חוק בן גוריון

חוק דוד בן גוריון, תשל"ז-1976

1. החוק

לזכרו ולפעלו של דוד בן-גוריון ולהנחלת מורשתו לדורות, מחוקקת הכנסת את חוק דוד בן-גוריון.

פרק א': המוסדות

2. שלושה מוסדות

המוסדות להנצחת זכרו של דוד בן-גוריון יהיו בית דוד בן-גוריון, המכון למורשת דוד בן-גוריון והמכון לחקר המדבר.

סימן א': בית דוד בן-גוריון

3. הקמה

מוקם בזה מוסד בשם בית דוד בן-גוריון.

4. המקום

בית דוד בן-גוריון יהיה בשדרות בן-גוריון תל-אביב בבית שציווה למדינה.

5. המטרות

בית דוד בן-גוריון יהא פתוח לציבור וישמש -

(1) מוזיאון לזכרו;

(2) מרכז לקריאה, לעיון, למחקר ולפרסום בנושאים שתקבע מועצת המוסד.

6. הרשויות

(א) לבית דוד בן-גוריון יהיו מועצה וועד מנהל.

(ב) המועצה תהיה של שלושה-עשר חברים שהם -

(1) שבעה שקבע דוד בן-גוריון בצוואתו, ואם אחד מהם לא יוכל או לא ירצה למלא תפקידו - ימנו הנותרים אחר במקומו;

(2) ששה שתמנה הממשלה.

(ג) המועצה תבחר מבין חבריה את הוועד המנהל, מחציתו מבין חברי המועצה האמורים בסעיף קטן (ב)(1) ומחציתו מבין האמורים בסעיף

קטן (ב)(2); עליהם יווסף יושב - ראש שתבחר המועצה מבין חבריה.

סימן ב': המכון למורשת דוד בן-גוריון

7. הקמה

מוקם בזה מוסד בשם המכון למורשת דוד בן-גוריון.

8. מקומו ותכולתו

(א) המכון יהיה בשדה בוקר ויכיל את הצריף ששימש למגוריו של דוד בן-גוריון בקיבוץ שדה בוקר ואת ספרייתו במקום שהייתה בעת פטירתו.

(ב) המכון יכיל גם ארכיון ומרכז למחקר, להוראה ולכינוסים.

9. המטרות (תיקון : תשל"ח, תש"ע)

המכון יחזיק בחצרים המנויים בסעיף 8 וישמש -

(1) לכינוס החומר הספרותי, המדעי והתעודי הקשור באישיותו ותקופתו של בן-גוריון, בהגותו ובפעלו ובשליחותו במחנה העובדים, בתנועה הציונית ובמדינה;

(2) ללימוד ולמחקר של תקומת ישראל בארץ ישראל ולפרסום תוצאותיהם;

(3) לפעולות להנצחת זכרו ומורשתו של דוד בן-גוריון.

10. רשויות (תיקון: תש"ע)

(א) למכון יהיו מועצה ועד מנהל ומינהלת צריף המגורים של דוד בן-גוריון.

(ב) המועצה תהיה של שבעה-עשר חברים שמהם ימנו -

(1) שר החינוך והתרבות - שבעה, ובלבד שלא יהיו ביניהם יותר מארבעה עובדי המדינה;

(2) אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - ארבעה;

(3) יד בן-גוריון, עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) - שלושה;

 

(4) החברה להפצת משנתו של דוד בן-גוריון (כינוס, הוצאה לאור והפצת כתביו) - שניים;

(5) קיבוץ שדה בוקר - אחד.

(ג) המועצה תמנה את הועד המנהל, ובהתייעצות עם רקטור אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - את מנהל המכון.

(ד) מינהלת צריף המגורים תהיה של חמישה; מהם ימנו -

(1) יד בן-גוריון, עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) - שניים;

(2) קיבוץ שדה בוקר - שניים;

(3) שר החינוך והתרבות - אחד.

(ה) באין מינוי מצד הגופים האמורים בסעיף זה, רשאי שר החינוך והתרבות למנות את החברים החסרים.

11. העברת תפקידים

המכון רשאי להעביר לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתפקידיו הכרוכים בלימוד ובמחקר, למעט תפקידיו הכרוכים בהחזקת החומר הארכיוני; פרטי ההעברה ייקבעו באמנה.

סימן ג': הוראות כלליות

12. מעמד

(א) בית דוד בן-גוריון והמכון למורשת דוד בן-גוריון (בסימן זה - המוסדות) יהיו תאגידים.

(ב) המכון לחקר המדבר יהיה חלק מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

13. הוצאות וביקורת

המדינה תשלים את הכנסותיהם של המוסדות כדי הדרוש להוצאות קיומם, החזקתם ופיתוחם, והם יעמדו לביקורת מבקר המדינה.

14. תקציב

הועד המנהל של כל מוסד יכין הצעת תקציב שנתי לשנת תקציב כשנת תקציב המדינה ויגישה לשר החינוך והתרבות; התקציב טעון אישור הממשלה ושאר דרכי קביעתו ייקבעו בתקנות.

15. תקנון

המועצות של המוסדות יתקינו, בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, כל אחת תוך שנה לאחר הרכבתה, תקנון שיכיל בין השאר הוראות בדבר תקופת כהונתם של החברים ובדבר שינויים בתקנון.

16. עובדים

תנאי העסקתם של עובדי המוסדות יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, בשינויים ובתיאומים שיקבע שר החינוך והתרבות לאחר התייעצות בשר האוצר לפי המלצת המועצה של כל מוסד.

17. פטור ממסים

לענין פקודת מס הכנסה יראו את המוסדות כמוסדות ציבוריים למטרת חינוך ותרבות ונכסי המקרקעין שלהם ועסקאותיהם בנכסים כאלה יהיו פטורים מכל מס, אגרה ותשלום חובה אחר המשתלמים למדינה ולרשויות מקומיות.

18. תפקידה של יד בן-גוריון

עד יום ה' בטבת תשס"א (31 בדצמבר 2000) תשמש יד בן-גוריון גוף מייעץ ומסייע למוסדות.

פרק ב': חומר ארכיוני

19. החומר שהניח דוד בן-גוריון (תיקון: תש"ע)

הבעלות בחומר שהניח אחריו דוד בן-גוריון ושזכות היוצרים בו הוריש בצוואתו לחברה להפצת משנתו של דוד בן-גוריון (כינוס, הוצאה לאור והפצת כתביו), מוקנית בזה למדינה, ואולם הטיפול השוטף מטעם המדינה ייעשה בידי המכון למורשת דוד בן-גוריון.

20. ארכיון המכון למורשת דוד בן-גוריון

(א) ארכיון המכון למורשת דוד בן-גוריון יהיה חלק מגנזך המדינה, ויחולו עליו הוראות חוק הארכיונים, תשט"ו-1955, ואולם הפעלת סמכויותיו של גנז המדינה תהיה בתיאום עם מועצת המכון.

(ב) מנהל הארכיון יתמנה בידי הגנז בהתייעצות עם מועצת המכון, וגם עליו יחולו הוראות סעיף 16.

21. חומר ארכיוני

החומר הארכיוני הקשור באישיותו של דוד בן-גוריון, בפועלו וביצירתו יוחזק בארכיון המכון, וחומר כאמור הנמצא בגנזך המדינה או בידי מוסדות, גופים או אנשים אחרים, למעט חומר שברשות הפרט - יועבר לארכיון המכון, במקור או בהעתק, כפי שיורה הגנז.

פרק ג': יום הזכרון

22. יום הזכרון

(א) ו' בכסלו, יום פטירתו של דוד בן-גוריון, יהיה יום זכרון ממלכתי; יום זה יצויין במוסדות המדינה, במחנות צה"ל ובבתי-הספר.

(ב) חל ו' בכסלו בערב שבת או בשבת, יקויים יום הזכרון ביום א' שלאחריו.

פרק ד': אחוזת הקבר

23. אחוזת הקבר

אחוזת הקבר של דוד ופולה בן-גוריון בשדה בוקר תוחזק בידי המדינה או בידי גוף שהממשלה תסמיך לכך.

פרק ה': הוראות שונות

24. הוראות מעבר

הזכויות והחובות של המוסד לקריאה, לעיון ולמחקר ע"ש דוד בן-גוריון יעברו עם תחילת חוק זה לבית דוד בן-גוריון.

25. ביצוע

שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הקשור לביצועו, וכן תקנות בדבר ההחזקה של החצרים לפי סעיף 9.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון