חוק האגודות העותומניות מס 121

חוק האגודות העותומניות מס 121

פרק ראשון

 1. אגודה היא חבר המורכב ממספר אנשים המצרפים לזמן מתמיד את ידיעותיהם או עמלם, לשם השגת איזו מטרה שאינה מכוונת לחלוקת רווחים.
 2. יצירת אגודה איננה קשורה בהשגת רשיון מראש, אבל אחרי שנוסדה חייבים להודיע בהתאם לסעיף 6, על דבר היוסדה של האגודה לשלטונות.
 3. אסור ליצור אגודות המנוגדות לחוק ולמוסד הכללי או שבסיסן בלתי חוקי, או שפוגעות בשקט ובשלמות המדינה, או נגד המדינה תוך כוונה לשנות את צורת השלטון הקיים או להפריד בין הקבוצות האתניות למטרה מדינית.
 4. אסורות בקיום, האגודות המדיניות שנוסדו על בסיס ובכינויים של לאום וגזע.
 5. (בוטל)2
 6. אסור לייסד אגודה שמטרתה סודית. אי לכך בהיווסד אגודה חייבים מיסדיה למסור הודעה חתומה על ידם בחתימתם או בחותמתם לממונה3 על המחוז, המכילה את שם האגודה, מטרתה, מרכז הניהול, השמות התוארים ומקום מגוריהם של מנהלי האגודה ובמקביל ינתן אישור על קבלת ההודעה. להודעה יצורפו שני העתקים מתקנות האגודה המאושרים בחותמת האגודה. אחרי קבלת האישור יפרסמו המייסדים את מטרת האגודה.

האגודות חייבות להודיע לשלטונות על כל תיקון או שינוי בתקנות המקוריות, בחבר מנהליהן ובמקום מושבן. לתיקונים ולשינויים הללו יהיה תוקף כלפי צד שלישי מיום ההודעה לשלטונות.

התיקונים והשינויים יירשמו בפנקס מיוחד וחובה למסור אותו לפי דרישה מאת רשות משפטית או מינהלית.

7. במרכז כל אגודה יהיה ועד מנהלים המורכב מלא פחות משני אנשים ולאגודה שיש לה סניפים יהיה בכל סניף ועד מנהלים הקשור למרכז.

הועדים הללו ינהלו פנקסים המכילים: פנקס ראשון של זהות החברים ותאריך כניסתם לאגודה;

פנקס שני: החלטות ועד המנהלים, התכתבות והודעות;

פנקס שלישי: פירוט כמות וסוגי ההכנסות וההוצאות של האגודה.

חובה למסור את הפנקסים לפי דרישה מאת רשות משפטית או מינהלית.

8. כל אגודה שמסרה הודעה לפי סעיף 6 תהיה רשאית לפי האמור

בסעיף 9 להיות תובעת או נתבעת בבתי המשפט באמצעות מייצגיה, ולפי הצורך לקבל תמיכה מהמדינה, לקבל מחבריה מס חברות לא יותר מאשר 24 לירות במטבעות זהב לשנה ובהתאם לחוקים המיוחדים רשאית להחזיק בבעלותה ולנהל מקרקעין המיועדים למקום הנהלת האגודה ולאסיפת החברים וכן מקרקעין הדרושים לשם קיום מטרות האגודה. מלבד המקרקעין האמורים אסור לאגודות להחזיק בבעלותן מקרקעין אחרים.

9. פניות ובקשות של האגודה למשרדי הממשלה, לבתי משפט או לועדות רשמיות בקשר לעניני האגודה, יוגשו בכתב עם בול הכנסה על ידי המזכיר הכללי או המנהלים כשהם חתומים בחתימתם ובחותמתם האישית. אסור להגיש בקשות בצורה אחרת. זהותם של האנשים הפועלים בשם האגודה חייבת להופיע בתקנות האגודה.

10. כל חבר באגודה רשאי בכל עת לפרוש מהאגודה למרות כל הוראה נוגדת בתקנות האגודה, לאחר שסילק לאגודה את חובותיו שהגיע זמן פרעונם וכן מס החברות לאגודה של השנה השוטפת.

11. במקומות האסיפה של האגודות אסור להכניס או לשמור כל נשק חם או קר, פרט למועדונים לציד, לאימון במטווחים ולסיף הרשאים, בידיעת המשטרה, להחזיק נשק במידת הצורך.

12. אגודות שלא מסרו הצהרה ולא הודיעו בפומבי לפי סעיפים 2 ו-6 ואחרי שנמנע קיומם על ידי השלטונות, ייענשו המייסדים, חבר ועד המנהלים, הבעלים של מקום האסיפה או השוכרים בקנס של 5 עד 25 לירות במטבעות זהב.

בנוסף לכך, אם הוקמה אגודה כדי להשיג מטרה מזיקה או אסורה כמפורט בסעיף 3 לחוק זה, ייענשו לפי הענשים הקבועים בחוק העונשין.

13. כל העובר על הוראות סעיף 6, למעט כל מה שקשור בהודעות ופרסום, ועל הוראות סעיפים 4, 5, 7 ו-9 ייענש בקנס מ-2 עד 10 לירות במטבעות זהב ובעבירה חוזרת יוכפל הקנס.

אגודה שנמנע קיומה לפי סעיף 12 לחוק זה, מי שמשאיר או מייסד מחדש או מנהל אגודה כזאת בניגוד לחוק זה ייענש בקנס מ- 10 עד 50 לירות זהב ובמאסר של 2 חדשים עד שנה אחת.

עונש זה יוטל גם על מי שנותן מקום לאסיפה לחברי אגודה שנמנע קיומה.

14. רכושה של אגודה שהתפרקה לפי הרצון וההסכמה של חבריה או לפי תקנותיה או שקיומה נמנע על ידי השלטונות, ינהגו לפי מה שנקבע בתקנותיה. אם לא נקבע בתקנותיה דבר על רכוש האגודה, יפעלו לפי מה שתחליט האסיפה הכללית של האגודה.

אם נאסר קיום אגודה עקב כך שנוסדה למטרה מזיקה או אסורה לפי סעיף 3 לחוק זה, יחולט רכושה על ידי השלטונות.

15. גם המועדונים נכללים במונח של אגודות הנזכר בפרק זה.

17. אגודה תיחשב לתועלת הציבור אם ניתנה על כך החלטה של מועצת המדינה ואישור של הממשלה. אגודה כזאת רשאית לעשות כל פעולה אזרחית שאיננה נוגדת את תקנותיה.

מניות וניירות ערך למוכ"ז שבבעלות אגודה, אם הם למוכ"ז חייבת האגודה להחליף על שם ולרשום אותם על שמה.

אגודה איננה רשאית לקבל נכסים בדרך של צוואה או מתנה ללא אישור על כך מהשלטונות. אם הנכסים שניתנו לאגודה בצוואה או במתנה הינם נכסי דלא ניידי שאין לאגודה צורך בהם למילוי תפקידיה, יימכרו אותם הנכסים. באישור השלטונות לקבלת הנכסים כאמור, ייקבע המועד למכירתם של נכסי דלא ניידי שאין לאגודה צורך בהם, ההכנסות ממכירת הנכסים יימסרו לקופת האגודה.

18. המשטרה רשאית לפקח על האגודות והמועדונים, מקומות אסיפה של אגודה יהיו פתוחים תמיד לפני אנשי המשטרה לאחר שהוכיחו שכניסתם לצורך תפקידם על ידי הצגת תעודה רשמית שניתנה על ידי הממונה5 על המחוז המאפשרת את הכניסה.

19. שר הפנים ושר המשפטים ממונים על ביצוע חוק זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון