חוק הגליל

חוק הגליל, התשמ"ח-1988

1. הגדרות (תיקון: תש"ן, תשנ"ב, תשס"ח)

בחוק זה -

"הגליל" - תחום שיקבעו השרים בצו;

"מרום הגליל" - המועצות האזוריות והישובים המנויים בתוספת;

"משק לול" - חקלאי או אגודה שיתופית חקלאית בעלי מכסה אשר בתקופה שמיום כ"ה באדר ב' התשמ"ט (1 באפריל 1989) עד יום ה' בניסן התש"ן (31 במרס 1990) היו בעלי משק לול לפטימים או להטלה, לפי הענין, ושיווקו את תוצרתם; ולגבי החקלאים בעלי המכסה בישובים המנויים בפרט 8 בתוספת - גם אם לא שיווקו תוצרת בתקופה האמורה לענין זה, "בעל מכסה" - מי שנקבעה לו מכסה אישית לתקופה שמיום י"ד בניסן התשמ"ח (1 באפריל 1988) עד יום כ"ד באדר ב' התשמ"ט (31 במאס 1989);

"חוק המועצה לענף הלול" - חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963;

"בעל מכסה" - מי שמתגורר מגורי קבע במרום הגליל ומייצר שם פטימים או ביצי מאכל, לפי מכסה אישית שנקבעה לו או למי שהוא חליפו, ומתקיים בו אחד מאלה:

(1) שולמה לו או למי שהוא חליפו סובסידיה לפי הוראות חוק זה לפני שנת 2007;

(2) המכסה האמורה נקבעה לו או למי שהוא חליפו בהתאם להחלטות הממשלה מס' 838 מיום כ"ג באייר התשנ"ו (12 במאי 1996), מס' 4829 מיום י"ד בשבט התשנ"ט (31 בינואר 1999) ומס' 1626 מיום י"ב באייר התש"ס (17 במאי 2000), והוא מתגורר מגורי קבע ביישוב שבו נמצא משקו;

"מכסה אישית", "מכסה ארצית" ו"ועדת מכסות" - כמשמעותן בחוק המועצה לענף הלול.

"השרים" - שר הכלכלה והתכנון ושר התעשיה והמסחר;

"המועצה" - מועצת הגליל שהוקמה לפי סעיף 4.

2. עדיפות לגליל (תיקון: תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ו, תשנ"ח, תשנ"ט, תשס"ג, תשס"ח)

(א) הממשלה תשקוד על פיתוח הגליל ויישובו ובמסגרת תקציבי הפיתוח העומדים לרשותה, היא תקצה משאבים לפיתוחו.

(ב) לגליל תינתן עדיפות בפעולות משרדי הממשלה לרבות בפיתוח ההתיישבות, החינוך, הבריאות, התיירות, התעשיה, התחבורה, התקשורת, הקליטה והעליה.

(ג) (1) בקביעת המכסות לפי חוק המועצה לענף הלול, תינתן למרום הגליל

עדיפות לקיום משק הלול, באופן שכל תוספת למכסה ארצית תיווסף

תחילה למשקי הלול שבמרום הגליל, וזאת עד שמכסות הייצור שלהם

יגיעו לכמויות הבאות:

(א) במשק הלול המשפחתי - 50 טון ייצור שנתי ליחידת פטימים ו-500,000 ביצי מאכל לשנה ליחידת משק הטלה;

(ב) באגודה שיתופית חקלאית שהיא קיבוץ - 500 טון ייצור שנתי ליחידת משק פטימים או הכמות שנקבעה לה לשנת 1992, לפי הגבוהה ביניהן, ו-5 מיליון ביצים ליחידת משק הטלה.

(2) תוספת המכסה לפי פסקה (1) מותנית בכך, שהמגדל הזכאי לה כאמור קיים וממשיך לקיים את הוראות חוק המועצה לענף הלול והכללים שנקבעו על פיו.

(ד) (1) לבעלי מכסה במרום הגליל שנקבעה להם מכסה אישית לתקופה

שמיום י"ד בניסן התשמ"ח (1 באפריל 1988) עד יום כ"ד באדר ב'

התשמ"ט (31 במאס 1989), תינתן סובסידיה בשנים 1993 עד 2008

בשיעורים אלה מהעלות התחשיבית לייצור:

 

בשנה     לייצור פטימים     לייצור ביצי מאכל

1993          16%           19%

1994          14.5%           18%

1995          13%           17%

1996          13%           17%

1997          13%           17%

1998          13%           17%

1999          13%           17%

2000          13%           17%

2001          13%           17%

2002          13%           17%

2003          13%           17%

2004          13%           17%

2005          13%           17%

2006          13%           17%

2007          13%           17%

2008      13% 17%

 

(2) שר האוצר ושר החקלאות יקבעו בתקנות כללים בדבר אמות מידה ונוהל לענין תשלום סובסידיה לפי פסקה (1), וכן כללים לחישוב העלות התחשיבית לייצור פטימים וביצי מאכל לענין פסקה (1), ולעדכון העלות התחשיבית כאמור, ובלבד שעדכון זה ייעשה אחת לשלושה חודשים.

(3) תקנות ראשונות לפי פסקה (2) יותקנו עד יום ז' באדר התשנ"ג (28 בפברואר 1993).

(1א) לבעלי מכסה במרום הגליל תינתן סובסידיה, בשנים 2009 עד 2017, בשיעורים מהעלות התחשיבית לייצור כפי שנקבעו בשנת 2008, שיופחתו מהם הניכויים כמפורט להלן לפי העניין:

(א) לעניין בעלי מכסות לייצור ביצי מאכל-

(1) אם עלה היחס שבין כמות הביצים בכלל המכסות האישיות לייצור ביצים במרום הגליל לבין כמות הביצים במכסה הארצית לייצור ביצים

על 74% - ניכוי של 1.7 נקודות האחוז בשל כל נקודת אחוז שבה עלה היחס כאמור; ניכויים לפי פסקת משנה זו יבוצעו בתום כל רבעון, החל במועד הקובע;

(2) החל בתום הרבעון שבו חלפו חמש שנים מהמועד הקובע – ניכוי של נקודת אחוז אחת, מדי שנה, אם לא הופחת שיעור הסובסידיה באותה שנה לפי הוראות פסקה משנה (1); הפחתה כאמור לא תחום אם סך הניכויים המצטבר לפי הוראות פסקת משנה (1) ופסקת משנה זו הגיע ל-5 נקודות האחוז;

(3) לעניין זה -

"המועד הקובע" - המועד שבו הוציאה המינהלה, כמשמעותה בסעיף 6 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980, כתב האישור הראשון לבעל מכסה אישית לייצור ביצי מאכל, לפי החלטת הממשלה מס' 1855 מיום ח' בתמוז התשס"ז (24 ביוני 2007);

"רבעון" - תקופה של שלושה חודשים המתחילה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה;

(ב) לעניין בעלי מכסה לייצור פטימים-

(1) ניכוי באותו שיעור שבו הופחתה הסובסידיה לבעלי מכסה לייצור ביצי מאכל לפי הוראות פסקאות משנה (א)(1) ו-(2), במועדי הניכוי כאמור באותן פסקאות;

(2) בכל אחת מהשנים 2009 עד 2014 - ניכוי נוסף של חצי נקודת האחוז;

(1ב) סובסידיה כאמור בפסקאות (1) ו-(1א) תינתן בשל ביצי מאכל ופטימים שיוצרו במסגרת המכסות האמורות בסעיף קטן (ג) ועד הכמויות הנקובות שם.

2א. העברת מכסה אישית (תיקון: תשנ"ו, תשס"ח)

על אף הוראות סעיף 34 לחוק המועצה לענף הלול, בעל מכסה אישית במרום הגליל רשאי להעבירה לבעלים של משק חקלאי במרום הגליל, ובלבד שתועבר מכסה אחת בלבד והיא תועבר במלואה;

לענין זה -

"בעלים" - לרבות מחזיק כמשמעותו בחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ"ז-1967.

11-3. (בוטלו) (תיקון: תשנ"ג)

12. ביצוע ותקנות

השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תוספת (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ג)

(סעיף 1)

 1. מועצה אזורית מרום הגליל;
 2. מועצה אזורית מבואות החרמון;
 3. מועצה אזורית הגליל העליון;
 4. מועצה אזורית מעלה יוסף;
 5. במועצה אזורית גולן, הישובים: אודם, אורטל, אלרום, אפיק, גשור, יונתן, מבוא חמה, מיצר, מרום גולן, נטור, קידמת צבי, קשת, שעל;
 6. במועצה אזורית מטה אשר, הישובים: אדמית, אילון, בן-עמי, געתון, יחיעם, כברי, לימן;
 7. במועצה אזורית משגב, הישובים: כישור, מורן, פלך, תובל;
 8. הכפרים ריחניה וסג'ור;
 9. קיבוץ לוטם;
 10. "נהריה" כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון