חוק החברה לישראל בע''מ

חוק החברה לישראל בע"מ, תשכ"ט-1969

1. הגדרות

בחוק זה -

"החברה" - החברה הרשומה בישראל בשם "החברה לישראל בע"מ";

"סדרת מניות" - מניות החברה שהוצעו בתשקיף אחד;

לענין זה -

(1) מניות שלקחו החותמים על התזכיר יראו אותן ככלולות בסדרת המניות הראשונה;

(2) מניות שהונפקו שלא על פי תשקיף תוך שנתיים מיום פרסום התשקיף האחרון לפני ההנפקה, ונרכשו על ידי תושב-חוץ במטבע-חוץ כמשמעותו בסעיף 10, יראו אותן ככלולות בסדרת המניות שהוצעו על פי התשקיף האמור;

(3) מניות-הטבה שהוקצו לבעלי המניות מסדרת-מניות פלונית, יראו אותן ככלולות באותה סדרה;

"תזכיר", "סדרה של איגרות-חוב" - כמשמעותם בפקודת החברות, ו"תשקיף" - כמשמעותו של "פרוספקט" בפקודת החברות;

שאר המונחים - כמשמעותם בפקודת מס-הכנסה (להלן - הפקודה).

2. הזכות להטבות

החברה ובעלי מניותיה יהיו זכאים, בכפוף לאמור בסעיף 10, להטבות לפי חוק זה.

3. תחולת ההטבות לגבי סדרות מניות

ההטבות הניתנות לגבי סדרת-מניות יחולו לגבי סדרת-מניות שהוצעה בתחום הון המניות הרשום בתזכיר החברה בעת רישומה; הוגדל הונה של החברה, יחולו ההטבות, כולן או מקצתן, גם לגבי סדרת-מניות שהוצעה במסגרת ההון המוגדל. אם הכנסת, על פי הצעת הממשלה, קבעה זאת, דרך החלטה, ובמידה שקבעה.

4. פטור לחברה ממס על הכנסה וממס על ריווח הון

החברה תהא פטורה ממס-הכנסה לפי סעיף 127(א) לפקודה וממס על ריווח-הון, משך שלושים שנה החל משנת-המס הראשונה שבה היתה לחברה הכנסה חייבת.

5. הטבות במס חברות ובמס אחר

(א) על הכנסתה המזכה, תהיה החברה -

(1) חייבת במס-חברות בשיעור שלא יעלה על 28%;

(2) פטורה מכל מס אחר המוטל על הכנסה.

(ב) לענין סעיף זה וסעיף 6 -

"הכנסה מזכה", לגבי כל שנת-מס - שיעור יחסי מכלל ההכנסה החייבת של החברה באותה שנת-מס, שהוא כיחס סך כל הון המניות הנפרע מסדרת המניות שתקופת ההטבות לגביהן טרם תמה, לסך כל הון המניות הנפרע של החברה, כפי שנקבע בתום אותה שנה;

"תקופות ההטבות", לגבי כל סדרת-מניות - אחת-עשרה שנות-מס המתחילות בשנת המס שבה הוצעה הסדרה או עשר שנות-מס המתחילות בשנת-המס הראשונה שבה היתה לחברה הכנסה חייבת, הכל לפי המאוחר יותר.

6. הטבות לבעל מניות בחברה (תיקון: תשס"ב-2)

(א) קיבל אדם מן החברה דיבידנד ששולם מתוך הכנסה מזכה, תוך חמשעשרה שנים מהשנה שבה הושגה אותה הכנסה, יהיה פטור עליו מכל מס נוסף על המס ששילמה החברה, והוא הדין לגבי פירות-השקעה המשתלמים כדיבידנד על ידי תאגיד אחר מתוך דיבידנד שקיבל כאמור; לענין זה יראו הכנסות החברה שנתהוו ראשונות - כאילו חולקו ראשונות.

(ב) (בוטל)

(ג) קיבל תושב-חוץ דיבידנד שסעיף-קטן (א) אינו חל לגביו, יהיה פטור עליו מכל מס, חוץ מן המס שהחברה חייבת לנכותו לפי סעיף 161 לפקודה.

(ד) (1) במכירת מניות החברה יחויב בעל המניה במס בשיעור הקבוע בסעיף

91 לפקודה.

(2) על אף האמור בפסקה (1), לגבי מניה שיום רכישתה לפני המועד הקובע, על רווח ההון הריאלי עד המועד הקובע - יהיה בעל המניות פטור ממס והוראות סעיף 91 לפקודה יחולו על יתרת רווח ההון הריאלי.

(3) לענין סעיף זה -

"המועד הקובע" - כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);

"רווח ההון הריאלי עד המועד הקובע" - רווח ההון הריאלי, כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום הרכישה עד למועד הקובע ומחולק בתקופה שמיום הרכישה ועד ליום המכירה.

7. פטור ממס עזבון

מניות של תושב-חוץ שהן מסדרת-מניות, לא ייכללו בנכסי עזבונו לענין מס-עזבון; לענין זה, תושב-חוץ - לרבות מי שהיה תושב-חוץ בעת שרכש את המניות.

8. פטור ממס בולים

(א) מסמכי החברה המפורטים להלן פטורים ממס-בולים:

(1) התזכיר;

(2) דו"ח על הקצאת-מניות כאמור בסעיף 93 לפקודת החברות ושטר-מניה למוכ"ז כמשמעותו בסעיף 28 לפקודת החברות, המתייחסים להון המניות הרשום בתזכיר בעת רישום החברה.

(ב) מסמכי החברה כמפורט בסעיף-קטן (א)(2), המתייחסים להון-מניות שהוגדל, יהיו פטורים ממס-בולים, אם נקבע כך בהחלטה כאמור בסעיף 3.

(ג) סדרה של איגרות-חוב ושטר-נאמנות כאמור בסעיף 124 לפקודת החברות, המתייחס לסדרה של איגרות-חוב, יהיו פטורים ממס-בולים, אם שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבע כי הפטור הוא לתועלת הציבור.

9. זכות לקבלת מטבע חוץ

תושב-חוץ שהוא בעל מניה שהיא מסדרת-מניות, זכאי לקבל מטבע-חוץ לפי שער-החליפין הרשמי כדי להעביר אל מחוץ לישראל דיבידנד שקיבל בשל המניה או את תמורת מכירתה.

10. ביטול ההטבות

(א) לא הגיע סכום הון-המניות הנפרע של החברה, בתום שלוש שנים מהוצאת סדרת-המניות הראשונה, לסכום של שלושים מיליון דולר, יבוטלו למפרע ההטבות על פי חוק זה.

(ב) שר האוצר רשאי לבטל את ההטבות לפי חוק זה, כולן או מקצתן, לעתיד או למפרע, אם -

(1) החברה הוציאה סדרה של איגרות-חוב לפני שסכום הון-המניות הנפרע שלה הגיע לשלושים מיליון דולר;

(2) החברה הקצתה פחות מ-80% מהון-המניות שלה לתושבי-חוץ תמורת מטבע-חוץ; לענין זה, מטבע-חוץ לרבות -

(א) מטבע ישראלי שנתקבל מהמרת מטבע-חוץ לפי שער-החליפין הרשמי;

(ב) מטבע ישראלי שנתקבל מפדיון איגרות מדינת ישראל, שהופצו מחוץ לישראל ואושרו לענין זה על ידי המפקח על מטבע-חוץ.

(ג) בוטלו הטבעות למפרע, בין מכוח סעיף-קטן (א) ובין מכוח החלטת שר האוצר על פי סעיף-קטן (ב), ישולמו כל המסים שלגביהם ניתנו ההטבות, במועדים שקבע שר האוצר, בתוספת ריבית בשיעור המכסימלי המותר על פי חוק הריבית, תשי"ז-1957, מן היום שחלה החובה לשלמם לולא ניתנו ההטבות.

11. ביצוע ותקנות

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע לביצועו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פקודת החברות

 2. חוק חברות ממשלתיות

 3. פעילות חברה שנמחקה

 4. מועמדות לחברות באגד

 5. הסבת הכנסות לחברה

 6. סעיף 36 לפקודת החברות

 7. חוק החברה לישראל בע''מ

 8. סעיף 107 לפקודת החברות

 9. סעיף 248 לפקודת החברות

 10. תקנות החברות הקלות

 11. תקנות החברות רישום

 12. סעיף 6 לחוק החברות

 13. קיפוח המיעוט בחברה

 14. זכויות חברה מחוקה

 15. תקנות גמול דירקטורים

 16. תקנות חברות ממשלתיות

 17. הפרטת חברה ממשלתית

 18. עושק חברה השתלטות על נכסים

 19. תביעה נגד חברה הודית

 20. תביעה של חברה גרמנית

 21. סעיף 232 לפקודת החברות

 22. סעיף 353א לחוק החברות

 23. תביעה נגד חברה ספרדית

 24. טופס בקשה לרישום חברה

 25. תקנות החברות הממשלתיות

 26. סעיף 288 לפקודת החברות

 27. סעיף 367 לפקודת החברות

 28. רישום חברה כעוסק מורשה

 29. סעיף 236 לפקודת החברות

 30. טעות חישוב דו"ח כספי של החברה

 31. בעיית הנציג - חוק החברות

 32. סעיף 235 לפקודת החברות - קיפוח

 33. חברה חדלת פרעון לפי מאזן אחרון

 34. הצבעה באסיפה כללית באמצעות שלוח

 35. ביטול החלטה אסיפה כללית של חברה

 36. כלל הסמכות הנחזית בתאגיד

 37. הכרה משתתפת בחברה - בקשה מקדמית

 38. הפרדה בין רכוש לבין שליטה על חברה

 39. תקנות גמול דירקטורים חיצוניים

 40. מצג כוזב בפני משקיעים בחברה

 41. טופס הצהרת דירקטורים ראשונים

 42. תביעת חברה זרה נגד חברה ישראלית

 43. צו החייאת חברה - מהו צו החייאת חברה ?

 44. סעיף 6 לחוק החברות התשנ"ט – 1999

 45. מהי חברה מעורבת ? חוק החברות הממשלתיות

 46. תקנות החברות תנאים ומבחנים לדירקטור

 47. תקנות החברות הצבעה בכתב והודעות עמדה

 48. תשלום חוב אישי של חברה - יו"ר הדירקטוריון

 49. בקשה להחייאת חברה שנמחקה ממרשמי רשם החברות בגין אי תשלום אגרה שנתית

 50. צו המורה לרשם החברות להשיב לפנקס את שמה של החברה, שנמחקה מפנקס רשם החברות

 51. צו לפי סעיף 369 לפקודת החברות אשר נשאר בתוקפו מכוח סעיף 367(א)(3) לחוק החברות

 52. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון