חוק המשטרה - נכים ונספים

חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א-1981

1. הגדרות

בחוק זה -

"שוטר" - אדם הנמנה עם חיל המשטרה, לרבות מי שהוענקו לו כל החובות, הזכויות, הסמכויות והחסינויות של שוטר;

"חוק הנכים" - חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (נוסח משולב), והתקנות לפיו;

"חוק משפחות החיילים" - חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, והתקנות לפיו.

"חוק הגמלאות" - חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב) התש"ל-1970;

"שירות במשטרה" - שירותו של שוטר במשטרת ישראל.

2. דין שוטר נכה

חוק הנכים יחול על שוטר, ובו, לענין זה -

(1) כל מקום שמדובר בו בחייל ייקרא כאילו מדובר בשוטר;

(2) כל מקום שמדובר בו בשירות או בשירות צבאי ייקרא כאילו מדובר בשירות במשטרה;

(3) כל מקום שמדובר בו בשירות צבאי על פי התחייבות לשירות קבע ייקרא כאילו מדובר בשירות במשטרה של שוטר שכללי הגיוס והפיטורים הקבועים בפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971, חלים עליו.

3. דין משפחת שוטר שנספה

חוק משפחות החיילים יחול על שוטר שנפטר ועל בני משפחתו של שוטר שנפטר, ולענין זה - כל מקום בחוק משפחות החילים שמדובר בו בחייל, בשירות או בשירות צבאי ייקרא כאילו מדובר בשוטר או בשירות במשטרה, הכל לפי הענין.

4. ברירה

(א) נפטר שוטר כתוצאה ממחלה או החמרת מחלה, בנסיבות שהיו מזכות את בני משפחתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים לולא הוראות סעיף זה, רשאים בני המשפחה שהם גם שאירים לפי חוק הגמלאות לבחור באחד מאלה:

(1) קצבה כאמור בסעיף 77(ד)(1) לחוק הגמלאות;

(2) קצבה כאמור בסעיף 77(ד) (2) לחוק הגמלאות;

(3) תגמולים לפי חוק משפחות החיילים, בתוספת קצבה כאמור בסעיף 78(ג) לחוק הגמלאות.

(4) תגמולים לפי חוק משפחות החיילים בתוספת המענק המשתלם לפי סעיפים 27 או 40 לחוק הגמלאות במקום הקצבה המשתלמת לפי סעיף 78(ג) לחוק הגמלאות.

(ב) בני משפחה כאמור שנתקיימו בהם התנאים לזכאות לפי סעיף 77(ה) לחוק הגמלאות, רשאים לבחור, במקום זכויותיהם לפי סעיף קטן (א), בתגמולים לפי חוק משפחות החיילים ובגמלאות לפי סעיף 77(ה) האמור.

(ג) סעיף 77(ו) לחוק הגמלאות יחול בשינויים המחוייבים גם על גמלאות לפי חוק הגמלאות המשתלמות לפי סעיף זה.

5. אזכורים

כל חיקוק שבו מדובר בחוק הנכים או בחוק משפחות החיילים ייקרא כאילו מדובר בו גם בחוק זה.

6. זכויות יתר

כל חיקוק המעניק או נותן סמכות להעניק זכות יתר, פטור, שחרור מלא או חלקי מחובה המוטלת על פי דין או עדיפות או זכות אחרת, הניתנים לחייל נכה כמשמעותו בחוק הנכים או לבן משפחה של חייל שנספה כמשמעותו בחוק משפחות החיילים, רואים אותו כמעניק או נותן סמכות להעניק אותם גם לשוטר נכה או לבן משפחה של שוטר שנספה.

7. שוטר שנעדר

לענין סעיף 3 לחוק משפחות החיילים, במקום רשות צבאית מוסמכת יבוא, לגבי שוטר שנעדר, קצין משטרה בכיר ששר הפנים מינהו לענין סעיף זה.

8. ביטול

חוק המשטרה (נכים ונספים), התשט"ו-1955 - בטל.

9. (הנוסח שולב בחוק משכן הכנסת והרחבתו, תשכ"ח-1968)

10. הוראות מעבר

חוק זה יחול, לגבי התקופה שלאחר פרסומו, גם על מי שפרש מהשירות במשטרה לפני הפרסום ועל בני משפחתו של שוטר שנפטר לפני הפרסום, למעט -

(1) מי שהגיש מבקשה לפי סעיף 4 לחוק המשטרה (נכים ונספים), התשט"ו-1955, והיא נדחתה;

(2) מי שהגיש בקשה כאמור, או בקשה לקצין התגמולים, אחרי שעברה תקופת התיישנות החלה לגביו לפי סעיף 4(ה) לחוק האמור.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכה משוקם

 2. נכה נצרך - הכרה

 3. הכנסה נוספת של נכים

 4. עיקול רכב נכה

 5. הכרה כנכה 75%

 6. עורך דין נכים

 7. סמל נכים - זכאות

 8. תקנות טיפול רפואי

 9. חוק המשטרה - נכים ונספים

 10. הסכם אבזור רכב נכה

 11. הנגשת חוף הים לנכים

 12. גרירת רכב עם תו נכה

 13. נכה נצרך מעל גיל 65

 14. תקנות הנכים טיפול רפואי

 15. עקב שירותו - סעיף ‎1 חוק הנכים

 16. איחור הגשת ערעור לפי חוק הנכים

 17. סיווג פגימה - תקנות הנכים

 18. הקלה לאדם נכה – עבירות תעבורה ?

 19. תגמולים רטרואקטיבי מכח חוק הנכים

 20. תקנות הנכים תגמולים ושיקום

 21. סעיף 36 חוק הנכים תגמולים ושיקום

 22. סעיף 9 לחוק הנכים - תגמולים ושיקום

 23. בחירה בין חוק הנכים לבין ביטוח לאומי

 24. תביעה לביטול עיקול על רכב של נכה

 25. זכאות לפי חוק הנכים או על פי הביטוח הלאומי ?

 26. בחירה בין ביטוח לאומי לבין חוק הנכים תגמולים ושיקום

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון