חוק בתי יד לבנים

חוק בתי יד לבנים, התשס"ז-2007

1. מטרה

מטרתו של חוק זה להסדיר את אופן ניהולם של בתי יד לבנים ברשויות המקומיות כמקומות להנצחת חללי מערכות ישראל וכמרכזים חינוכיים לערכי מורשת קרב, גבורה והתנדבות.

2. הקמת בית יד לבנים מקומי והפעילויות בו

במסגרת סמכויותיה, רשאית רשות מקומית להקים בתחומה בית יד לבנים (להלן - בית יד לבנים מקומי), שיתקיימו בו פעילויות אלה:

(1) הנצחת חללי מערכות ישראל, שימור ותיעוד זכרם;

(2) חינוך לערכי מורשת קרב, גבורה והתנדבות בקרב בני הנוער והקהילה;

(3) פעילות תרבותית הולמת.

3. הוועד המנהל

(א) בית יד לבנים מקומי ינוהל בידי ועד מנהל ואלה חבריו:

(1) שלושה עובדי הרשות המקומית, בעלי רקע או ניסיון מתאימים, שימנה ראש הרשות המקומית ואחד מהם יהיה היושב ראש;

(2) שלושה נציגי ארגון המשפחות השכולות - יד לבנים, שהם תושבי הרשות המקומית, כפי שיקבע הארגון;

(3) נציג ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, שהוא תושב הרשות המקומית, כפי שיקבע הארגון.

(ב) חבר הוועד המנהל יתמנה לתקופה של חמש שנים

(ג) חבר הוועד המנהל לא יקבל שכר בעד שירותיו ולא יהיה זכאי לגמול או להחזר הוצאות בעבור השתתפות בישיבות הוועד המנהל.

4. ניגוד עניינים

(א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר הוועד המנהל מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועד המנהל לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו.

(ב) חבר הוועד המנהל יימנע מהשתתפות בדיון שמקיים הוועד, מהצבעה בישיבות שהנושא הנדון בהן עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועד המנהל לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו, ולא יטפל במסגרת מילוי תפקידו בוועד המנהל בנושא שעלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות הוועד המנהל; ואולם רשאי חבר הוועד המנהל להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לחוק זה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד

(ג) התברר לחבר הוועד המנהל, כי נושא הנדון בישיבה של הוועד המנהל או שהוא הופקד על הטיפול בו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך ליושב ראש הוועד

(ד) בסעיף זה -

"עניין אחר" - לרבות עניין של קרובו של חבר הוועד המנהל או עניין של גוף שחבר הוועד או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

"קרוב" - בן זוג, הורה, צאצא, אח או אדם אחר שפרנסתו על חבר הוועד המנהל, ובן זוגו של כל אחד מהם.

5. תכנית עבודה שנתית

הוועד המנהל של בית יד לבנים מקומי יציג לפני מנהל מחלקת החינוך או התרבות ברשות המקומית, הצעת תכנית עבודה שנתית; תכנית העבודה השנתית של המחלקה תיקבע, בין השאר, בהתחשב בהצעה כאמור.

6. סיוע הרשות המקומית

הרשות המקומית תסייע, במידת האפשר, במימון הוצאות קיומו, החזקתו, פיתוחו וניהול פעולותיו של בית יד לבנים מקומי.

7. ביצוע ותקנות

שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, לאחר התייעצות עם שר הביטחון, להתקין תקנות לביצועו.

8. סייג לתחולה

הוראות חוק זה לא יחולו על בית יד לבנים שאינו בית יד לבנים מקומי.

9. הוראת מעבר

על בית יד לבנים מקומי שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זה, יחולו הוראות חוק זה, ואולם חברי ועד מנהל או בעלי תפקיד דומה בבית יד לבנים כאמור יחדלו לכהן בתפקידם בתום שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון