חוק ההמרה לאירו

חוק ההמרה לאירו, התשנ"ט-1999

1. הגדרות

בחוק זה -

"אקו" (BCU) - סל המטבעות המשמש באיחוד האירופי כיחידת חישוב כאמור בסעיף G109 לאמנת האיחוד האירופי ובתקנה של המועצה האירופית מספר 3320/94 מיום 22 בדצמבר 1994;

"אירו", "יורו" - המטבע האירופי האחיד כמשמעותו בתקנה של המועצה האירופית מספר 974/98 מיום 3 במאי 1998, או כפי שתתוקן או שתוחלף מעת לעת;

"כינון האירו" - כינון האירו כמטבע החל ביום 1 בינואר 1999;

"כללי ההמרה" - כללי חישוב שער ההמרה כאמור בתקנה של המועצה האירופית מספר 1103/97 מיום 17 ביוני 1997, או כפי שתתוקן או שתוחלף מעת לעת;

"מטבע אירופי" - המטבע הלאומי של כל אחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי המאמצות את האירו;

"מסמך מחייב" - חוזה או מסמך אחר הכולל חיוב כספי;

"שער ההמרה" - שער קבוע אשר מבטא את השווי של מטבע אירו אחד ליחידות של מטבע אירופי, ואשר מועצת האיחוד האירופי או מוסד מוסמך אחר באיחוד האירופי קובע אותו.

2. ערך האקו וחזקה

(א) החל ביום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999), כל מקום שבו מצוין במסמך מחייב המונח אקו, יקראו כאילו מצוין בו אירו, בערך של אירו אחד לאקו אחד.

(ב) לא נכללה במסמך המחייב הגדרה של המונח אקו, חזקה שמשמעות המונח היא כהגדרתו בסעיף 1, אלא אם כן הוסכם אחרת.

3. המרת מטבע אירופי לאירו

החל ביום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002), כל מקום שבו מצוין במסמך מחייב מטבע אירופי, יקראו כאילו מצוין בו אירו, בהתאם לשער ההמרה ולכללי ההמרה.

4. המשכיות מסמכים

(א) אין בכינון האירו כדי -

(1) לשנות חיוב במסמך מחייב, למעט לפי הוראות סעיפים 2 ו-3;

(2) לגרוע מתוקפו של מסמך מחייב או להוות פטור מקיומו לפי הוראות סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970;

(3) לזכות בביטול מסמך מחייב, בפיצויים או בתרופות או בסעדים אחרים.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם הוסכם אחרת.

5. תחילה ותחולה

תחילתו של חוק זה ביום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999) (להלן - יום התחילה), והוא יחול גם על מסמך מחייב שנעשה לפני יום התחילה, לגבי חיוב הכלול בו המתבצע לאחר אותו יום.

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון