חוק היטל על הזמנת יתר בהנפקת מניות

חוק היטל על הזמנת יתר בהנפקת מניות, התשמ"ג-1982

1. הגדרות

בחוק זה -

"בורסה" - הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

"מניה" - מניה או תעודה המקנה זכות לרכישת מניה או להמרה למניה, אשר בתשקיף בו היא מוצעת לציבור צויין שהבורסה הסכימה עקרונית לרשמה למסחר בה או שהמנפיק עומד לפנות לבורסה בבקשה לרשמה למסחר בה;

"מציע" - מי שמציע מניות לציבור;

"מזמין" - מי שמבקש לרכוש מניה מן המציע שעה שהמניה מונפקת לראשונה (להלן - רכישה במקור);

"הזמנת יתר" - ההפרש בין המחיר של כל המניות שהמזמין ביקש לרכוש במקור לבין המחיר שעל המזמין לשלם בעד כל המניות שהוקצו לו על פי אותה בקשה.

2. היטל על הזמנת יתר (תיקון: תשמ"ג)

מזמין חייב בהיטל בשיעור של 0% מהזמנת היתר.

3. סמכות לשנות שיעור ההיטל

(א) שר האוצר רשאי בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות את השיעור הקבוע בסעיף 2 ולקבעו בין 0% לבין 4%, ולקבוע שיעורים שונים בהתחשב בשיעור הזמנת היתר.

(ב) צו לפי סעיף זה יחול לגבי הזמנת מניות שהוצעו על פי תשקיף שפורסם אחרי יום אישור הצו בועדת הכספים של הכנסת.

4. אי תחולת פטור מכוח דין אחר

הוראת כל דין הפוטר ממס, היטל או תשלום חובה אחר (להלן - מסים), לרבות הוראה הקובעת כי דינו של אדם, לענין מסים, כדין המדינה - לא תחול על ההיטל לפי חוק זה.

5. אי התרת ההיטל כניכוי

על אף האמור בכל דין לא יותר ניכוי ההיטל כהוצאה לענין חישוב ההכנסה החייבת במס הכנסה.

6. ניכוי במקור

היתה הזמנת יתר, ינכה המציע את ההיטל מן הסכום שהופקד אצלו בשל הזמנת המניות שחלקה הושב ריקם, ביום שנקבעה חלוקת המניות בין המזמינים, ויעביר את ההיטל לפקיד השומה לא יאוחר מיום העסקים שלאחר היום האמור; לענין זה, "יום עסקים" - יום שאינו יום מנוחה כמשמעותו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, ואינו יום העצמאות.

7. החלת הוראות פקודת מס הכנסה

(א) לענין גביית ההיטל, לרבות חובת הניכוי במקור, יחולו הוראות פקודת מס הכנסה, לרבות הוראות העונשין החלות על אי מילוי הוראותיה, כאילו היה ההיטל מס הכנסה.

(ב) החייב בניכוי ההיטל ובהעברתו לפקיד השומה, ולא עשה כן במועד הקבוע בסעיף 6, יהא חייב בקנס פיגורים לפי חוק המסים (קנס פגורים), התשמ"א-1981, אולם הקנס יחול החל מן היום שלמחרת המועד להעברת ההיטל.

8. תחולה

חוק זה יחול לגבי הזמנת מניות שהוצעו על פי תשקיף שהתקופה להגשת הזמנות על פיו מתחילה ביום י"ט בכסלו (ז' בדצמבר 1982) או אחריו.

9. ביצוע ותקנות

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה ורשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה להעברת מניות

 2. איסור על מימוש מניות

 3. התיישנות העברת מניות

 4. מס על רכישת מניות

 5. שטר מניה התיישנות

 6. זכות הסירוב

 7. הפרת הסכם רכישת מניות

 8. כתב העברה העברת המניות

 9. אישור מכירת מניות

 10. זיכרון דברים רכישת מניות

 11. חוק המניות הבנקאיות שבהסדר

 12. בוררות בין בעלי מניות

 13. הדחיית חוב בעלי מניות

 14. פטירת בעל מניות בחברה

 15. מכירת מניות - מס הכנסה

 16. ביטול הליך קניית מניות

 17. ביטול הסכם העברת שליטה במניות

 18. הפרת חובות אמון כלפי בעל מניות

 19. הפרת התחייבות לתת מניות

 20. מס על רווח ממכירת מניות

 21. הצטרפות בעל מניות לתביעה

 22. הפרת התחייבות לקנות מניות

 23. צו מניעה מימוש אופציה רכישת מניות

 24. חוק היטל על הזמנת יתר בהנפקת מניות

 25. בקשה לחייב לחתום על כתב העברת מניות

 26. חיוב בעל רוב מניות בחברה בחוב החברה

 27. תביעה אכיפת זכויות - בעלי מניות בכורה

 28. טופס הודעה על כינוס בעלי מניות

 29. הסכם בין אב לבניו בעניין זכויות מניות

 30. זכות בעל מניות לעיין במסמכי החברה

 31. טופס תביעה לתיקון מרשם בעלי המניות

 32. תוקף החלטות אסיפה כללית בהיעדר בעל מניות

 33. אישור הסדר בין החברה לבעלי המניות

 34. העברות של מניות בחברה מבעלי מניות מקוריים

 35. חייב מוגבל באמצעים בעל מניות בחברה

 36. חובות חברה ארנונה - חיוב מנהל או בעל מניות

 37. תביעה לקבלת בעלות על חלק ממניות חברה

 38. זכות בעל מניות בחברה פרטית לקבל מידע

 39. ביטול הסכם ניהול - קיפוח המיעוט (בעלי מניות)

 40. הוראה - במותו של בעל מניה תחדל מנייתו להתקיים

 41. פיטורים במטרה למנוע לממש חבילת אופציות מניות

 42. אישור מכירת מניות על ידי מועצת המנהלים

 43. ניסיון להכריח בעל מניות למכור את מניותיו

 44. התחייבות אישית לרכישת מניות או התחייבות החברה

 45. דיווח על שינויים במניות ובהרכב הדירקטוריון יש לדווח לרשם החברות באמצעות טופס

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון