חוק בתי משפט לענינים מינהליים

חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000

1. מטרה

חוק זה מטרתו להסמיך באופן הדרגתי את בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים לדון בענינים מינהליים הנדונים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק או בבתי משפט אחרים, על ידי שופטים של בית המשפט המחוזי שייקבעו לצורך זה, ולפי סדרי דין מיוחדים שייקבעו.

2. הגדרות

בחוק זה -

"ענינים מינהליים" - ענינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשות;

"רשות" - רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין;

"החלטה של רשות" - החלטה של רשות במילוי תפקיד ציבורי על פי דין, לרבות העדר החלטה וכן מעשה או מחדל.

3. בית משפט לענינים מינהליים (תיקון: תשס"ז) 21

(א) בית משפט מחוזי ישב כבית משפט לענינים מינהליים בהתאם להוראות חוק זה (להלן - בית משפט לענינים מינהליים).

(ב) שופטי בית משפט לענינים מינהליים יהיו נשיא בית המשפט המחוזי ושופטים אחרים של בית המשפט המחוזי, שיקבע נשיא בית המשפט המחוזי, על פי הנחיות שקבע נשיא בית המשפט העליון לענין זה; תקופת הכהונה של שופט בית משפט לענינים מינהליים תהא ארבע שנים וניתן להאריכה לתקופות כהונה נוספות של ארבע שנים כל אחת; ואולם ניתן לקבוע תקופת כהונה קצרה יותר בהתאם לצורכי בית המשפט.

(ג) מקרב השופטים שנקבעו כאמור בסעיף קטן (ב) ימונה סגן נשיא לענינים מינהליים (להלן - סגן הנשיא). על מינוי של סגן הנשיא ועל כהונתו יחולו הוראות סעיף 9 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, ואולם כהונתו של סגן הנשיא תיפסק אם חדל לכהן כשופט של בית משפט לענינים מינהליים.

4. הרכב

(א) בית משפט לענינים מינהליים ידון בשופט אחד, ואולם רשאי נשיא בית המשפט המחוזי או סגן הנשיא לקבוע כי ענין מסוים יידון בשלושה.

(ב) נשיא בית המשפט העליון רשאי לקבוע סוגי ענינים שיידונו בשלושה; הודעה על סוגי ענינים שנקבעו לפי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות.

5. סמכות בית המשפט (תיקון: תשס"א2, תשס"ה11)

בית משפט לענינים מינהליים ידון באלה -

(1) עתירה נגד החלטה של רשות או של גוף המנוי בתוספת הראשונה בענין המנוי בתוספת הראשונה ולמעט עתירה שהסעד העיקרי המבוקש בה ענינו התקנת תקנות, לרבות ביטול תקנות, הכרזה על בטלותן או מתן צו להתקין תקנות (להלן - עתירה מינהלית);

(2) ערעור המנוי בתוספת השניה (להלן - ערעור מינהלי);

(3) תובענה המנויה בתוספת השלישית (להלן - תובענה מינהלית).

(4) ענין מינהלי או ענין אחר שנקבע בחוק אחר כי בית משפט לענינים מינהליים ידון בו, ובכפוף להוראות אותו חוק.

6. העברת דיון בעתירה מינהלית

מצא בית משפט לענינים מינהליים, לבקשת בעל דין, היועץ המשפטי לממשלה, או מיוזמתו, כי עתירה מינהלית שבפניו מעלה ענין בעל חשיבות, רגישות או דחיפות מיוחדת, רשאי הוא, לאחר שקיבל את תגובת בעלי הדין, להורות על העברת הדיון בעתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.

7. שינוי התוספות

שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספות לחוק זה, ובכלל זה להרחיבן או לגרוע מהן.

8. עילות, סמכויות וסעדים

בית משפט לענינים מינהליים ידון בעתירה מינהלית ובערעור מינהלי בהתאם לעילות, לסמכויות ולסעדים שלפיהם דן בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בשינויים המחויבים לגבי עתירה מינהלית ולגבי ערעור מינהלי.

9. צו ביניים

בית משפט לענינים מינהליים רשאי, בכל שלב של הדיון, ליתן צו ביניים בתנאים שיקבע.

10. רשם

(א) רשם של בית משפט מחוזי יכהן גם כרשם של בית משפט לענינים מינהליים (להלן - הרשם).

(ב) פסק דין של הרשם דינו, לענין ערעור, כדין פסק דין של בית משפט לענינים מינהליים.

(ג) ערעור על החלטה של הרשם יידון לפני שופט בית משפט לענינים מינהליים.

11. ערעור

פסק דין של בית משפט לענינים מינהליים, בעתירה מינהלית ובתובענה מינהלית, ניתן לערעור בפני בית המשפט העליון.

12. בקשת רשות ערעור (תיקון: תשס"ה11, תשס"ח)

(א) פסק דין של בית משפט לענינים מינהליים בערעור מינהלי ובערעור על החלטת הרשם, והחלטה אחרת של בית משפט לענינים מינהליים יהיו נתונים לערעור לפני בית המשפט העליון אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון שנשיא בית המשפט העליון קבע לכך.

(ב) לענין סעיף זה, "החלטה אחרת" -

(1) החלטה בבקשה למתן צו ביניים בעתירה מינהלית;

(1א) החלטה בבקשה למתן סעד זמני בערעור מיהלי ובתובענה מינהלית;

(2) החלטה שניתנה לאחר פסק הדין ואינה נבלעת בו;

(3) החלטה בענין חיסיון;

(3א) החלטה בענין סמכות ענינית או סמכות שיפוט בין לאומית;

(3ב) החלטה בעניין התיישנות בתובענה מינהלית;

(3ג) החלטה בעניין אגרה, עירבון או ערובה;

(3ד) החלטה בעניין מינוי או פסילת מומחה בתובענה מינהלית;

(3ה) החלטה בעניין בקשה לצירוף בעל דין או החלטה בעניין בקשה להגיש הודעת צד שלישי;

(3ו) אישור תובענה ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, לרבות החלטה ולפיה רשות לא הוכיחה כי חדלה מגביה לפי סעיף 9(ב) לחוק ה אמור;

(3ז) דחיית בקשה להארכת מועד שמשמעותה שלילת האפשרות לפתוח בהליך;

(3ח) דחיית בקשה לדחות תובענה מינהלית על הסף מחמת מעשה בית דין;

(3ט) דחיית בקשה לעיכוב הליכים בשל הסכם בוררות, תניית שיפוט, פורום לא נאות או הליכים המתקיימים בערכאה אחרת;

(3י) החלטה בעניין תיקון כתב טענות בתובענה מינהלית.

(4) ענינים נוספים שקבע שר המשפטים בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

13. ביצוע ותקנות

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובכלל זה תקנות בדבר -

(1) קביעת אגרות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

(2) סדרי הדין בעתירה מינהלית, בערעור מינהלי ובתובענה מינהלית, לרבות לענין המועד להגשת עתירה, מועדים אחרים, צו ביניים וקביעת ערובה למתן צו ביניים; סדרי הדין בעתירה מינהלית יהיו במתכונת דומה לסדרי הדין הנהוגים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בשינויים שיקבע שר המשפטים, באופן שיבטיחו סעד מהיר ויעיל תוך אפשרות לקיום בירור עובדתי ככל שהדבר דרוש;

(3) הוצאה לפועל של פסקי דין והחלטות לפי חוק זה.

14. תחולת חוק בתי המשפט

הוראות חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, יחולו על הליך לפי חוק זה אם אין בחוק זה הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם הוראות חוק זה.

15. (שולב בפקודת האגודות השיתופיות)

16. (שולב בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938).

17. (שולב בפקודת התעבורה)

18. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961).

19. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962).

20. (שולב בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965).

21. (שולב בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968).

22. (שולב בחוק פיקוח על בתי הספר, התשכ"ט-1969).

23. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו-1976).

24. (שולב בחוק העונשין, התשל"ז-1977).

25. (שולב בחוק העתיקות, התשל"ח-1978).

26. (שולב בחוק העמותות, התש"ם-1980).

27. (שולב בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984).

28. (שולב בחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998).

29. (שולב בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998).

30. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום שקבע שר המשפטים בצו או בתום שישה חודשים מיום פרסומו, לפי המוקדם.

31. הוראות מעבר

הוראות חוק זה לא יחולו על עתירה נגד החלטה של רשות בענין המנוי בתוספת הראשונה, ערעור המנוי בתוספת השניה ותובענה המנויה בתוספת השלישית, שהוגשה קודם לתחילתו.

 

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון