חוק הגנת סמלים

חוק הגנת סמלים, תשל"ה-1974

1. סמכות למתן הגנה

(א) שר הפנים רשאי בצו לקבוע כי תינתן הגנה לסמל או לדגל פלוני של -

(1) גוף או שירות ממלכתי ישראלי;

(2) עיריה, מועצה מקומית או איגוד ערים בישראל (בחוק זה - רשות מקומית);

(3) גוף ציבורי בין-לאומי.

(ב) שר הפנים לא יתן צו כאמור בסעיף קטן (א) (להלן - צו הגנה) לגבי גוף או שירות כאמור בסעיף קטן (א)(1) או (3) אלא לאחר התייעצות עם השר שפעולותיהם שייכות לתחום פעולתו.

(ג) שר הפנים לא יתן צו הגנה לסמל של רשות מקומית אלא לאחר שמועצתה קבעה אותו כסמלה ברוב דעות של חבריה.

2. הודעה מוקדמת והתנגדות

לפני מתן צו הגנה יודיע שר הפנים ברשומות ובשני עתונים יומיים על כוונתו לעשות כן; ההודעה תכלול את הסמל או הדגל ויצויין בה כי תוך תשעים יום מיום הפרסום האחרון של ההודעה רשאי להגיש התנגדות לנתינתו -

(1) בסמל או דגל של רשות מקומית - כל מעוניין;

(2) בכל מקרה אחר - כל הטוען כי הצו עשוי לפגוע בזכויותיו;

שר הפנים לא יתן את הצו אלא לאחר תום המועד האמור, ואם הוגשה התנגדות - לאחר שהחליט בה.

3. ערעור

נדחתה התנגדות למתן צו הגנה שהוגשה בנימוק שהצו עשוי לפגוע בזכויות המתנגד, רשאי המתנגד, תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו הודעה על הדחיה, לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי בירושלים, אולם אין בהגשת ערעור כדי לעכב מתן צו הגנה.

4. פעולת הצו

משניתן צו הגנה לסמל או לדגל, לא ייצר אדם דבר הכולל אותם או כל דבר הדומה להם עד כדי להטעות, לא יסחור בהם, ולא ישתמש בהם למטרות מסחר, פרסומת או הסברה, אלא בהיתר מטעם שר הפנים ולפי תנאי ההיתר וסייגיו, ובסמל של רשות מקומית - בהיתר מטעם הרשות ולפי תנאי ההיתר וסייגיו.

5. שימוש אסור בשמות ובסמלים בכלל

לא ישתמש אדם בכל שם, או בכל סמל או דגל אף אם אין עליהם צו הגנה, למטרות מסחר, פרסומת או הסברה, בדרך שיש בה כדי להביא את הזולת לחשוב שאותו אדם פועל מטעם המדינה, רשות מרשויותיה או רשות מקומית, או שיש בה כדי לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.

6. תעודת הכשר

(א) ועדה של שלושה שמינה שר הפנים בהודעה ברשומות רשאית לתת לאדם, על פי בקשתו, תעודה כי אין בשימוש פלוני של המבקש בשם, בסמל או בדגל כדי להביא את הזולת לחשוב שהמבקש פועל מטעם המדינה, רשות מרשויותיה או רשות מקומית או כדי לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.

(ב) תעודה כאמור יכול שתקפה יהא מוגבל או בלתי מוגבל בזמן, כפי שתקבע הועדה; תעודה לפי סעיף זה תהא הגנה באישום לפי סעיף 5 על השימוש שעליו ניתנה, אך לא יהא בה כדי לפטור מאחריות אזרחית לפי כל דין.

(ג) הוגש כתב אישום לפי סעיף 5, לא תתן הועדה תעודה בדבר השימוש שהוא נושא כתב האישום, כל עוד לא ציווה היועץ המשפטי לממשלה על הפסקת ההליכים.

7. שמירת איסורים וסמכויות

האיסורים שבחוק זה באים להוסיף על איסורים בדבר סמלים, דגלים ושמות לפי דינים אחרים ולא לגרוע מהם; מתן היתר, רשיון, פטור וכיוצא באלה על פי דינים אחרים לא יהא בו כדי לפטור מאיסורים שבחוק זה.

8. עונשין

העובר על הוראות סעיפים 4 או 5, דינו - קנס 15,000 לירות.

9. צו מניעה

הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 8, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל, לצוות על הנשפט להימנע מפעולה האסורה לפי סעיפים 4 או 5, כפי שפירט בית המשפט בצו.

10. ביטול

חוק הרשויות המקומיות (סמלים), תשי"ח-1958 - בטל.

11. ביצוע

שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה.

12. הוראת מעבר

סמל שנקבע לרשות מקומית לפי חוק הרשויות המקומיות (סמלים), תשי"ח-1958, דינו כדין סמל שניתן עליו צו הגנה לפי חוק זה, שאין עליו ערעור עוד.

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון