חוק המכינות הקדם צבאיות

חוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח-2008

1. הגדרות

בחוק זה -

"יוצא צבא" - כהגדרתו בחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986 (בחוק זה - חוק שירות ביטחון);

"מיועד לשירות ביטחון" - מיועד לשירות ביטחון, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון, ששירותו הסדיר נדחה, לפי אותו חוק, עקב לימודיו במכינה קדם–צבאית;

"מכינה קדם-צבאית" - מסגרת חינוכית המיועדת בעיקרה למיועדים לשירות ביטחון וליוצאי צבא, ושמטרותיה הכנת החניכים לשירות מלא בצבא הגנה לישראל וחינוך למעורבות חברתית ואזרחית;

"מכינה קדם-צבאית מוכרת" - מכינה קדם-צבאית שהוכרה לפי הוראות חוק זה.

2. הכרה במכינה קדם-צבאית

(א) המנהל הכללי של משרד החינוך או מי שהוא הסמיך לעניין זה יכיר במכינה קדם-צבאית לפי הוראות שקבע שר החינוך, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לעניין דרך ההכרה במכינה קדם-צבאית ולעניין התנאים להכרה כאמור.

(ב) הוראות כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיתייחסו, בין השאר, לאופן ההתאגדות של המכינה הקדם-צבאית, ליכולתה הכספית והארגונית, לבעלי התפקידים בה, לתכנית החינוכית-לימודית שתונהג בה ולתנאים הפיזיים והבטיחותיים הנדרשים לפעילותה.

3. תקציב

(א) השתתפות אוצר המדינה, בכל שנה, בתקציבה של מכינה קדם-צבאית מוכרת תהיה מכפלת הסכום של 23,500 שקלים חדשים במספר החניכים באותה מכינה; הסכום האמור יעודכן באופן ובמועדים שיקבע שר החינוך.

(ב) תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה בתקציבן של כלל המכינות הקדם-צבאיות המוכרות לפי סעיף קטן (א), ייקבע בתחומי פעולה נפרדים, מחציתו בסעיף תקציב משרד החינוך ומחציתו בסעיף תקציב משרד הביטחון, בחוק התקציב השנתי, ובלבד שהתקציב השנתי כאמור לא יפחת מ-33 מיליון שקלים חדשים; לעניין זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" - כהגדרתם בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985; מספר החניכים בכלל המכינות -צבאיות המוכרות שיובא בחשבון לעניין השתתפות אוצר המדינה כאמור לא יעלה ביותר מ-15% מדי שנה לעומת השנה שקדמה לה.

4. תחילה

תחילתו של חוק זה בשנת הכספים 2009 .

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק צבאי

 2. בצבא RSD

 3. מחלת סינקופ בצבא

 4. קנביס בצבא

 5. כאבי ברכיים בצבא

 6. אפילפסיה בצבא

 7. פציעת גשש בצבא

 8. שברי מאמץ בצבא

 9. תאונה של פקידה בצבא

 10. תאונת מלגזה בצבא

 11. חשיפה לרעש - צבא

 12. חוק בתי קברות צבאיים

 13. אקזמה כרונית בצבא

 14. פגיעת רסיסים בצבא

 15. חוק המכינות הקדם צבאיות

 16. החלקה במקלחת בצבא

 17. התקף פסיכוטי בצבא

 18. פגיעה בקרסול בצבא

 19. ירידה בשמיעה בצבא

 20. ציון הערכות בצבא - תביעה

 21. מהירות מופרזת בצבא

 22. אורטיקריה כרונית בצבא

 23. נזק לרכוש צבאי - האמר

 24. אבחנה מאוחרת של סרטן בצבא

 25. התקף אפילפסיה בצבא

 26. פגיעה בשלפוחית בצבא

 27. פגיעה בגב תחתון בצבא

 28. אובדן תיק רפואי בצבא

 29. הפרעות בהטלת שתן בצבא

 30. התפטרות עקב גיוס לצבא

 31. נהג צבאי - תאונת דרכים

 32. שחרור מהצבא - פציפיסטים

 33. כאבים בגב התחתון – תאונה בצבא

 34. הרדמות בנהיגה ברכב צבאי

 35. אנמיה עקב לחץ נפשי בצבא

 36. חבלת ראש בצבא - אחוזי נכות

 37. הכרה כנכה - פעילות צבאית

 38. פציעה תוך כדי משחק כדורגל בצבא

 39. הארכת צו מעצר המפקד הצבאי

 40. רישיון נהיגה צבאי - שלילה

 41. ערעור תעבורה בית דין צבאי

 42. ערעור התביעה הצבאית על זיכוי

 43. פגיעת גב בגלל מאמצים פיזיים בצבא

 44. פיצויים בגין התגייסות לצבא

 45. תאונה במהלך אימון גופני בצבא

 46. רכב אביר צבאי - נסיעה ללא רשיון

 47. כאבי גב לפני גיוס – פגיעה בגב בצבא

 48. בית דין צבאי לערעורים - פסילת רשיון

 49. בית דין צבאי - ערעור על קולת העונש

 50. שימוש ברכוש הצבא שלא למטרות הצבא

 51. זריקת בקבוק תבערה על רכב צבאי

 52. נהיגה ברכב צבאי בכביש שאינו סלול

 53. יידוי אבנים על ג'יפ צבאי בחברון

 54. הורדת דרגה בצבא - עתירה מנהלית

 55. ‏‏ בית דין צבאי לתעבורה - עבר נקי

 56. צו השיפוט הצבאי קביעת גוף ציבורי

 57. פגיעה בעמוד השדרה - תאונת אימונים בצבא

 58. חוק גימלאות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל

 59. עקיפה שלא כדין - בית דין צבאי לתעבורה

 60. סופה רכב צבאי - בית דין צבאי לתעבורה

 61. טופס טופס מסירה אישית בית דין צבאי

 62. בית דין צבאי - מעצר עד תום ההליכים

 63. מחלה אורולוגית כריתת אשך - עקב שרות צבאי

 64. בית הדין הצבאי לתעבורה מחוז שיפוט צפון

 65. נהיגה בכלי רכב צבאי במהירות 122 קמ''ש

 66. נהיגה בכלי רכב צבאי במהירות 117 קמ''ש

 67. פציעה של קטין במסגרת פעולה צבאית של חיילים

 68. ערעור על העונש על עבירת עריקות מהצבא

 69. תאונת דרכים בין רכב צבאי לרכב אזרחי

 70. בית הדין הצבאי לתעבורה מחוז שיפוט מטכ''ל

 71. צו רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל

 72. אי התייצבות למשפט בבית הדין הצבאי לתעבורה

 73. נהיגה במהירות העולה על המותר בבית דין צבאי

 74. שימוש במכשיר טלפון נייד בנהיגה על רכב צבאי

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון