חוק הגבלת הזכות להיבחר - רשויות המקומיות

חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ"ד-1964

1. הגדרה

בחוק זה -

"רשות מקומית" - עיריה ומועצה מקומית, למעט מועצה אזורית שהוקמה מכוח הסמכויות לפי סעיף 5(3) לפקודת המועצות המקומיות, 1941.

2. הגבלת הזכות להיבחר (תיקון: תשנ"ה)

(א) על אף האמור בכל חיקוק לא יהיו עובדי המדינה המפורטים בתוספת המועמדים בבחירות לרשות מקומית.

(ב) עובד רשות מקומית, הממלא תפקיד המפורט בתוספת והוא אינו עובד ארעי לא יהיה מועמד בבחירות -

(1) לראשות אותה מועצה - אלא אם כן התפטר מעבודתו באותה רשות לא יאוחר מהיום התשעים שלפני יום הבחירות;

(2) למועצת אותה רשות - אלא אם כן יצא לחופשה מעבודתו באותה רשות לא יאוחר מהיום הששים שלפני יום הבחירות.

3. הגבלת הזכות לכהן

(א) חבר מועצה של רשות מקומית שהיה לעובד מעובדי המדינה המפורטים בתוספת יחדל לכהן כחבר המועצה.

(ב) סעיף זה בא להוסיף על כל הוראה אחרת בדבר פסול לכהן כחבר מועצה כאמור ולא לגרוע ממנה.

4. תחולה על מוסדות ציבוריים

לענין חוק זה דין הגופים המפורטים להלן כדין משרד ממשרדי הממשלה, ודין כל עובד בהם כדין עובד המדינה ודין משרה בהם כדין משרה בשירות המדינה; ואלה הגופים:

(1) המוסד לביטוח לאומי;

(2) שירות התעסוקה;

(3) כל גוף ממלכתי אחר שהוקם כחוק, ושעליו הכריזה הממשלה, באישור ועדת הפנים של הכנסת, כעל מוסד ציבורי לענין חוק זה.

5. ביצוע ותקנות

שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות בועדת הפנים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

6. הוראת מעבר

סעיף 3 לא יחול על כהונתו של עובד המדינה כחבר מועצה של רשות מקומית מכוח בחירות שנערכו לפני תחילתו של חוק זה.

התוספת (סעיפים 2 ו-3)

 1. שוטרים, סוהרים, פקחים ונושאי משרה שיש עמה סמכות חקירה, חיפוש או מעצר.
 2. נושאי משרה שיש עמה סמכות בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר להעניק רשיונות או היתרים או להמליץ על הענקתם, בין שהסמכות מוגבלת לתחום אותה רשות מקומית בלבד ובין שאינה מוגבלת כאמור.
 3. נושאי משרה שיש עמה סמכות בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר לקבל לעבודה או להפנות לעבודה, בין שהסמכות מוגבלת לתחום אותה רשות מקומית בלבד ובין שאינה מוגבלת כאמור.
 4. עובדי סעד שתפקידם הוא לתת סעד, בדרך כלל או בתחומי הרשות המקומית הנוגעת בדבר בלבד, או להמליץ על מתן סעד כאמור.
 5. פקידי שומה, וכן פקידי גביה שמקום עבודתם הוא בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר.
 6. מנהלי עבודה בעבודות ציבוריות היזומות בידי הממשלה שמקום עבודתם הוא בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר.
 7. פקידים שבסמכותם לתת שיכון או שתפקידם הוא להמליץ על מתן שיכון או לבחור מועמדים לקבלת שיכון.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פקודת הרשויות המקומיות

 2. שירותי גבייה רשויות מקומיות

 3. סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות

 4. חובת הרשות המקומית למסור מידע

 5. מכרז פנימי לעובדים רשות מקומית

 6. פיטורי עובד רשות מקומית

 7. עורך דין רשויות מקומיות

 8. הלנת שכר ברשויות המקומיות

 9. חריגות שכר ברשויות מקומיות

 10. טופס תעודת בעלות רשות מקומית

 11. הצעת חוק סגן ראש רשות מקומית

 12. חוק הרשויות המקומיות סידורים לנכים

 13. חוק הרשויות המקומיות מכרזים משותפים

 14. הסכם עקרונות להבראת הרשויות המקומיות

 15. יועץ משפטי חיצוני לרשות מקומית

 16. עורך דין לענייני רשויות מקומיות

 17. פדיון ימי מחלה ברשויות המקומיות

 18. אחריות רשות מקומית על בור במדרכה

 19. אישור רשימה בבחירות לרשות מקומית

 20. חוק הגבלת הזכות להיבחר - רשויות המקומיות

 21. שכר טרחת רואה חשבון ברשות המקומית

 22. הצעת חוק פיצול סמכויות ברשות מקומית

 23. חופשה ללא תשלום לעובדי רשות מקומית

 24. חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות - פיטורים

 25. חוק הרשויות המקומיות - יועצת לקידום מעמד האישה

 26. חוק הרשויות המקומיות - גימלאות לראש רשות וסגניו

 27. תקנות הסדרים במשק המדינה ארנונה כללית ברשויות המקומיות

 28. חובת ההנמקה של הרשות המקומית בכלל, ומוסדות התכנון בפרט

 29. טענה כי דיני הארנונה אינם מתירים לרשות מקומית לבטל החלטה מנהלית

 30. מכרז מסגרת המאפשר לרשויות מקומיות להזמין מן הזוכים שירותי ניקיון

 31. טופס בקשת מעסיק שהוא משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרה

 32. הועדה המקומית החליטה לאשר את הבקשה כהקלה ובכפוף להשלמת גיליון הדרישות ותיאום עם הרשות המקומית

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון