חוק הזרעים

חוק הזרעים, תשט"ז-1956

1. הגדרות

בחוק זה -

"זרע" - לרבות שתיל וכל חלק של צמח המשמש גם לריבוי;

"מכירה" - לרבות פרסום, משלוח, הובלה, החזקה, הכנה, אריזה או סימון המכוונים למכירה.

2. ועדות-מייעצות

שר החקלאות ימנה לענין חוק זה ועדות מייעצות מורכבות מנציגי הציבור ומעובדי המדינה, ולא יתקין תקנות לפי חוק זה אלא לאחר התייעצות בועדה מייעצת שנתמנתה כאמור.

3. תקנות לשיפור טיבם של הזרעים (תיקון: תשכ"ה)

(א) שר החקלאות רשאי להתקין התקנות הבאות -

(1) לקבוע תקנים לטיבם של זרעים המיועדים למכירה, לנקיונם ולבריאותם ולאסור ולהגביל מכירת זרעים שהם למטה מרמת התקן שנקבע;

(2) לקבוע אזורי-הגנה לגידול זרעים מזן טהור ולאסור או להגביל בהם את גידולם של זרעים;

(3) להסדיר גידולם ומכירתם של זרעים שהגדיר אותם כמשובחים;

(4) להסדיר קצירם ואיסופם של זרעים המיועדים למכירה, אריזתם, סימונם, החסנתם והובלתם;

(5) לקבוע ולהסדיר בדיקתם של זרעים מבחינת כושר-נביטתם, נקיונם ובריאותם והוצאת תעודות על בדיקות אלה, וכן להתנות מכירת זרעים בהשגת תעודה כאמור;

(6) לקבוע דרכים למתן הכרה רשמית לזני-זרעים ותנאים למתן הכרה כאמור;

(7) לפקח על יבוא זרעים.

(ב) לא יתקין שר החקלאות תקנות כאמור בסעיף-קטן (א), אלא אם היה משוכנע כי הדבר דרוש להבטחת טיבם או לשיפור טיבם של זרעים המיועדים למכירה.

4. אגרות

שר החקלאות רשאי להתקין תקנות בדבר אגרות בעד שירות הניתן על ידי עובד הציבור עקב הוראות לפי חוק זה, לרבות מתן רשיונות, היתרים ואישורים ובעד בקשות למתן שירות כאמור.

4א. מכירת זרעים (תיקון: תשכ"ה)

(א) לא ימכור אדם זרעים, אלא על פי רשיון מאת שר החקלאות או מי שהשר הסמיכו לכך בהודעה ברשומות, ובהתאם לתנאי הרשיון; הרשיון יכול שיוגבל למכירה פלונית או לתקופה שתיקבע בו.

(ב) שר החקלאות רשאי לקבוע בתקנות תנאי הכשירות לקבלת רשיון וסדרי מתן הרשיון, ותנאים ביחס לחצרים שבהם יעסקו במכירת זרעים; לא יתקין שר החקלאות תקנות כאמור אלא אם היה משוכנע, כי הדבר דרוש להבטחת טיפול נאות בזרעים ושמירה עליהם או על טיבם.

4ב. ביטול (תיקון: תשכ"ה)

(א) שר החקלאות רשאי לבטל רשיון שניתן על פי סעיף 4א, אם נוכח שהתנאים לקבלת הרשיון אינם קיימים יותר, או שבעל הרשיון איננו ממלא אחריהם.

(ב) הרואה עצמו נפגע על ידי ביטול רשיון כאמור בסעיף-קטן (א), רשאי לערור עליו לפני ועדת ערר האמורה בסעיף 4ד תוך ארבעה-עשר יום מהיום שהודע לו דבר הביטול.

(ג) ועדת הערר רשאית לאשר את החלטת שר החקלאות, לשנותה או לבטלה.

(ד) בכפוף לאמור בסעיף 4ג תקפו של הביטול מתום התקופה שנקבעה לערר, או - אם הוגש ערר ונדחה - מיום החלטת ועדת הערר.

4ג. הפסקה זמנית של הרשיון (תיקון: תשכ"ה)

(א) החליט שר החקלאות לבטל רשיון, רשאי השר או מי שהוסמך לכך על ידיו, לפנות ליושב-ראש ועדת הערר בבקשה להפסיק את תקפו של הרשיון עד לתום התקופה שנקבעה לערר, או - אם הוגש ערר - עד להחלטת הועדה בערר.

(ב) היושב ראש רשאי להפסיק את תקפו של הרשיון, בתנאים שייראו לו או ללא תנאים, או לדחות את הבקשה להפסקתו.

4ד. מינוי ועדת ערר (תיקון: תשכ"ה)

(א) שר החקלאות יקים ועדת-ערר של שלושה לענין חוק זה; כיושב ראש ועדת-ערר יתמנה שופט שיקבע שר המשפטים, ולפחות אחד מחבריה הנותרים לא יהיה עובד המדינה; היה בין חבריה עובד המדינה לא יהיה מן הנמנים עם עובדי משרד החקלאות, אלא אם הוא מועסק במוסד-מחקר הכפוף למשרד החקלאות ועיקר עיסוקו נסיונות או מחקר.

(ב) הודעה על מינוי ועדת הערר ומענה תפורסם ברשומות.

4ה. סדרי הדין (תיקון: תשכ"ה)

(א) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות הקובעות את סדרי הדין לפני ועדת-ערר; סדרי הדין החלים בבית משפט שלום בדיון אזרחי על פי בקשה בדרך המרצה יחולו ככל שלא נקבעה הוראה אחרת בחוק זה או בתקנות כאמור.

(ב) לועדת הערר יהיו כל הסמכויות הנתונות לועדת-חקירה בסעיף 5 לפקודת ועדות - חקירה.

5. איסור הטעיה

(א) לא ימכור אדם זרעים באופן העשוי להטעות ביחס לזן, לטיב, לכמות או לתכונותיהם האחרות.

(ב) הוראת סעיף זה אינה גורעת מהוראות פקודת סימני סחורות.

6. מינוי מפקחים (תיקון: תשכ"ה)

שר החקלאות או מי שהשר הסמיכו לכך בהודעה ברשומות ימנה מפקחים לענין חוק זה (להלן - מפקח).

7. זכות כניסה

מפקח רשאי להיכנס בכל שעה סבירה לכל מקום, למעט בית-מגורים, אם נראה לו לעשות כן לשם ביצוע תפקידיו.

8. זכות בדיקה

מפקח רשאי, אם נראה לו לעשות כן לשם ביצוע תפקידו, לבדוק זרעים ולקחת דוגמאות מהם ללא תשלום לשם בדיקתן.

9. זכות תפיסה והקפאה

(א) היה למפקח יסוד סביר להניח שנעברה עבירה על הוראות חוק זה או על תקנה לפיו, רשאי הוא לתפוס כל דבר שבו נעברה עבירה כאמור, או שעשוי להקל על גילוי העבירה, או לשמש ראיה במשפט עליה.

(ב) נתפס דבר לפי סעיף-קטן (א) ותוך שלושה חדשים מיום התפיסה לא הוגשה לבית המשפט קובלנה על עבירה על חוק זה, שבגללה נתפס הדבר, יוחזר הדבר למי שנתפס ממנו.

(ג) בית משפט השלום רשאי על פי בקשת מפקח להאריך את התקופה האמורה בסעיף-קטן (ב).

(ד) זרעים שמפקח רשאי לתפוס מכוח סמכותו לפי סעיף-קטן (א) רשאי הוא לאסור את טלטולם והעברתם לאחר; האיסור יהיה בכתב ויימסר למחזיק בזרעים או למי שהזרעים נמצאים בפיקוחו והוראות הסעיפים הקטנים (ב) ו-(ג) בדבר החזרת הנתפס יחולו על ביטול איסור הטלטול וההעברה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

10. עבירות

(א) העובר על הוראות חוק זה, לרבות תקנה לפיו, וכן המפריע למפקח או המונע בעדו מלבצע את תפקידו, דינו - מאסר שנה או קנס אלפיים לירות.

(ב) יצא אדם חייב בדין על עבירה כאמור, רשאי בית המשפט לצוות על חילוטם של הזרעים שבהם נעברה העבירה ושל אריזתם.

11. ביצוע

שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון