חוק המאבק בתופעת השכרות

חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש"ע-2010

פרק א': סמכות תפיסה והשמדה

1. הגדרות

בחוק זה -

"החזקה" - כהגדרתה בסעיף 34כד לחוק העונשין;

"חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;

"כלי קיבול סגור" - כלי קיבול המכיל משקה משכר, שלא נפתח כלל מאז ייצורו;

"מקום ציבורי" - כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין, למעט המקומות המפורטים בתוספת;

"משקה משכר" - כהגדרתו בסעיף 2(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, לרבות משקה שעל פי ריחו, הכלי המשמש לקיבולו או נסיבות העניין, ניתן להניח כי הוא משקה משכר;

"רכב" - כהגדרתו בפקודת התעבורה

2. סמכות תפיסה והשמדה של משקה משכר וכלי קיבולו

(א) היה לשוטר יסוד סביר להניח כי אדם שותה משקה משכר או כי אדם המחזיק משקה משכר מתכוון לשתותו, במקום ציבורי או ברכב הנמצא במקום ציבורי, וכי שתיית המשקה המשכר עלולה להביא להפרת הסדר הציבורי או לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו, רשאי הוא לתפוס או להשמיד את המשקה המשכר או את כלי קיבולו; לעניין סעיף זה, "השמדה" - לרבות שפיכה מיידית של המשקה המשכר והשלכת כלי קיבולו לפח אשפה.

(ב) היה לשוטר יסוד סביר להניח כי קטין שותה משקה משכר או כי קטין המחזיק משקה משכר מתכוון לשתותו, במקום ציבורי או ברכב הנמצא במקום ציבורי, שלא בנוכחות האחראי על הקטין ובהסכמתו או שלא בחוג משפחתו, רשאי הוא לתפוס או להשמיד את המשקה המשכר או את כלי קיבולו; בסעיף קטן זה, "אחראי על קטין" - הורה, הורה חורג, אפוטרופוס או מי שהקטין נתון במשמורתו או בהשגחתו לפי דין.

(ג) הוראות לעניין אופן הטיפול במשקה ובכלי הקיבול לצורך תפיסתם או השמדתם ייקבעו בפקודות משטרת ישראל, בתוך שנה מיום תחילתו של חוק זה; עד לקביעת הוראות כאמור רשאי המפקח הכללי של משטרת ישראל לקבוע הוראות כאמור בנוהלי משטרת ישראל, ובלבד שיפורסמו באתר האינטרנט של המשטרה.

3. חזקה

לעניין סעיף 2, אדם המחזיק משקה משכר בכלי קיבול שאינו כלי קיבול סגור, במקום ציבורי או ברכב הנמצא במקום ציבורי, בין השעות 21:00 ל-00:06, חזקה כי בכוונתו לשתות את המשקה המשכר וכי שתייתו עלולה להביא להפרת הסדר הציבורי או לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו, אלא אם כן הוכח אחרת להנחת דעתו של השוטר.

פרק ב': תיקון עקיף

4. שולב בחוק העונשין התשל"ז-1977.

פרק ג': הוראות שונות

5. שמירת דינים

הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין, אלא אם כן נאמר אחרת בחוק זה.

6. ביצוע ותקנות

השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות לביצועו.

7. דיווח לכנסת

השר לביטחון הפנים ידווח, בתום 18 חודשים ובתום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה, לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת על השימוש בסמכות תפיסה והשמדה לפי סעיף 2, לרבות תדירות השימוש והשפעתו על המאבק בתופעת השכרות, וכן על מספר המקרים שבהם -

(1) נפתחו חקירות בשל חשד לעבירות לפי סעיף 193א לחוק העונשין;

(2) הסתיימו חקירות כאמור בפסקה (1) בלא הגשת כתב אישום והעילות לכך;

(3) הוגשו כתבי אישום בשל עבירות כאמור בפסקה (1);

(4) ניתנו פסקי דין וגזרי דין בהליכים פליליים שהתקיימו בשל עבירות כאמור בפסקה (1), ותוצאותיהם.

8. תחילה ותוקף

(א) תחילתו של חוק זה 14 ימים מיום פרסומו (להלן - יום התחילה).

(ב) הוראות חוק זה, למעט הוראות פרק ב', יעמדו בתוקפן עד תום שלוש שנים מיום התחילה.

תוספת

(ההגדרה "מקום ציבורי" שבסעיף 1)

 

מקום שבו פועל עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, כמפורט להלן:

(1) מסעדה, בית קפה, הסעדה;

(2) עסק למכירת משקאות משכרים המוגשים לצריכה במקום;

(3) בית מלון, פנסיון, אכסניה, ובלבד שאינם מיועדים בעיקרם למתן שירותי אירוח ולינה לקטינים;

(4) מקום לעריכת מופעים וירידים, קולנוע, תאטרון, אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים, דיסקוטק, יריד שלא במבנה של קבע וכלי שיט המשמש לעינוג ציבורי;

(5) אולם שמחות וגן אירועים.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סייג השכרות

 2. חוק הינשוף

 3. נטילת דגימת דם

 4. כיול הינשוף

 5. אמינות הינשוף

 6. נהיגה בשכרות - ביטוח ?

 7. האם הינשוף אמין

 8. עונש לנהג שיכור

 9. כיול מכשיר הינשוף

 10. נהיגה בשכרות - ערעור

 11. חוק המאבק בתופעת השכרות

 12. הכשלת בדיקת שכרות

 13. נהיגה בשכרות עונש

 14. הוכחת נהיגה בשכרות

 15. נהיגה בשכרות זיכוי

 16. סירוב לבדיקת שכרות

 17. סירוב לבדיקת ינשוף

 18. נהיגה בפסילה בשכרות

 19. בדיקת שכרות - אסטמה

 20. הרשעה בנהיגה בשכרות

 21. נהיגה בשכרות - גזר דין

 22. כלא על נהיגה בשכרות

 23. הסדר הטיעון – נהיגה בשכרות

 24. הצעת חוק בדיקת שכרות

 25. מהי בדיקת מאפיינים ?

 26. בדיקת שכרות - תקנות התעבורה

 27. נהיגה בשכרות - עבר נקי

 28. 2 נשיפות פסולות בינשוף

 29. נהיגה בשכרות פעם שניה

 30. נהיגה בשכרות - עונש קל

 31. מה העונש על נהיגה בשכרות

 32. טופס מאפיינים - בדיקת שכרות

 33. נהיגה השכרות – הסכמה לבדיקת דם

 34. זיכוי למרות בדיקת ינשוף

 35. נהיגה בשכרות ללא רישיון

 36. אי ביצוע בדיקת מאפיינים

 37. סירוב לתת דגימת אויר נשוף

 38. נהיגה בשכרות - התנגשות בעץ

 39. בדיקת שכרות - פסילה מנהלית

 40. נהיגה בשכרות - עיכוב פסילה

 41. סירוב לבדיקת שכרות - זיכוי

 42. הקלה בעונש על נהיגה בשכרות

 43. נהיגה בשכרות על סמך עדויות שוטרים

 44. זיכוי נהגת על נהיגה בשכרות

 45. העונש לנהגת על נהיגה בשכרות

 46. עונש מינימום - נהיגה בשׁכרות

 47. העונש על סירוב לבדיקת שכרות

 48. העונש על נהיגה תחת השפעת סמים

 49. נהיגה בשכרות - מעצר עד תום ההליכים ?

 50. בדיקת שכרות לחולה משתמש במשאף

 51. נהיגה בשכרות ערעור על קולת העונש

 52. קיצור עונש מאסר על נהיגה בשכרות

 53. זיכוי נהג אשר סירב לבדיקת שכרות

 54. פסילה פחות משנתיים - נהיגה בשכרות

 55. נהיגה בשכרות - תאונת דרכים קטלנית

 56. הליכה לא יציבה על הקו בבדיקת שכרות

 57. נהיגה בשכרות - תאונת דרכים עם הרוגים

 58. נהיגה בשכרות ותחת השפעת סמים מסוכנים

 59. נהיגה בשכרות תחת השפעת סמים - סירוב להיבדק

 60. נהיגה בשכרות - ערעור לבית המשפט העליון

 61. מהו עונש המינימום בעבירת נהיגה בשכרות ?

 62. נהיגה בשכרות - סירוב להיבדק - תקיפת שוטר

 63. הארכת פסילה מנהלית נהיגה תחת השפעת סמים

 64. נהיגה בשכרות - בבדיקת שתן נמצאה חומצת חשיש

 65. העונש על נהיגה בשכרות נהג עם הרשעות קודמות

 66. תקנה 26 לתקנות התעבורה - נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים

 67. ריכוז של 445 מיקרוגרם אלכוהול בכל ליטר אוויר נשוף

 68. סעיף הפוטר את חברת הביטוח מחבות במקרה של נהיגה בשיכרות ?

 69. נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים - תקנה 26(2) לתקנות התעבורה

 70. עבירה של נהיגה בשכרות לפי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה

 71. האם מותר לנהג לסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון