חוק המילוות

חוק המילוות (הוראות שונות), תשל"ח-1977

1. פיצוי על מילווה שלא נפרע במועד (תיקון: תשמ"ב, תשנ"ב, תשנ"ו)

(א) שר האוצר (להלן - השר) רשאי באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר תשלום ריבית או הפרשי הצמדה (להלן - פיצוי) על מילווה לפי חוק המצויין בתוספת הראשונה או בתוספת הרביעית וכן על הריבית והפרשי ההצמדה על מילווה כאמור, שלא נפרעו תוך שלושה חדשים מהמועד שנקבע לפרעונם (להלן - מועד הפרעון) ונפרעו אחרי תחילתן של התקנות. מילווה שלא נפרע כאמור ייחשב מילווה מועדף כמשמעותו בפקודת מס הכנסה לכל דבר וענין.

(ב) בתקנות כאמור בסעיף קטן (א) ייקבעו שיעורי הריבית או ההצמדה, הסכומים שעליהם ישולם הפיצוי והתקופה אשר לגביה ישולם, וניתן לקבוע סוגי פיצוי ושיעורי פיצוי שונים לפי המילווה, לפי מועד הפרעון, לפי התקופה שעליה הוא משתלם, או לפי התקופה שעברה ממועד הפרעון ועד לפרעון בפועל.

(ג) לא ישולם פיצוי לגבי תקופה שלאחר תום חמש עשרה שנים ממועד הפרעון.

(ד) מי שחל עליו חוק מילוות חסכון, תשל"ו-1976, יהיה זכאי לתשלום פיצוי מכוח סעיף זה רק לגבי התקופה שלאחר תום התקופה שלגביה הוא זכאי לריבית ולהפרשי הצמדה כאמור באותו חוק, ובלבד ששתי התקופות יחד לא יעלו על חמש עשרה שנים; לענין זה מועד הפרעון של המילווה החדש הוא המועד שבו תמה תקופת הזכאות לפי החוק האמור.

(ה) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לפטור את הריבית ממס הכנסה, פטור מלא או חלקי.

(ו) לא תחול על המדינה על בנק ישראל חובה לשלם פיצוי או כל תשלום אחר לגבי מילווה לפי חוק המצויין בתוספת הראשונה או בתוספת הרביעית אלא לפי הוראות של אותו חוק או של תקנות לפי סעיף זה.

2. העברת מילווה (תיקון: תשמ"ט)

(א) השר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בתקנות -

(1) כי מילווה המצויין בפרטים 6א עד 6ב בתוספת השניה יהיה ניתן להעברה לבנק ישראל בתנאים הקבועים בתקנות;

(2) כי מילווה מרצון לפי סעיף 14 לחוק מילווה מלחמה ומימון רכש, תשל"ד-1973 (להלן - מילווה מרצון), יהיה ניתן להעברה ללא תמורה כתרומה למוסד ציבורי שאישר שר האוצר לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

(ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) יכול שייקבע כי ניתן להעביר את כל המילווה ששילם אדם או חלק ממנו, ויכול שייקבעו הוראות בדבר דרכי ההעברה ובדבר הוצאת תעודות מילווה חדשות במקום התעודות המקוריות ובדבר קביעת שווי התעודה לענין הזיכוי או הניכוי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

3. פדיון מוקדם של מילווה מלחמה מרצון (תיקון: תשל"ט, תשמ"ב)

(א) ראה השר כי תאגיד ששילם מילווה מרצון נתון במצוקה כלכלית, רשאי הוא להורות כי המילווה יפרע לפני מועד הפרעון; פרעון כאמור טעון אשור ועדת הכספים של הכנסת.

(ב) ראה השר או מי שהשר הסמיכו לכך כי אדם ששילם מילווה מרצון הוא נכה שדרגת נכותו נקבעה על פי דין ל-40% או יותר והוא נתון במצוקה כלכלית, או הוא בן זוג או הורה של נכה כאמור רשאי הוא להורות כי המלווה יפרע לפני מועד הפרעון.

(ג) מתוך מילווה מרצון שקיבל מוסד ציבורי בהעברה כאמור בסעיף 2(א)(2) יוכל לפדות -

(1) בכל אחת משתי שנות התקציב המתחילות ביום ד' בניסן תשל"ט (1 באפריל 1979) וביום ט"ו בניסן תש"ם (1 באפריל 1980) מילווה שערכו הנקוב אינו עולה על 500,000 לירות, ובלבד שלא יעלה סך כל ערכו הנקוב של המילווה הנפדה כך על 50 מיליון לירות לשנת תקציב;

(2) משנת התקציב המתחילה ביום כ"ו באדר ב' תשמ"א (1 באפריל 1981) - מילווה ללא הגבלה.

(ד) השר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בתקנות -

(1) כי לא תחול הצמדה על מילווה שפרעונו הוקדם לפי סעיף זה, כולו או מקצתו, או כי תחול הצמדה חלקית בלבד;

(2) הוראות בדבר דרכי הפרעון המוקדם וחישוב הריבית והפרשי ההצמדה.

3א. פדיון מוקדם של מילווה חובה (תיקון: תשל"ט, תשמ"ב)

(א) ראה השר או מי שהשר הסמיכו לכך כי אדם ששילם מילווה חובה הוא נכה שדרגת נכותו נקבעה על פי דין ל-40% או יותר והוא נתון במצוקה כלכלית, או הוא בן זוג או הורה של נכה כאמור רשאי הוא להורות כי המילווה ייפרע לפני מועד הפרעון.

(ב) בסעיף זה "מילווה חובה" - מלווה לפי החוקים המצויינים בפרטים 9 עד 14 לתוספת הראשונה, שאינו מילווה מרצון.

3ב. פדיון מוקדם של מילווה חובה בענפי כלכלה מסוימים (תיקון: תש"ם)

(א) השר או מי שהשר הסמיכו לכך, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להורות בתקנות -

(1) בהתאם לשיקולים כלכליים ומינהליים, כי בענפי כלכלה שצויינו בתקנות ייפרע מילווה חובה לפי בקשת המעונין בכך, לפני מועד הפרעון, והכל בתנאים ולפי סכומים ומועדים הקבועים לענפים השונים בתקנות;

(2) כי מילווה שהועבר לבנק ישראל מכוח סעיף 2 ייפרע לפני מועד הפרעון, בתנאים ולפי סכומים ומועדים הקבועים בתקנות.

(ב) לענין סעיף זה, "מילווה חובה" - מילווה המצויין בתוספת השלישית.

4. תיקון חוקים

בסופו של כל חוק המצויין בתוספת הראשונה יבוא סעיף בנוסח זה, במספר מתאים ובכותרת השוליים "סייג":

"הוראות חוק זה כפופות להוראות חוק המילוות (הוראות שונות), תשל"ח.

5. תיקון חוקי מילווה בטחון

בכל אחד מהחוקים המצויינים בפרטים 9 עד 12 לתוספת הראשונה, בסעיף 6(ג), ובחוק המצויין בפרט 13 לתוספת הראשונה, בסעיף 5(ב), במקום הסיפה המתחילה במלים "קבע אחרת" יבוא "קבע בתקנות כי התעודות יהיו סחירות או ניתנות לשעבוד, ובתנאים שקבע".

5א. העברה עקב גירושין (תיקון: תשמ"ט)

על אף האמור בחוקים המצויינים בתוספת הראשונה, מילווה לפי אחד מחוקים אלה יהיה ניתן להעברה לבן-זוגו של בעל המילווה או לילדיהם, על פי פסק דין לגירושין של בית משפט או של בית דין מוסמך.

5ב. אי תחולת שינוי שנת מס (תיקון: תשמ"ט)

על אף האמור בכל אחד מהחוקים המצויינים בתוספת הראשונה, שנת מס לענין חוקים אלה תהא תקופה של שנים עשר חדשים שתחילתה ב-1 באפריל של כל שנה.

5ג. עיקול של מילווה (תיקון: תשנ"ב, תשס"ד2, תשס"ו)

על עיקול של מילווה לפי אחד החוקים המצויינים בתוספת הראשונה יחולו הוראות אלה:

(1) עיקול של מילווה ייעשה רק בדרך של עיקול תעודת המילווה בידי המחזיק בה;

(2) מילווה לא יהא ניתן לעיקול לשם מימוש או הבטחה של זכות אשר טוענים לה בניגוד לאמור בחוק המילווה שלפיו הוצאה התעודה;

(3) המילווה לא יהא ניתן לעיקול לאחר שדמי פדיון המילווה שולמו על-ידי בנק ישראל, החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק או כל תאגיד בנקאי.

6. ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תוספת ראשונה (תיקון: תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ח, תשמ"ט)

(סעיף 1)

 

 1. חוק מילווה חסכון, תש"ל-1970;
 2. חוק מילווה חסכון, תשל"א-1971;
 3. חוק מילווה חסכון, תשל"ב-1972;
 4. חוק מילווה חסכון, תשל"ג-1973;
 5. חוק מילווה חסכון, תשל"ד-1974;
 6. חוק מילווה חסכון, תשל"ה-1975;
 7. חוק מילווה חסכון, תשל"ו-1976;
 8. חוק מילווה חסכון, תשל"ז-1977;

8א. חוק מילווה חסכון, תשל"ח-1978;

8ב. חוק מילווה חסכון, תשל"ט-1979;

9. חוק מילווה בטחון, תש"ל-1970;

10. חוק מילווה בטחון, תשל"א-1971;

11. חוק מילווה בטחון, תשל"ב-1972;

12. חוק מילווה בטחון, תשל"ג-1973;

13. חוק מילווה בטחון (מפעלים מאושרים), תשל"ד-1974;

14. חוק מילווה מלחמה ומימון רכש, תשל"ד-1973;

15. חוק מילווה מלחמה על שבח מקרקעין, תשל"ד-1974;

16. חוק מילווה מלחמה על שבח מקרקעין, תשל"ה-1975;

17. חוק מילווה קליטה, תשכ"ב-1961;

18. חוק מילווה קליטה (הארכה), תשכ"ב-1962;

19. חוק מילווה קליטה וחסכון חובה, תשכ"ג-1963;

20. חוק מילווה קליטה וחסכון חובה (הארכה), תשכ"ד-1964;

21. חוק מילווה קליטה וחסכון חובה (הארכה), תשכ"ו-1966;

22. חוק המילווה (תוספת יוקר), תשל"ה-1975.

23. חוק המילוות (הארכה מרצון), התשמ"ח-1988.

24. חוק מילוות חסכון, התשל"ו-1976;

25. חוק למימון מבצע שלום הגליל, התשמ"ב-1982;

26. חוק מילווה בטחון (הארכה מרצון), התשמ"ד-1984.

תוספת שניה (תיקון: תש"ם, תשמ"ב)

(סעיף 2)

 1. מילווה לפי חוק מילווה חסכון, תשל"ב-1972;
 2. מילווה לפי חוק מילווה חסכון, תשל"ג-1973;
 3. מילווה לפי חוק מילווה חסכון, תשל"ד-1974;
 4. מילווה לפי חוק מילווה חסכון, תשל"ה-1975;
 5. מילווה לפי חוק מילווה חסכון, תשל"ו-1976;
 6. מילווה לפי חוק מילווה חסכון, תשל"ז-1977;

6א. מילווה לפי חוק מילווה חסכון, תשל"ח-1978;

6ב. מילווה לפי חוק מילווה חסכון, תשל"ט-1979;

7. מילווה לפי חוק מילווה בטחון, תש"ל-1970;

8. מילווה לפי חוק מילווה בטחון, תשל"א-1971;

9. מילווה לפי חוק מילווה בטחון, תשל"ב-1972;

10. מילווה לפי חוק מילווה בטחון, תשל"ג-1973;

11. מילווה לפי חוק מילווה בטחון (מפעלים מאושרים), תשל"ד-1974;

12. מילווה לפי סעיף 2 לחוק מילווה מלחמה ומימון רכש, תשל"ד-1973.

תוספת שלישית (תיקון: תש"ם, תשמ"א)

(סעיף 3ב)

 1. מילווה לפי חוק מילווה חסכון, תש"ל-1970, שחל עליו חוק מילוות חסכון, תשל"ו-1976;
 2. מילווה לפי חוק מילווה חסכון, תשל"א-1971, שחל עליו חוק מילוות חסכון, תשל"ו-1976;
 3. מילווה לפי חוק מילווה חסכון, תשל"ד-1974;
 4. מילווה לפי חוק מילווה חסכון, תשל"ה-1975;
 5. מילווה לפי חוק מילווה חסכון, תשל"ו-1976;
 6. מילווה לפי חוק מילווה חסכון, תשל"ז-1977;
 7. מילווה לפי חוק מילווה חסכון, תשל"ח-1978;
 8. מילווה לפי חוק מילווה חסכון, תשל"ט-1979;
 9. מילווה לפי חוק מילווה בטחון, תש"ל-1970;
 10. מילווה לפי חוק מילווה בטחון, תשל"א-1971;
 11. מילווה לפי חוק מילווה בטחון, תשל"ב-1972;
 12. מילווה לפי חוק מילווה בטחון, תשל"ג-1973;
 13. מילווה לפי חוק מילווה בטחון (מפעלים מאושרים), תשל"ד-1974.
 14. מילווה לפי סעיף 2 לחוק מילווה מלחמה ומימון רכש, תשל"ד-1973.

תוספת רביעית (תיקון: תשנ"ו)

(סעיף 1)

 1. חוק מילווה בטחון, התשכ"ז-1967;
 2. חוק המילווה לבטחון המדינה, התשכ"ח-1968;
 3. חוק המילווה לבטחון המדינה, התשכ"ט-1969;
 4. חוק מילווה פיתוח, התש"ך-1960.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון