חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית

חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו-1996

1. הגדרות

בחוק זה -

"בית עלמין אזרחי חלופי" - בית עלמין אזרחי שהקבורה בו תיעשה על פי השקפתו של אדם;

"השר" - השר לעניני דתות.

2. קבורה בבית עלמין אזרחי

אדם זכאי להיקבר על פי השקפתו בבית עלמין אזרחי חלופי אם בחר בכך; הבחירה יכול שתהיה בצוואה או בכל דרך אחרת.

3. שמירת כבוד המת

קבורה תיערך תוך שמירת כבוד המת.

4. קביעת מקום לבית עלמין אזרחי

(א) השר יקבע מקום אשר ייועד, בכפוף לכל דין, לשמש כבית עלמין אזרחי חלופי לפי חוק זה; מקום כאמור יכול שיהיה חלק מבית עלמין אחר.

(ב) בתי העלמין יהיו באזורי הארץ השונים, ומרחקים סבירים ביניהם.

5. תאגיד לעניני קבורה

בית עלמין אזרחי חלופי ינוהל בידי תאגיד לעניני קבורה.

6. ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא יתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה, תקנות לרישוי תאגידים לענייני קבורה וקביעת נוהלי הקבורה.

7. תחולה

הוראות פקודת בריאות העם, 1940, וחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-1971, יחולו על חוק זה, בשינויים המחוייבים.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות הזקיפה

 2. חוק זכויות הפרט

 3. חוק זכויות הסוכן

 4. חוק זכויות יולדת

 5. זכות שביושר

 6. חוק זכויות מטפחים

 7. חוק זכויות מבצעים

 8. הזכות לקיום בכבוד

 9. הזכות לחיים

 10. חוק זכויות המטופל

 11. זכויות תמורת הממכר

 12. זכויות מבצעים

 13. זכות להליך ראוי

 14. מהי זכות אובליגטורית ?

 15. חוק זכויות האזרח הוותיק

 16. דוגמא לתביעה זכויות עבודה

 17. זכויות אובליגטוריות

 18. הצעת חוק זכויות הבעל

 19. מדריך חבורות רחוב - זכויות

 20. אין זכות קנויה לנוף

 21. הצעת חוק זכויות סוכנים

 22. חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות

 23. זכויות מצולמים בתמונה

 24. הצעת חוק זכויות פרמדיקים

 25. צו זכויות מבצעים ומשדרים

 26. חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית

 27. ויתור על זכויות קוגנטיות

 28. הצעת חוק זכויות קרימינולוגים

 29. יתרת זכות גבוה - כרטיסי ספקים

 30. זכויות של מאמן כושר – בית דין לעבודה

 31. צו מחייב להציע לרכוש בחזרה זכות בעלות חלקה

 32. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 33. הצעת חוק זכויות פיזיותרפיסטים - מרפאים בעיסוק

 34. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות לשירות

 35. נטען כי העורר אינו בעל זכויות בחלקה, ואין לו כל מעמד משפטי

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון