חוק גנים בוטניים

חוק גנים בוטניים, התשס"ו-2006

1. הגדרות

בחוק זה -

"גן בוטני" - גן נטוע צמחים שונים לפי שיטה מדעית מסוימת ולמטרה מחקרית, מדעית או חינוכית;

"גן בוטני מוכר" - גן בוטני אשר השר הכיר בו בהתאם להוראות סעיף 2;

"האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים" - כמשמעותה בחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התשכ"א-1961;

"המנהל" - המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

"המועצה" - המועצה לגנים בוטניים שמונתה לפי הוראות סעיף 4;

"חוק יסודות התקציב" - חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

"השר" - שר החקלאות ופיתוח הכפר.

2. הכרה בגן בוטני

(א) השר רשאי, לבקשת גן בוטני ולאחר התייעצות עם המועצה, להכיר בגן בוטני לענין חוק זה, אם נתקיימו לגביו כל אלה:

(1) בגן הבוטני קיימים 3,000 מיני צמחים שונים לפחות;

(2) הצמחים מסומנים בשמם המדעי;

(3) המידע אודות הצמחים מתועד במאגר מידע;

(4) הגן הבוטני מיועד לאחת או יותר מהמטרות האלה:

(א) שימור מיני צמחים ייחודים;

(ב) אקלום צמחים;

(ג) הוראה ומחקר בתחום הבוטניקה, האקולוגיה או החקלאות;

(ד) מטרה אחרת שקבע השר בצו, לאחר התייעצות עם המועצה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(5) הגן הבוטני הוא מוסד ללא כוונת רווח, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, והושקעו בו כספים ממקורות עצמיים, או שיש לו הכנסות עצמיות, בהיקף שקבע השר;

(6) אושרה תכנית המייעדת את שטח הגן הבוטני לשטח פתוח, בהתאם להוראות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

(ב) השר, באישור המועצה, רשאי להכיר בגן בוטני לענין חוק זה, אף אם לא נתמלא לגביו התנאי האמור בסעיף קטן (א)(1), אם יש לדעתו טעמים המצדיקים זאת.

(ג) השר רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע כללים ותנאים נוספים להכרה בגן בוטני לענין חוק זה.

3. ביטול הכרה

השר רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה, לבטל או להתלות הכרה בגן בוטני, אם חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים המנויים בסעיף 2, או אם לא נתקיימו בו ההוראות לפי חוק זה.

4. מועצה לגנים בוטניים (תיקון: תשס"ט3) בתוקף עד יום 31.12.2009

(א) השר, בהתייעצות עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ימנה מועצה לגנים בוטניים.

(ב) המועצה תהיה בת 11 חברים, ואלו הם:

(1) נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

(2) נציג משרד החינוך התרבות והספורט, לפי המלצת שר החינוך התרבות והספורט;

(3) נציג משרד המדע והטכנולוגיה, לפי המלצת שר המדע והטכנולוגיה;

(4) נציג מינהל מקרקעי ישראל;

(5) איש מקצוע מתחומי הגננות, אדריכלות הנוף והחקלאות, שאינו עובד המדינה;

(6) שלושה אנשי הסגל האקדמאי במוסדות מוכרים בארץ שמומחיותם בתחום הבוטניקה, האקולוגיה או החקלאות; בפסקה זו, "מוסד מוכר" - כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

(7) נציג הקרן הקיימת לישראל;

(8) נציג מרכז השלטון המקומי;

(9) נציג ציבור.

(ג) בישיבות המועצה רשאים להיות נוכחים, בלא זכות הצבעה, נציג נוסף מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר שימנה השר ונציג המשרד לאיכות הסביבה שימנה השר לאיכות הסביבה.

(ד) המועצה תמלא את התפקידים המוטלים עליה לפי חוק זה, ותייעץ בכל ענין הנוגע לביצועו של החוק.

4. מועצה לגנים בוטניים (תיקון: תשס"ט3) בתוקף מיום 1.1.2010

(א) השר, בהתייעצות עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ימנה מועצה לגנים בוטניים.

(ב) המועצה תהיה בת 11 חברים, ואלו הם:

(1) נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

(2) נציג משרד החינוך התרבות והספורט, לפי המלצת שר החינוך התרבות והספורט;

(3) נציג משרד המדע והטכנולוגיה, לפי המלצת שר המדע והטכנולוגיה;

(4) נציג רשות מקרקעי ישראל;

(5) איש מקצוע מתחומי הגננות, אדריכלות הנוף והחקלאות, שאינו עובד המדינה;

(6) שלושה אנשי הסגל האקדמאי במוסדות מוכרים בארץ שמומחיותם בתחום הבוטניקה, האקולוגיה או החקלאות; בפסקה זו, "מוסד מוכר" - כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

(7) נציג הקרן הקיימת לישראל;

(8) נציג מרכז השלטון המקומי;

(9) נציג ציבור.

(ג) בישיבות המועצה רשאים להיות נוכחים, בלא זכות הצבעה, נציג נוסף מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר שימנה השר ונציג המשרד לאיכות הסביבה שימנה השר לאיכות הסביבה.

(ד) המועצה תמלא את התפקידים המוטלים עליה לפי חוק זה, ותייעץ בכל ענין הנוגע לביצועו של החוק.

5. סייג למינוי חבר מועצה

לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה.

6. יושב ראש המועצה

השר ימנה את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו הקבוע מבין חברי המועצה האמורים בפסקאות (4) עד (9) של סעיף 4.

7. תקופת כהונה

חבר המועצה יתמנה לתקופה של ארבע שנים, והשר רשאי לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת.

8. פקיעת כהונה

(א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;

(2) חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה;

(3) לגבי נציג הציבור - אם נתמנה להיות עובד המדינה;

(4) נתקיים בו הסייג הקבוע בסעיף 11(א);

(5) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(6) הורשע בעבירה כאמור בסעיף 5.

(ב) השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.

(ג) התפטר חבר המועצה או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו, באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר לפי סעיף 4, וליתרת תקופת כהונתו.

9. סדרי עבודת המועצה

(א) המנין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה, ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו הקבוע.

(ב) החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש המועצה קול נוסף.

(ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה ואת סדרי הדיונים בה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה.

10. תוקף פעולות

קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

11. ניגוד ענינים

(א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.

(ב) חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו במועצה בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה.

(ג) נתברר לחבר המועצה כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.

(ד) בסעיף זה -

"ענין אישי" - לרבות ענין אישי של קרובו או ענין של גוף שחבר המועצה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

"קרוב" - בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה.

12. תקציב

(א) תקציב שנתי לתמיכה בגנים בוטנים מוכרים ייקבע בחוק התקציב השנתי כהגדרתו בחוק יסודות התקציב.

(ב) מבחנים לתמיכה בגנים בוטניים מוכרים לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב

ייקבעו על ידי השר לאחר התייעצות עם המועצה.

13. פיקוח

המנהל או מי שהוא הסמיך לכך, יפקח על הגנים הבוטניים המוכרים והוא רשאי להיכנס, בכל עת סבירה, לכל גן בוטני מוכר לבדוק אם קוימו הוראות לפי חוק זה.

14. גמול והחזר הוצאות

שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בדבר תשלום גמול לחבר מועצה בעבור השתתפות בישיבות המועצה או בדבר תשלום החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה, והוא רשאי לקבוע כללים, תנאים ושיעורים לענין זה.

15. ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ולקבוע חובות שיחולו על גן בוטני מוכר, לרבות לענין -

(1) מגוון הצמחים בגן בוטני מוכר;

(2) תיעוד ורישום מידע על אודות הצמחים בגן בוטני מוכר;

(3) פעולות חינוך, הסברה והדרכה בתחומי הגנים הבוטניים המוכרים;

(4) עריכה וקידום של מחקרים בתחום הבוטניקה, האקולוגיה והחקלאות;

(5) מתן אפשרות לציבור הרחב לבקר בגן בוטני מוכר.

16. שמירת דינים

הוראות לפי חוק זה אינן גורעות מחובה המוטלת על פי כל דין.

17. פרסום ברשומות

השר יפרסם ברשומות הודעה על הכרה בגן בוטני לפי הוראות חוק זה או על ביטול הכרה כאמור.

18. תחילה2

תחילתו של חוק זה בתום שלושה חודשים מיום פרסומו.

19. חובת התקנת תקנות ראשונות

תקנות ראשונות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתום שישה חודשים מיום תחילתו של החוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון