חוק הארכת מועדים

חוק הארכת מועדים, תשל"ה-1974

 

1. שירות חירום

(א) שר הבטחון רשאי להכריז כי שירות הוא שירות חירום לענין חוק זה.

(ב) שירות שהוכרז כאמור יהיה שירות חירום מן היום שנקבע לכך בהכרזת שר הבטחון ועד היום שקבע לכך בהכרזה או בהודעה על ביטולה.

(ג) הכרזה לפי סעיף זה יכול שתהיה לשירות פלוני או לשירות ביחידה פלונית או במקום פלוני.

(ד) הכרזה שניתנה על פי סעיף קטן (א) תובא מאת שר הבטחון, בהקדם ככל האפשר אחרי הינתנה, לפני ועדת החוץ והבטחון של הכנסת; הועדה רשאית לאשר את ההכרזה, בשינויים או בלי שינויים, או לא לאשרה או להביאה לפני הכנסת; תקפה של ההכרזה יפקע בתום ארבעה-עשר יום לאחר הינתנה, זולת אם אישרה אותה הועדה או הכנסת לפני תום המועד האמור, וכפי שאישרה.

2. הארכה מכוח החוק

(א) נקבע בחוזה - ובכלל זה שטר חליפין ושטר חוב - מועד לעשיית פעולה והאדם שחייב או רשאי לעשותה שירת שירות חירום באותו מועד או תוך שלושים הימים שלפני כן, יראו את המועד כמוארך עד תום שלושים יום לאחר ששוחרר האדם משירות החירום או לאחר שחדל השירות מהיות שירות חירום, הכל לפי המוקדם.

(ב) נקבעה תקופה לעשיית פעולה שהיא נמשכת לפי טיבה, יחולו הוראות סעיף קטן (א) על מועד תחילתה של אותה תקופה.

(ג) ההארכה לפי סעיף זה תחול גם לגבי מועד שנקבע -

(1) בחיקוק או על פיו;

(2) בפסק דין או בהחלטה אחרת של בית משפט, של בית דין או של גוף או אדם אחרים בעלי סמכויות שיפוטיות או מעין-שיפוטיות על פי דין.

(ד) הוארך לפי סעיף זה המועד לקיומו של חיוב שנקבע בחוזה - ובכלל זה שטר חליפין ושטר חוב - תחול ההארכה גם לגבי -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) מי שערב לחיוב או מי שהתחייבותו נועדה להבטיח את קיומו של החיוב, או לשפות או לצפות אדם על אי-קיומו של החיוב;

(2) בן-זוגו של החייב האחראי לחיוב יחד עמו.

(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על מועד לפעולה לפי חוזה שנכרת בזמן שהאדם החייב או הרשאי לעשותה היה בשירות חירום, למעט תשלום שהיה מובטח, או שהתחייבו להבטיחו, במשכנתה לשם רכישת זכויות בדירת מגורים לחייב או לבני ביתו, או תשלום הנובע משכירת דירה כאמור.

3. הארכה מכוח בית-המשפט

(א) נקבע בחוזה מועד למסירת החזקה בדירת מגורים, רשאי בית המשפט, לבקשת החייב, להאריך את המועד, אם ראה שמן הצדק לעשות כן נוכח נסיבות הקשורות, במישרין או בעקיפין, בהיות החייב או אדם אחר בשירות חירום, ורשאי בית המשפט לקבוע תנאים וליתן הוראות אחרות לענין ביצוע החוזה, לרבות הארכה של ערבות או של חיוב לשיפוי או חיוב בדומה לכך, שנועד להבטיח מסירה במועד של ההחזקה באותה דירה או לשפות או לפצות אדם על אי-מסירה במועד של ההחזקה באותה דירה.

(ב) צד להליך כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לבקש מבית המשפט לחזור ולעיין בהחלטה אם נשתנו הנסיבות שהיו קיימות בשעת מתן ההחלטה או נתגלו עובדות שלא היו בפני בית המשפט.

(ג) החלטה לפי סעיף זה ניתנת לערעור; הערעור יידון בפני שופט אחד.

(ד) הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיף 2 ולא לגרוע מהן.

4. הארכה נוספת מכוח תקנות

(א) תשלומים שמועד פרעונם הוארך מכוח סעיף 2, רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם שר הבטחון ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בתקנות הסדרים לפרעונם, ובהם חלוקתם לשיעורים ותשלום ריבית בעד תקופת הארכה נוספת.

(ב) תקנות לפי סעיף זה יכול שיהיו לגבי תשלומים דרך כלל או לגבי סוגים של תשלומים או של מקרים, ויכול שיסמיכו בית משפט, בית דין או ראש ההוצאה לפועל לתת כל סעד שנקבע בהן.

5. ריבית

תשלום שמועד פרעונו הוארך מכוח סעיפים 2 או 4 ונקבע שהוא נושא ריבית, לא יעלה שיעור הריבית בתקופת ההארכה על השיעור שחל על התקופה עד למועד הפרעון המקורי, ואם נקבע כאמור שיעור ריבית שאינו קצוב - לא יעלה על השיעור שקבע לכך שר האוצר, בהתייעצות עם שר הבטחון ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, בצו; צו כאמור יכול שיהיה כללי או לסוגי תשלומים.

6. הארכת רשיונות

רשיון שניתן על פי חיקוק וביום שעמד תקפו לפקוע או תוך שלושים הימים שלפני כן שירת בעל הרשיון שירות חירום, יוארך תקפו עד תום ששים יום לאחר ששוחרר בעלו משירות החירום או לאחר שחדל השירות מהיות שירות חירום, לפי המוקדם.

7. דין שבויים ושאירי נופלים

(א) לגבי מי שנפל בשבי האויב תהיה הארכת המועד לפי סעיפים 2 ו-6 עד תום תשעים יום לאחר שחזר מן השבי, והוא אף אם חדל שירותו לפני כן מהיות שירות חירום.

(ב) נפטר החייב בהיותו בשירות חירום, תהיה ההארכה לפי סעיף 2(ד) (2) למשך 90 יום מיום פטירתו של החייב או מהיום שבו ניתן אישור הפטירה לפי חוק רישום פטירות חיילים שנספו במערכה, תשכ"ז-1967, הכל לפי המאוחר.

(ג) ההארכה לפי חוק זה תחול אף על עזבון של מי שנפטר בהיותו בשירות חירום, למשך 90 יום מיום פטירתו של החייב או מהיום שבו ניתן אישור הפטירה לפי חוק רישום פטירות חיילים שנספו במערכה, תשכ"ז-1967, הכל לפי המאוחר.

8. דין שירות חוזר

מי שחדל להיות בשירות חירום ותוך שלושים יום שירת שירות מילואים, יראו את שירותו, לענין חוק זה למעט סעיף 2(ה), כאילו היה שירות חירום רצוף.

9. דין תאגיד

הוראות חוק זה יחולו גם על שותפות ועל חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה, אם השליטה בחברה או ב 50% לפחות מנכסי השותפות היא בידי מי שמשרת שירות חירום.

10. סייגים לתחולת החוק

(א) הוראות חוק זה לא יחולו על מועד לתשלום מזונות, שנקבע בחוזה, בפסק דין או בהחלטה אחרת.

(ב) שר הבטחון רשאי, בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר, לקבוע בתקנות חיקוקים שהוראות חוק זה לא יחולו על מועדים שנקבעו בהם או על פיהם.

11. שמירת דינים

חוק זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.

12. ביצוע ותקנות סדרי דין

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות סדרי דין בהליכים לפיו.

13. ביטול והוראות מעבר

(א) חוק הארכת מועדים, תשי"ז-1957 - בטל.

(ב) תקנות, הכרזות והודעות שהותקנו, פורסמו או ניתנו מכוח החוק האמור יעמדו בתקפן עד לביטולן או לשינוין מכוח חוק זה, יראו אותן, בשינויים המחוייבים, כאילו ניתנו מכוח חוק זה.

14. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום י"ח בטבת תשל"ה (1 בינואר 1975).

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הארכת מועדים

 2. הארכת מועד בשל מחלה

 3. טעם מיוחד להארכת מועד

 4. הארכת מועד להגשת ערעור

 5. הארכת מועד להישפט

 6. הארכת מועד בשל עומס

 7. טעות משרדית - הארכת מועדים

 8. הארכת מועד להגשת ערר

 9. הארכת מועדים בית דין לעבודה

 10. הארכת מועד להגשת ערעור

 11. הארכת מועד לתיקון שומה

 12. הארכת מועד ערעור שומות

 13. הארכת המועד להגשת בקשה להישפט

 14. בקשת ארכה בגלל תקלה במחשב

 15. הארכת מועד ערעור על החלטת מפרק

 16. הארכת מועדים בהליך פלילי

 17. הארכת מועד להגשת בקשה להישפט

 18. הארכת מועד הגשת דוחות כספיים - בנק

 19. הארכת מועד בשל תקלה במחשב עורך דין

 20. הארכת המועד להגשת ערעור ביטוח לאומי

 21. הארכת מועד להגשת ערעור מס הכנסה

 22. בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לרשות ערעור

 23. דחיית בקשת הארכת מועד להגשת ערעור

 24. בקשה נוספת להארכת מועד להפקדת ערבון

 25. תיקון בקשה להארכת מועד להגשת ערעור

 26. בקשה להארכת מועד להגשת ערעור ביטוח לאומי

 27. בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור

 28. קנס העסקת עובד זר - הארכת מועד להישפט

 29. בקשה להארכת מועד להגשת חוות דעת רפואית

 30. הארכת מועד בית דין לעבודה בגלל נסיבות אישיות

 31. בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטת רשם

 32. הארכת מועד להגשת תביעת חוב מסיבות טכניות

 33. בקשה להארכת מועד להגשת ערר על שמאות מכריעה

 34. הארכת מועד להגשת ערעור עקב מחלת קרוב משפחה

 35. בקשה להארכת מועד להפקדת ערבון - הפחתת סכום ערבון

 36. דחיית בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור

 37. בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על החלטת רשם

 38. הארכת מועד הגשת ערעור - מצב בריאותי לקוי של בעל דין

 39. הארכת המועד להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון

 40. בפתח הבקשה הוסף בכתב יד, כי מתבקשת הארכת מועד להגשת ערעור

 41. ערעור על החלטת רשמת בית הדין הארצי - דחיית בקשה להארכת המועד להגשת ערעור

 42. בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון