההוצאות הכרוכות בביצועה והצעת מקורות לכיסויין.

(ג) תכנית הנצחה טעונה אישור הממשלה.

(ד) ניתן לשנות תכנית הנצחה בדרך האמורה בסעיף זה לענין הכנתה ואישורה.

5. פעולות הגנז

במסגרת הפעולות להנצחת זכרו של מי שכיהן כנשיא המדינה או כראש הממשלה, רשאית הממשלה להורות לגנז שנתמנה לפי חוק הארכיונים, התשט"ו-1955, לעשות את הפעולות הבאות או מקצתן:

(1) לכנס את החומר התיעודי על פעולותיו;

(2) לפרסם את מבחר נאומיו, הרצאותיו וכתביו, במתכונת שיקבע הגנז בהתייעצות עם המועצה, ובלבד שלגבי נכסים שאינם של המדינה לא ייפגעו זכויותיהם של בני משפחת הנפטר או של אדם אחר;

(3) לערוך, לפי המלצת המועצה, תצוגות פומביות של כתביו או חומר תיעודי אחר המתייחס אליו, בין בגנזך המדינה ובין במקום ציבורי אחר.

6. פיקוח

(א) המועצה תפקח על ביצוע תכנית הנצחה ותדווח לממשלה על ממצאיה בצירוף המלצותיה.

(ב) המועצה רשאית לדרוש מכל מי שנטל חלק בביצוע פעולת הנצחה במימון אוצר המדינה או בתמיכת הממשלה, שימסור לה או למי שהיא מינתה לכך כל ידיעה או מסמך הדרושים לה לצורך תפקידי הפיקוח לפי סעיף קטן (א).

7. תחילה

חוק זה יחול על פעולות הנצחה אף שהחלו בהן לפני תחילתו.

8. ביצוע ותקנות

הממשלה תמנה אחד משריה להיות ממונה על ביצוע חוק זה והוא יהיה רשאי, באישור ועדתהחוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הכנסת

 2. תקנות כנסת ישראל

 3. זכויות יושב ראש הכנסת

 4. נבצרות ראש ממשלה

 5. תנאי פרישה משרד ממשלתי

 6. חוק היועץ המשפטי לממשלה

 7. פקודת פקידי הממשלה

 8. שיקולים תקציביים בחקיקה

 9. הצבעה בכנסת - ספירת קולות

 10. חוק משכן הכנסת רחבתו ומשמר הכנסת

 11. פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה

 12. טופס רכישת כלי רכב מטעם הממשלה

 13. שיקול הדעת שלהיועץ המשפטי לממשלה

 14. חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה

 15. פקודת סדרי הדין התייצבות היועץ המשפטי לממשלה

 16. ביטול מינוי לשגריר עקב קשר אישי עם ראש הממשלה

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון